•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Bronchial asthma is one of the most common chronic diseases. Statistical indicators of the prevalence of asthma are based mainly on data obtained from the treatment of patients in medical institutions. Therefore, information on the prevalence of bronchial asthma does not correspond to reality, as many patients for various reasons do not go to medical institutions, the parents of the child have a negative attitude towards diagnosing a chronic disease, and doctors often do not diagnose bronchial asthma, especially in the early stages of development and in cases of mild diseases. Thus, according to the Healthcare data of the Tashkent region, a number of patients, especially those with mild bronchial asthma, did not establish the correct diagnosis at all in the childhood period, and in a significant proportion of patients with moderate and severe asthma, the correct diagnosis was made with a delay of 2-6 years from the onset of the disease.

First Page

74

Last Page

80

References

1. Dobri`nina Ye.А., Vishneva Ye.А., Alekseyeva А.А. i dr. Sovremenni`ye strategii terapii persistiruyushey bronchial`noy astmi` u podrostkov // Pediatr. farmakol. – 2017. – Т. 14, №5. – S. 386-390. 2. Yeliseyeva Т.I., Balabolkin I.I. Sovremenni`ye tekhnologii kontrolya bronkhial`noy astmi` u detey (obzor) // Sovrem. tekhnol. meditsina. – 2015. – №2. 3. Jakov Ya.I. Analiz vedeniya gruppi` detey s bronkhoobstruktivni`m sindromom v usloviyakh polikliniki // Problemi` meditsini` v sovremenni`kh usloviyakh: Sb. nauch. Trudov po itogam mejdunar. nauch.-prakt. konf. –Kazan`, 2015. – S. 93-95 4. Jirnov V.А., Balashova Ye.А. Formirovaniye bronkhial`noy astmi` u detey v zavisimosti ot vliyaniya antropogenni`kh faktorov // Sovrem. probl. nauki i obrazovaniya. – 2012. – №6. 5. Lebedenko А.А., Dreyzina Т.К. Analiz assotsiatsii polimorfni`kh variantov genov faktorov rosta s riskom razvitiya bronkhial`noy astmi` // Pul`monologiya. – 2018. – №1. – S. 7-12. 6. Mizernitskiy Yu.L. Differentsial`naya diagnostika i differentsirovannaya terapiya ostroy bronkhial`noy obstruktsii pri ORVI u detey rannego vozrasta // Prakt. meditsina. – 2014. – №9 (85). – S. 82-88. 7. Mitskevich S.E. Analiz effektivnosti primeneniya ribomunila u detey s persistiruyushey bronkhial`noy astmoy // Pediatriya. Jurn. im. G.N. Speranskogo. – 2015. – Т. 94, №3. – S. 142-148. 8. Mukhammadova Kh.Kh., Umurova N.М., Khamdamov I.I. Osobennosti ostri`kh allergicheskikh sostoyaniy u detey, projivayushikh v ekologicheski neblagopriyatnom regione // Aktual`ni`ye problemi`gumanitarni`kh i yestestvenni`kh nauk. – 2017. – №11-2. – S. 82-85. 9. Nedel`skaya S.N., Yartseva D.А. Diagnostika bronkhial`noy astmi` u detey rannego vozrasta: vozmojnosti, problemni`ye voprosi`, differentsial`naya diagnostika // Zdorov`ye rebenka. – 2013. – №2 (45). – S. 108-111. 10. Nenasheva N.М. Rol` antileykotriyenovi`kh preparatov v dostijenii kontrolya bronkhial`noy astmi` // Med. sovet. – 2017. – №18. – S. 44-49. 11. Nurmamatova К.Ch. Nekotori`ye aspekti` rasprostranennosti bolezney organov di`khaniya v respublike Uzbekistan // Vestn. nauki i tvorchestva. – 2016. – №5 (5). – S. 361-364. 12. Samigullina N.V., Fayzullina R.М. Formirovaniye bronkhial`noy astmi` u detey // Mejdunar. jurn. prikl. i fundament. issledovaniy. – 2013. – №10-1. – S. 38-41. 13. Fedorov I.А., Ri`bakova О.G., Stepanov О.G. Diagnostika bronkhial`noy astmi` u detey, perenesshikh epizodi` ostrogo obstruktivnogo bronkhita v doshkol`nom vozraste, po rezul`tatam desyatiletnogo nablyudaniya // Chelovek. Sport. Meditsina. – 2017. – Т. 17, №1. – S. 28-35. 14. Shadjanova N.S., Ismatova М.N. Rasprostranyonnost` i prichinni`ye faktori` bronkhial`noy astmi` v Bukharskoy oblasti // Akt. probl. Gumanitarni`kh i yestestvenni`kh nauk. – 2017. – №2. – S. 76-77. 15. Sharipova N.S. Osobennosti rasprostranyonnosti bronkhial`noy astmi` v nekotori`kh regionakh Respubliki Uzbekistan // Vestn. mol. ucheni`kh i spetsialistov Chelyabenskoy oblasti. – 2016. – Т. 5, №4 (15). – S. 59-62. 16. Asher M.I., Keil U., Anderson H.R. et al. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): rationale and methods // Europ. Respir. J. – 1995. – Vol. 8. – P. 483-491. 17. Bisgaard H., Jensen S.M., Bшnnelykke K. Interaction between asthma and lung function growth in early life // Amer. J. Respir. Crit. Care Med. – 2012. – Vol. 185, №11. – P. 1183-1189. 18. Bisgaard H., Szefler S. Prevalence of asthma-like symptoms in young children // Pediatr. Pulmonol. – 2007. – Vol. 42. – P. 723-728. 19. Brigham E.P. Diagnosis of asthma: diagnostic testing // Int. Forum Allergy Rhinol. – 2015. – Vol. 5, Suppl. 1. – P. S27-S30. 20. Brozek G., Lawson J., Shpakou A. et al.Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study // BMC Pulmonal. Med. – 2016. – Vol. 16, №1. – P. 11. 21. Huang J., Huang D.M., Xiao X.X. Epidemiological survey of asthma among children aged 0-14 years in 2010 in urban Zhongshan, China // Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. – 2015. – Vol. 17, №2. – Р. 149-154. 22. Moeller A., Carlsen KH. Monitoring asthma in childhood: lung function, bronchial responsiveness and inflammation // Europ. Respir. Rev. – 2015. – Vol. 24 (136). – P. 204-215. 23. Wenzel S. Severe asthma: from characteristics to pheno-types to endotypes // Clin. Exp. Allergy. – 2012. – Vol. 42, №5. – Р. 650-658.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.