•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

This article discusses the importance of simulation training in teaching practical skills in the training of future medical staff. The study evaluated the effectiveness of teaching using traditional teaching methods and simulators. Information on specific aspects of simulation training is provided.

First Page

23

Last Page

28

References

1. Avdeeva V.G. Innovational technologies in the system of uninterrupted medical education. Opyt podgotovki spetsialistov slujbы meditsiny katastrof i skoroy meditsinskoy pomoshchi. Meditsinskoe obrazovanie i professionalnoe razvitie, №1, 2010 - С. 23-26. 2. Bulatov S.A. Prepodavanie prakticheskix umeniy: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt. Meditsinskoe obrazovanie i professionalnoe razvitie, №1, 2010 - С. 31-35. 3. Gadaev A.G., Abduraximova L.A., Dadabaeva R.K. “Wissenschaftlicher ansatz in der medizinischen ausbildung: entwicklung einer prognostischen karte der krankenentwicklung” // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. - 2021. Vol.1 Issue 1.5 Pedagogical sciences. R. 85-93. 4. Ishmukhamedov R. Innovations in education and upbringing. - T .: TGPU, 2009. S-8-10. 5. Use of innovative technologies in the process of teaching pedagogical disciplines (electronic resource) htpp: //ntfmfkonfz.ru 6. Slastenin V .. Isaev I and dr. Pedagogy: Uchebnoe posobie (electronic resource) htpp: //www.gumer.info 7. Meleshko V. Mertva theory without practice. Pochemu chromaet prakticheskaya podgotovka vracha // Meditsinskaya gazeta. - 2001. - № 22. - 28 March. - Access mode: http://medgazeta.rusmedserv.com/2001/22/ article_496.html. 8. Meshcheryakova M.A. Deyatelnostnaya teoriya ucheniya kak nauchnaya osnova povыsheniya kachestva podgotovki spetsialistov v meditsinskom vuze // Sistema obespecheniya kachestva podgotovki spetsialistov v meditsinskom vuze / pod red. prof. P.G. Romashova. - SPb: SPBGMA im. I.I. Mechnikova, 2004. - p. 13-15. 9. Meshcheryakova M.A. Uchebnыy protsess vuza v sisteme upravleniya kachestvom professionalalnoy podgotovki vrachey: monograph. - M. : KDU, 2006. - С. 140. 10. Konovalova N.G. Obuchenie klinicheskim umeniyam studentov meditsinskogo vuza s ispolzovaniem diagnosticheskogo algoritma / N.G. Konovalova, A.S. Urbanskiy // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. - 2010. - № 6. - p. 324–327. 11. Lapik S.V. Rabota studentov v LPO: kakaya podgotovka doljna u nix byt? // Glavnaya meditsinskaya sestra. - 2012. - № 5. - p. 146-154. 12. Murin S., Stollenverk N. S. «Ispolzovanie simulyatorov v obuchenii: perelomnyy torm» Sokrashchennyy perevod. Virtual technologies in medicine №1 (5) 2011.- С. 46. 13. Svistunov A.A., Kolysh A.L., Gorshkov M.D. Rol meditsinskogo soobshchestva v razvitii simulyatsionnogo obucheniya v Rossii // Med. obrazovanie i vuzovskaya nauka. - 2013. - № 1 (3). - S. 75. 14. Turchina J.E., Sharova O.Ya., Nor O.V., Cheremisina A.V., Bitkovskaya V.G. Simulyatsionnoe obuchenie, kak sovremennaya obrazovatelnaya teknologiya v prakticheskoy podgotovke studentov mladshix kursov meditsinskogo VUZa // Sovremennыe problemy nauki i obrazovaniya. - 2016. - № 3. - S.22-24. 15. Kobayashi L., Patterson M.D., Overly F.L., Shapiro M.J., Williams K.A., Jay G.D. Educational and research implications of portable human patient simulation in acute care medicine. Academic Emergency Medicine 2008 Nov; 15 (ll): l 166-74. Epub 2008 Jul 14.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.