•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

In recent years, the frequency has been increasing kidney diseases in children, including dysmetabolic nephropathy, which is associated, on the one hand, with worsening environmental situation, and on the other, with improved quality diagnostics. In this regard, the problem of early diagnosis, prescribing adequate dietary and drug therapy acquires special relevance. The article considers some aspects of etiology, pathogenesis, and criteria diagnosis of dysmetabolic nephropathy in children. Allocated attention to the clinical manifestations of this pathology and the main principles of treatment and prevention.

First Page

51

Last Page

56

References

1. Aver'yanova N.I., Baluyeva L.G. Oksalatnaya kristalluriya u detey // Mezhdunar. zhurn. prikladnykh i fundament. issledovaniy. – 2012. – №5. – S. 25-27. 2. Aver'yanova N.I., Baluyeva L.G., Ivanova N.V., Rudavina T.I. Narusheniye obmena shchavelevoy kisloty u detey // Sovrem. probl. nauki I obrazovaniya: Elektronnyy nauch. zhurn. – 2015. – №3. 3. Bagdasarova I.V., Stoyeva T.V., Zheltovskaya N.I. Izucheniye kliniko-laboratornykh osobennostey pri dismetabolicheskikh nefropatiyakh u detey// Perinatol. i pediatr. – 2009. – №3 (39). – S. 71-73. 4. Borisova T.P. Giperoksaluriya i oksalatno-kal'tsiyevaya kristalluriya: mekhanizmy razvitiya i vozmozhnosti korrektsii // Mízhnarodniy zhurnal pedíatríí, akusherstva ta gínekologíí. – 2016. – T. 9, №3. – S. 51-57 5. Voronina N.V., Gribovskaya N.V., Yevseyev A.N., Yezerskiy D.V. Osobennosti mochevogo sindroma u bol'nykh oksalatnoy nefropatiyey v sopostavlenii s rezul'tatami nefrobiopsii // Dal'nevostochnyy med. zhurn. – 2013. –№3. – S. 15-20. 6. Voronina N.V., Slutskaya N.P., Markina O.I. i dr. Osobennosti lecheniya osteoartroza kolennykh sustavov u bol'nykh oksalatnoy nefropatiyey // Ter. arkh. – 2015. – №4. – S. 62-68. 7. Dlin V.V., Ignatova M.S., Morozov S.L. i dr. Dismetabolicheskiye nefropatii u detey // Ros. vestn. perinatol. i pediatr. – 2012. – №5 (57). – S. 36-44. 8. Dlin V.V., Osmanov I.M. Dismetabolicheskaya nefropatiya s oksalatno-kal'tsiyevoy kristalluriyey // Effektivnaya farmakoterapiya. – 2013. – T.42. – S. 8-26. 9. Zhigunova A.K. Kompleksnaya terapiya pri dismetabolicheskoy nefropatii razlichnogo geneza. Rol' fitoterapii // Címeyna meditsina. –2014. –№7-8. – S. 183-184. 10. Ignatova M.S. Voprosy profilaktiki razvitiya i progressirovaniya khronicheskikh bolezney pochek u detey // Ros. vestn. perinatol. i pediatr. – 2009. – №5. – S. 6-13. 11. Kupriyenko N.B., Svetlova Z., Smirnova N.N. Metabolicheskiye osnovy profilaktiki infektsii mochevoy sistemy u detey // Uchen. zapiski SPbGMU im. akad. I.P. Pavlova. – 2017. – T. 24, №1. – S. 22-27. 12. Pushkareva Ye.Yu. Kliniko-patogeneticheskiye mekhanizmy formirovaniya dismetabolicheskoy nefropatii u detey v zavisimosti ot vozrasta: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – M., 2010. – 23 s. 13. Svintitsitskaya V.I. Narusheniye fosforno-kal'tsiyevogo obmena i kostnogo metabolizma pri tubulointerstitsial'nykh zabolevaniyakh pochek u detey: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – M., 2009. – 26 s. 14. Smirnova I.S., Ignatova O.A. Faktory riska razvitiya vtorichnoy oksalurii u detey. Obzor literatury // Ekologiya cheloveka. – 2009. – №11. – S. 57- 62. 15. Sukalo A.V., Piskun T.A. Dismetabolicheskiye nefropatii u detey // – 2012. – №8. – S. 35–41. 16. Kawasaki Y., Ryo M., Ohara Sh. et al. Serum IgA/C3 and glomerular C3 staining predict severity of IgA nephropathy // Pediatr. Intern. – 2018. – Vol. 60, №2. – Р. 162-167. 17. Massey L.K., Liebman M., Kynast-Gales S.A. Ascorbate increases human oxaluria and kidney stone risk // J. Nutr. – 2005. – Vol. 135, №7. – P. 1673- 1677. 18. Rivera M. Risk of Chronic Kidney Disease in Brushite Stone Formers Compared With Idiopathic Calcium Oxalate Stone Formers // Endourol. Stones. – 2016. 19. Turk C., Knoll T., Petrik A. et al. Guidelines on Urolithiasis. – European Association of Urology, 2013. – 100 р. 20. Verkoelen C.F. Crystal retention in renal stone disease: a crucial role for the glycosaminoglycan hyaluronan? // J. Amer. Soc. Nephrol. – 2006. – Vol.17, №6. – P. 1673-1687.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.