•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Objective: Comparative study of pharmacological activity of leukomizin, austricin and badhyzin. Materials and Methods: Rats and rabbits, weighing 150-180 g and 2.5-3 kg, respectively, were used to study the influence of drugs on lipid metabolism. Both intact and rats with different hyperlipidemic states were used: starvation, ethanol and triton. In all cases of experiment, the animals received a dose of 10 mg/kg per os. Experimental atherosclerosis in rabbits was reproduced by prolonged exogenous cholesterol loading at a dose of 0.3 g/kg for 90 days. Total cholesterol, α-cholesterol, triglycerides in blood serum and tissues were determined on a biochemical analyzer. Results: In all models studied, the drugs had pronounced hypolipidemic, hypotriglyceridemic, and hypocholesterolemic effects. By all the parameters of lipid metabolism among the lactones studied, the effect of badhyzin approximated the corresponding action of lovastatin. On the model of atherosclerosis, when the rabbits were injected with lactones, especially badhyzin, the lesion area was much less pronounced; plaques were few, small and thin. The index of atherosclerotic lesion of the aorta was significantly lower. Conclusions: Among the sesquiterpene lactones of the guaiolide series studied, austricin and badhyzin have a hypolipidemic effect superior to that of leukomizin

First Page

95

Last Page

104

References

1. Avtandilov G.G. Klassifikatsiya i planimetricheskaya otsenka ateroskleroticheskogo porazheniya sosudov. – Nal'chik, 1980. 2. Adekenov S.M. Seskviterpenovyye laktony rasteniy. Rasprostraneniye v prirode, osobennosti stroyeniya molekul i perspektivy ikh primeneniya // Terpenoidy: dostizheniya i perspektivy primeneniya v oblasti khimii, tekhnologii proizvodstva i meditsiny: Tr. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Karaganda, 2008. – S. 39-62. 3. Kir'yalov N.P., Serkerov S.V. K stroyeniyu badkhyzina // Khimiya prirodnykh soyedineniy.– 1968.- №6.– S.341. 4. Kurmukov A.G., Ayzikov M.I., Rasulova S.A. i dr. Angioprotektornaya i gipolipidemicheskaya aktivnost' leukomizina pri eksperimental'nom ateroskleroze // Farmakol. i toksikol. – 1991. – T. 54, №3.– S. 35-37. 5. Leont'yeva T.P., Kazakov A.L., Ryzhenkov V.Ye. Vliyaniye summy flavonoidov iz klevera krasnogo i nuta obyknovennogo na soderzhaniye lipidov v krovi i pecheni krys // Vopr. med. khimii. – 1979. – №4. – S. 444-447. 6. Meshcherskaya K.A., Sonina G.P. // Farmakologicheskaya regulyatsiya obmennykh protsessov; Pod red. P.P. Denisenko. – L., 1972. – S. 119-120. 7. Ryzhenkov V.Ye., Khromov-Borisov N.V., Mosina I.V., Indebom M.L. Gipolipidemicheskaya i antiateroskleroticheskaya aktivnost' bisanionov v eksperimente // Farmakol. i toksikol. – 1979. – T. XLII, №6. – S. 632-635. 8. Saitbayeva I.M., Mallabayeva A., Sidyakin G.P. Laktony Artemisia leucodes // Khimiya prirod. soyed. – 1981. – №2. – S. 247-248. 9. Syrov V.N., Islamova ZH.I., Shakhmurova G.A. i dr. Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya laktona leukomizina pri khronicheskom eksperimental'nom artrite // Prirodnyye napravleniya v oblasti nauki i tekhnologii v XXI veke: Sb. statey 7-y mezhdunar. nauch. konf. – Tashkent, Izd-vo «CHINOR ENK», 2014. – T. 1. – S. 145-148. 10. Syrov V.N., Sagdullayev SH.SH. Innovatsionnyye lekarstvennyye preparaty i organizatsiya ikh proizvodstva // Organizatsiya i upravleniye zdravookhraneniyem. – 2012. – №12. – S. 61-65. 11. Abell L.L., Levy B.B., Brodie B.B., Kendall F.E. A simplified method for the estimation of total cholesterol in serum and demonstration of its specificity // J. Biol. Chem. – 1952. – Vol. 195. – P. 357-366. 12. Neri B.P., Frings C.S. Improved method for determination of triglycerides in serum // Clin. Chem. – 1973. – Vol. 19, №10. – P. 1201-1202.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.