•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Objective: to study the neuropsychological aspects of catamenial epilepsy with clarification of the role of anticonvulsants in the development of cognitive impairment. Material and methods: under supervision were 62 patients with epilepsy (E), which divided into 2 groups: 48 with catamenial epilepsy (CE), 14 with idiopathic epilepsy (IE), mean age 38 ± 15.6 years. Results: in 59.8% of cases, catamenial epilepsy accompanied by cognitive impairment. The form of cognitive impairment depends on the type of seizure. In patients with idiopathic epilepsy, cognitive disorders in the form of moderate and predimentary disorders are more common. Catamenial and idiopathic forms of epilepsy differ in neuropsychological indicators: in patients with idiopathic epilepsy, both short-term and long-term memory suffers, in patients with catamenial epilepsy, short-term memory is more impaired. Conclusions: more distinguished cognitive disturbances noted in patients, taking antivulsants carbamazepine, valproats less in the background of topiramite. Topiramits may be used as a preparation of the choice in the treatment of female epilepsy.

First Page

130

Last Page

140

References

1. Vasserman L.I., Mikhaylov V.A., Tabulina S.D. Psikhologicheskaya struktura kachestva zhizni bol'nykh epilepsiyey: Posobiye dlya vrachey. – SPb: Psikhonevrologicheskiy institut im. V.M. Bekhtereva, 2008. – 22 s. 2. Voronkova K.V., Pylayeva O.A. Izmeneniya vysshikh psikhicheskikh funktsiy pod vozdeystviyem antiepilepticheskikh preparatov u bol'nykh epilepsiyey // Psikhiatr. i psikhofarmakoterapiya. – 2001. – №6. – S. 23-27. 3. Voronkova K.V., Pylayeva O.A., Provatorova M.A i soavtory. Izmeneniya vysshikh psikhicheskikh funktsiy u bol'nykh epilepsiyey // Vestn. epileptologii. – 2005. – T.1, №04. – S. 3-5. 4. Vlasov P.N., Filatova N.V., Drozhzhina G.R. Perspektivy ispol'zovaniya lekarstvennoy formy Depakin-Khronosfera // Farmateka. – 2009. – №15 (189). – S. 39-43. 5. Gekht A.B. Epidemiologicheskiye i farmakoekonomicheskiye aspekty epilepsii // Chelovek i lekarstvo: 11-y Ros. nats. kongress. Epilepsiya mediko-sotsial'nyye aspekty, diagnostika i lecheniye: Mezhdunar. konf. – M., 2004. 6. Gekht A.B. Epilepsiya: tekushchaya situatsii i budushcheye // Nevrologiya i neyrokhirurgiya: Mezhdunar. delovoy med.-farmatsevt. forum. – M., 2009. 7. Gromov S.A., Lipatova L.V. Topamaks v lechenii epilepsii // Zhurn. nevrol. i psikhiatr. im. S.S. Korsakova. – 2005. – T. 105, №5. – S. 28-31. 8. Zakharov V.V. Primeneniye fenotropila pri kognitivnykh narusheniyakh razlichnoy etiologii // Rus. med. zhurn. – 2005. – T. 13, №22. – S. 12-15. 9. Zenkov L.R. Bessudorozhnyye epilepticheskiye entsefalopatii s psikhiatricheskimi, kommunikativnym i povedencheskimi rasstroystvami // Vestn. epileptologii. – 2004. – №1 (02). – S. 7-11. 10. Kalinin V.V. Epilepsiya kak neyropsikhiatricheskaya problema. // Psikhiatr. i psikhofarmakoterapiya. – 2004. – T. 6, №1. – S. 12-18. 11. Kalinin V.V. i dr. Psikhicheskiye rasstroystva pri epilepsii. – M.. 2005. – 28 s. 12. Kalinin VV. Psikhiatricheskiye problemy epileptologii i neyropsikhiatriya // Sots. i klin. psikhiatr. – 2003. – №3. – S. 5-11. 13. Petrukhin A.C. Neyropsikhiatricheskiye problemy epilepsii // Nevrol. zhurn. – 1999. – №6. – S. 4-10. 14. Baker G.A. et al. The associations of psychopathology in epilepsy: A community study // Epilepsy Res. – 1996. – Vol. 25. – P. 29-39. 15. Besag F.M. Behavioural effects of the newer antiepileptic drugs: an update // Exp. Opin. Drug Saf. – 2004. – Vol. 3, №1. – P. 1-8. 16. Blum D., Meador K., Biton V. et al. Cognitive effects of lamotrigine compared with topiramate in patients with epilepsy // Neurology. – 2006. – Vol. 67, №3. – P. 400-106. 17. Bourgeous B.F. Antiepileptic drugs, learning and behaviour in epilepsy // Epilepsia. – 1998. – Vol. 39, №9. – P. 913-922. 18. Trimble M., Schmitz B. Seizures, Affective Disorders and Anticonvulsant Drugs. – Clarus Press Ltd, Guildford, UK, 2002. – 199 c.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.