•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Purpose: a comparative study of the molecular mechanisms of the detoxifying effect of the new hepatoprotectors Caergal, Geranil and Catacin on the model of acute liver damage. Material and methods: in 52 mature rats, the males reproduced the model of acute toxic damage reproduced by a single injection of heliotrin in a dose of 200 mg / kg, 8 rats served as an intact group. Results: experimental pharmacotherapy of acute toxic liver damage with new drugs katatsin and geranil reliably shorten the duration of ethanaminal anesthesia, which indicates their beneficial effect on xenobiotic biotransformation processes, and is not inferior in its activity to Karsil. Antihypoxant cavergal had a weak effect. Conclusions: the mechanism of the positive effect of the studied drugs is associated with a decrease in the intensity of lipid peroxidation in the microsomal cytosolic fraction of the liver, an increase in the activity of SOD and catalase, as a result, by restoring the balance in the pro-and antioxidant system.

First Page

80

Last Page

89

References

1. Andreyeva L.I., Kozhemyakin L.A., Kishkun A.A. Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy // Lab. delo. – 1989. – №1. – S. 41-43. 2. Anderson SH.K., Poulsen K.B. Atlas gematologii. – M., 2007. – S. 453, 489. 3. Archakov A.I., Karuzin I.N., Tveritapov V.N., Kokareva I.S. Gidroksilirovaniye proizvodnykh anilina i aminoantipirina (1-fenil-2,3-dimetil-aminopirazolon-5) v endoplazmaticheskom retikulume pecheni // Biokhimiya. – 1975. – T. 40, vyp. 1. – S. 29-32. 4. Bogush T.A., Bogush Ye.A., Durnov L.A., Syrkin A.B. Snizheniye toksichnosti i povysheniye effektivnosti protivoopukholevoy khimioterapii putem korrektsii aktivnosti monooksigenaz pecheni: ot eksperimenta - v kliniku // Vestn. RAMN. – 2002. – №1. – C. 37-42. 5. Gematologiya: Noveyshiy spravochnik; Pod red. K.M. Abdulkadyrova. – Moskva; SPb: Sova, 2004. – 901 s. 6. Ibragimova N.KH. Klinika, patogenez i lecheniye porazheniy pecheni pri khronicheskom miyeloleykoze: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Tashkent, 2010. – 21 s. 7. Ivashkin V.T., Nepomnyashchikh G.I., Aydagulova S.V. i dr. Lekarstvenno indutsirovannoye porazheniye pecheni: universal'nyye strukturnyye markery // Ros. zhurn. gepatol., gastroenterol. i koloproktol. – 2009. – №2. – S. 20-30. 8. Isroilov A.A. Osobennosti izmeneniya metabolizma v eritrotsitakh pri gipo- i aplasticheskikh anemiyakh: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Tashkent, 2012. – 20 s. 9. Kayumov A.A. Sostoyaniye mikrotsirkulyatsii vnutrennikh organov i reologicheskikh svoystv krovi v dinamike razvitiya eksperimental'noy gipoplazii krovetvornoy tkani: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Tashkent, 2011. – 19 s. 10. Kopteva V.D., Pospelova T.I., Soldatova G.S. Kompleksnaya otsenka krovoobrashcheniya u bol'nykh gemoblastozami // Aktual'nyye voprosy sovremennoy meditsiny. – Novosibirsk, 1997. – S. 252. 11. Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Mayorova I.G. Opredeleniye aktivnosti katalazy // Lab. delo. – 1988. – №1. – S. 16-19. 12. Kochemasov V.V., Sautina V.O. Sovremennoye sostoyaniye issledovaniy po gemoblastozam // Vestn. RAMN. – 2006. – №12. – S. 17-21. 13. Mkhitaryan V.G., Badalyan G.Ye. Vliyaniye peroksidirovannykh i neperoksidirovannykh nenasyshchennykh zhirnykh kislot na aktivnost' superoksiddismutazy // Zhurn. eksper. i klin. meditsiny. – 1978. – №6. – S. 7-11. 14. Nemtsova Ye.R., Sergeyeva T.V., Bezborodova O.A., Yakubovskaya R.I. Antioksidanty – mesto i rol' v onkologii // Ros. onkol. zhurn. – 2003. – №5. – S. 48-53. 15. Pospelova T.I. Kliniko-funktsional'nyye i metabolicheskiye osobennosti porazheniya pecheni pri nekotorykh formakh gemoblastozov: Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. – Novosibirsk, 1998. – 48 s. 16. Rukovodstvo po gematologii: V 3 t. – T. 2; Pod red. A.I. Vorob'yeva. – 3-ye izd., pererab. i dop. – M.: N'yudiamed, 2003. – 280 s. 17. Frantsiyants Ye.M., Sidorenko YU.S., Rozsiko L.YA. Perekisnoye okisleniye lipidov v patogeneze opukholevoy bolezni. – Rostov n/D, 1995. – 176 s. 18. Sherlok SH., Duli Dzh. Zabolevaniya pecheni i zhelchnykh putey. – M.: GEOTAR-Media, 1999. – 864 s. 19. Bast A., Nordhook J. Product inhibition during the hepatic N- demethylation of aminopyrine in the rat // Biochem. Pharmacol. – 2003. – Vol. 30, №1. – P. 19-24. 20. Blair A., Purdue M.P., Weisenburger D.D., Baris D. Chemical exposures and risk of lymphocytic leukaemia // Brit. J. Haematol. – 2007. – Vol. 139, №5. – P. 753-761. 21. Lasure T., Miceli-Richard C., Sellam J. et al. Small hepatic vein involvement in IgG multiple myeloma: a very unusual pattern of liver infiltration // Virchows Arch. – 2007. – Vol. 450, №1. – P. 127-129. 22. Lowry O.N., Resebrough W.S., Farr L. Рrotein measurement with dolin reagent // J. Biol. Chem. – 1951. – Vol. 193, №4. – P. 265-275. 23. Omura T., Sato R. The carbon – monooxide binding pigment of liver micrisomes // J. Biol.Chem. – 1968. – Vol. 7. – P. 2370-2378. 24. Williams C.Y., Kamin H. Microsomal triphosphopyridine nucleotide – cetochrome c-reductases of liver // J. Biol. Chem. – 1961. – Vol. 237, №2. – P. 587-595.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.