•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Aim: The study of the nature and characteristics of the course of mechanical damage of the complex larynx for the tasks of forensic medical examination. Material and methods: On the material of expertise special methods were investigated 12 cases on injured complex of larynx, occurring on variety types of enforced death. Result: It has been established that, in general, the mechanisms of formation of injuries of the hyoid bone, thyroid cartilage and cricoid cartilage from compression of the neck by a loop and mechanical injury are similar to each other, since the localization and nature of fractures depends on the direction in which the compression occurs. Conclusions: There was established that the whole mechanisms injury formation of subglossal bone, thyroid cartilage and annular cartilage from prelum cervix loop and mechanical traumas analogous between each other, in that being localization and character fractures depending on that directions where occurs pressure. It is marked, during analyzing injured complex of larynx allows not only fractographical properties, localization and capacity of determined fractures, but also type, directions and mechanism actions of traumatic agency, as well as presence of anatomical particularity changes occurring owing to early carried trauma.

First Page

45

Last Page

51

References

1. Alekseyenko S.I. Khimicheskiye ojogi pishevoda u detey // Sovremenni`ye tekhnologii diagnostiki i lecheniya detey i podrostkov: Sb. nauch. tr., posv. 170-letnemu yubileyu 1-y detskoy bol`nitsi` Rossii. – SPb, 2005. – Vi`p. 2. – S. 25-30. 2. Gyusan А.О., Gyusan S.А. Ekstrennaya pomosh` pri narujni`kh travmakh glotki, gortani i sheynogo otdela trakhei // Sovremenni`ye naukoyemkiye tekhnologii. – 2009. – №9. – S. 108-109. 3. Dorovskikh G.N. Luchevaya diagnostika sochetannoy travmi` golovi` i organov grudnoy kletki // Byul. Sibirskoy meditsini`. – 2012. – №5. – S. 108-118. 4. Zenger V.G., Nasedkin А.N., Parshin V.D. Khirurgiya povrejdeniy gortani i trakhei. – М.: Med. kniga, 2007. – 70 s. 5. Klepche I.K., Yakusheva M.N. Znacheniye osobennostey anatomicheskogo stroyeniya pod`yazi`chnoy kosti i khryashey gortani pri opredelenii mekhanogeneza povrejdeniy v sluchayakh zakri`toy tupoy travmi` shey // Materiali` Vserossiyskogo s`yezda sudebni`kh medikov. – Moskva; Tyumen`, 2005. – S. 140. 6. Mishin Ye.S. Ispol`zovaniye metoda diagnostiki povrejdeniy pod`yazi`chnoy kosti, khryashey gortani i trakhei pri tupoy travme shei v byuro sudebno-meditsinskoy ekspertizi` Sankt-Peterburga // Trudi` nauchno-prakticheskoy konferentsii s mejdunarodni`m uchastiyem. – М., 2016. – S. 143-145. 7. Mishin Ye.S., Pravodelova А.О., Podporinova Ye.E., Tsukanova А.F. Ostraya di`khatel`naya nedostatochnost` kak neposredstvennaya prichina smerti pri zakri`toy tupoy travme shei ot udarov tupi`mi ob`yektami // Trudi` nauchno-prakticheskoy konferentsii s mejdunarodni`m uchastiyem. – М., 2017. – S. 263-267. 8. Pavlova G.V. Povrejdeniya shei pri padenii s vi`soti` v sudebno-meditsinskoy praktike. // Aktual`ni`ye problemi` teorii i praktike kriminalistiki i sudebnoy meditsini`. – SPb, 2000. – S. 282-284. 9. Schaefer S.D. Management of acute blunt and penetrating external laryngeal trauma // Laryngoscope. – 2014. – Vol. 124, №1. – С. 233-244.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.