•  
  •  
 

Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal

Abstract

This article provides information on developing students' understanding of media competence.

First Page

213

Last Page

222

References

[1]. Quronov M. Milliy tarbiya. – T.: Maʼnaviyat. 2007. 238b.

[2]. Quronov M. Internet sodda yoshlarni qopqonga tushirish, media firibgarlik maydoni hamdir. Maqola. ―Kitob dunyosi gazetasidan. 2014 yil fevral.

[3]. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: Oʼzbekiston, 2017. 488 b.

[4]. Аsadov Yu. M., Turdiev N. Sh., Аkbarova S. N., Temirov D. Sh., Babadjonov S. Oʼquvchilarda kompetentsiyalarning shakllanganligini tashxislash va korrektsiyalash metodikalari. – T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi Oʼzbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, 2016. 160 b.

[5]. Maxmudov А. X. Boʼlajak magistrlarni kompetentli tayyorlashning didaktik taʼminotini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (dsc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2017.

[6]. Babadjonov S.S. Pedagogika oliy taʼlim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirishning nazariy- metodik asoslari. – T., ―Xalq taʼlimi ilmiy-metodik jurnali. 2016 yil 3-son, 24 b.

[7]. Babadjonov S.S. Yosh avlodni voyaga yetkazishda axborot texnologiyalari va mediakompetentlikning roli. – T., ―Xalq taʼlimi ilmiy-metodik jurnali. 2016 yil 6-son, 126 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.