•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

The aim of the research was to study the methods of nutritional support for caregivers in social institutions for elderly people through the use of functional nutrition products. Assessment of the nutritional value and structure of average daily rations, in comparison with the physiological requirements for energy and basic nutrients in nursing homes with a physiological norm of need for elderly and senile people, shows a deficiency of vegetable fats, animal proteins, vitamins C, A, B 6 0 , B12, E. Based on the research results, functional nutrition standards based on local products have been proposed.

First Page

64

Last Page

72

References

1. Tutel'yan V.A. Kontseptsiya optimal'nogo pitaniya / V.A. Tutel'yan //Materialy VII Vserossiyskogo kongressa «Politika zdorovogo pitaniya v Rossii». M., 2003. S. 524–525. 2. Doronin A. F., Shenderov B.A. «Funktsional'noye pitaniye»,. M .: Grant", 2002 3. Spirichev V.B. Obogashcheniye pishchevykh produktov mikronutriyentami: sovremennyye mediko-biologicheskiye aspekty / V.B. Spirichev, L.N. Shatnyuk // Pishch. prom-st'. 2000. № 7. S. 98–100. 4. Khudayberganov A.S. Aholida sog`lom ovqatlanishni shakllantirish omillari va mavzhud muammolar. Sbornik nauchno-prakticheskoy konferentsii (s mezhdunarodnym uchastiyem) «Sovremennyye dostizheniya i perspektivy razvitiya okhrany zdorov'ya naseleniya». - Tashkent, 2019. - S.194-196. 5. Platzman A. Functional foods: figuring out the facts / A. Platzman //Food Product Design. 1999. № 9(8). Р. 32–62. 6. Metody analiza pishchevykh, sel'skokhozyaystvennykh produktov i meditsinskikh preparatov. / Pod. red. V.Gorvittsa.-M.:Pishchevaya promyshlennost', 1974.-743 s. 7. Nechayev A.P., Traubenberg S.Ye., Kochetkova A.A. Pishchevaya khimiya. SPb.: GIORD, 2003.- 640 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.