•  
  •  
 

Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies

Abstract

This article examines the effect of longitudinal and thermoelastic deformation of an optical module on the technological reserve of an optical fiber. Analytical expressions are given for determining the lower limit of the technological margin of an optical fiber for various types of fiber-optic cable section along the axis.

First Page

1

Last Page

10

References

[1] Bailey D., Wright E. Practical fiber optics.: Newnes, 2003. — 288 p.

[2] D.A.Davronbekov, Z.T.Khakimov. Metody uluchsheniya spektral’nyx xarakteristik volokonno-opticheskix sistem peredachi informatsii. Monografiya – T.: «Yoshlar nashriyoti uyi»,2020 – 112 s.

[3] E.Ya.Gecha, Yu.T.Larin, I.A.Ovchinnikova. Analiz rabotosposobnosti opticheskix kabeley v zadannom temperaturnom diapazone // Elektrosvyaz’.-№3,2019.– s.61-66.

[4] Robert J. Castilone. Mechanical reliability: applied stress design guidelines. Corning, WP5053, 2001.

[5] Gecha E.Ya., Lyuban I.B. Radial’naya jestkost’ mnogosloynyx tsilindricheskix konstruktsiy // Foton-ekspress. 2006. № 6 (54). - s.163-171.

[6] Davronbekov D.A., Khakimov Z.T. Osobennosti ekspluatatsii volokonno-opticheskogo kabelya pri izmeneniyax temperatury // Scientific Collection «InterConf», №1(37). Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation», December 6-8, 2020, Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. - s. 996-1101

[7] Patent RUz № IAP 05166 / Radjabov T.D., Davronbekov D.A., Kurbanov A.A., Khakimov Z.T., Raximov B.N., Nasritdinov N.M. Ustroystvo dlya diagnostiki predrazrusheniy i deformatsii tverdotel’nyx konstruktsiy // Rasmiy axborotnoma. – 2016. – №2(178).

[8] Raximov B.N., Khakimov Z.T., Nabieva N.F., Kurbanov A.A. Raschet texnicheskix xarakteristik magistral’noy VOLS // Vestnik TUIT. – 2014. – №4(32). – S.41-46

[9] Khakimov Z.T. Sovremennye metody peredachi dannyx na osnove optovolokonnyx sistem // Nauchno-texnicheskiy jurnal Namanganskogo injenerno-texnologicheskogo instituta. - 2020. - Tom 5. - Mahsus son №1. – S.3-8

[10] Khakimov Z.T. Printsipy raboty nauchno-izmeritel’nogo kompleksa i issledovaniya spektral’nyx xarakteristik VOSP // Nauchno - texnicheskiy jurnal “Razvitie nauki i texnologiy” – 2020 - №5. – S.7-11

[11] Davronbekov D. Sredstva peredachi i priema informatsii v mobil’nyx sistemax svyazi: konspekt lektsiy. – Tashkent, 2011.

[12] Z.T.Khakimov, B.N.Raximov. Optoelektronnoe ustroystvo dlya diagnostiki mexanicheskix narusheniy, povrejdeniy razlichnyx konstruktsiy // Mejdunarodnaya konferentsiya “Aktual’nye problemy razvitiya infokommunikatsiy i informatsionnogo obshestva”. – Tashkent, 2012. – S.236-241.

[13] Matyokubov U.K., Davronbekov D.A. The Impact of Mobile Communication Power Supply Systems on Communication Reliability and Viability and Their Solutions // International Journal of Advanced Science and Technology. Vol.29, №5, (2020), pp. 3374 - 3385

[14] Hakimov Z.T., Davronbekov D.A. Equalization of Spectral Characterist of Optical Signals by Acousto-Optic Filters // 2007 3rd IEEE/IFIP International Conference in Central Asia on Internet,ICI 2007.– Tashkent, 2007.

[15] X.A.Muxitdinov, Z.T.Xakimov, B.N.Rakhimov, D.B.Ibragimov Optoelectronic Measuring and Information System for the Detection Efforts of Dams // Transactions of the International Scientific conference «Perspectives for the Development of Information Technologies ITPA 2014». – Tashkent, 2014. – P.347-351.

[16] Davronbekov D.A., Nazarov A.M. One of the Ways to Diagnose Elements of Fiber Optic Systems of Mobile Communications // International Scientific Journal “Science and World”. – 2019. - №6(70). Vol.I. – p.18-25

[17] Petrunin G.I., Popov V.G. Teplofizicheskie svoystva veshestva Zemli (Chast’ 1): uchebnoe posobie. - M. Fizicheskiy fakul’tet MGU. - 2011. - 68 s.

[18] www.ruscable.ru

[19] Nazarov A.M., Rakhmonov A.R., Khurbanbayev Sh.Z., Mavlyanov A.Sh., Davronbekov D.A. The device for diagnostics of optical fiber cables // European Journal of Technical and Natural Sciences Scientific journal, №5, 2017. Vienna – Prague 2017. – P.82-88

[20] Davronbekov D.A., Khakimov Z.T., Isroilov J.D. Opredeleniye granitsy texnologicheskogo zapasa opticheskogo volokna s pryamolineynymi elementami // Scientific Collection «InterConf», 2(38): Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects», December 16-18, 2020, Tallinn, Estonia: Uhingu Teadus juhatus, 2020. - S.1163-1169

[21] D.Davronbekov, A.Nazarov. Ob odnom iz sposobov diagnostiki elementov VOLS sistem mobil’noy svyazi // International Scientific Journal “Science and World”. – 2019. - №6(70). Vol.I. – P.18-25

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.