•  
  •  
 

Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal

Abstract

O'zbek adibi, dramaturg, shoir Abdurauf Fitratning “Shaytonning tangriga isyonlari” asarlarida xalqni qullik asoratiga solgan jabr-zulm, istibdod tuzumiga qarshi g'oyalarni oldinga surdi. Ingliz shoiri JGBayronning “Kain” dramasida ham bir kichik poetik goya bor. Lyutsifer (Shayton) aralashmaganida ham Odam farzand ruhida mana shu ishonkorlik, hurfikrlikka intilish bor edi. Shayton uni faqat tezlashtirdi. Bayronsidagi Kain va Lyutsifer she'rlari bilan Fitrat dramasidagi Shayton so'zlari ostidagi g'oyaviy dramatik bor. Xil ikkala asarda insonlarning faqat qullab yashashi, muteylik, laganbarlik, yaratganga madhu sano aytilishi ko'rinadi. Xil ikki asarda fikrsizlik, fikrlamay, faqat Yaratganga hamdu sano aytish, qabul qilish, erkin fikrlamas tubanlik, pastkashlik kabi sifatlarning qo'

First Page

214

Last Page

224

References

1.Mirziyoev Sh.M. Adabiyot va san'atning madaniyatini- xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirish mustahkamlanadi. Xalq so'zi. 2017 yil. 4 avgust. –№153 (6847)

2. Bayron. Dnevnik. Pisma. SSSR. Moskva.-1963.S. 65

3. Avgusta- svodnaya sestra Djordja Bayrona, doch pervoy jeny Djon Bayrona. Oksford ingliz adabiyoti hamrohi. Ed. Muallif: Margaret Drabl. Oksford universiteti matbuoti. Oltinchi nashr. 2006. 157-bet

4.Yangi Britannica entsiklopediyasi. Zardushtiylik. O'n beshinchi nashr. 29 yosh. AQShda chop etilgan. – 1988. B. 1078-1082 yillar.

5.Lord Bayron asarlari kirish va bibliografiya bilan. "Qobil" janob. Wordsworth she'riyat kutubxonasi. Cumberland uyi. -1994 yil. P. 512

6. Fitrat A. “Shaytonning tangriga isyoni”. Tanlangan asarlar. erkaklar yil. Toshkent. “Ma’naviyat”.- 2000. B. 222.

7. Fitrat A. “Shaytonning tangriga isyoni”. Tanlangan asarlar. erkaklar yil. Toshkent. “Ma’naviyat”.- 2000. B. 223.

8. Fitrat A. “Shaytonning tangriga isyoni”. Tanlangan asarlar. erkaklar yil. Toshkent. “Ma’naviyat”.- 2000. B. 226.

9. Mirza-Axmedova Pariza. Tvorchestva A.Fitrata v mirovom literaturno – mifologicheskom kontekste. Jurnal. Obshchestvennoe mnie. Pravo cheloveka. – 2008. S. 100-120.

9. Quroni karim. Aloiddin Mansur tarjimasi. Toshkent. Sharq.- 1991. B .175.

10. Qur'oni karim. Aloiddin Mansur tarjimasi. Toshkent. Sharq.- 1991.B .176-177.

11. Fitrat A. “Shaytonning tangriga isyoni”. Tanlangan asarlar. erkaklar yil. Toshkent. “Ma’naviyat”.- 2000. B. 227.

12. Bayron J.G. Dnevniki. Pisma. Moskva Nauka. – 1965. S. 440.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.