•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

The purpose of the study: analysis of the results and complications of endoscopic operations on Urolithiasis. Materials and methods:195 patients, who underwent endoscopic surgery in RSCU during the period 2015-2017 were recruited in our study on nephrolithiasis. Mean size of the stone was 22.88 ± 1.14 (4-90) mm. According to the type of stones, single "simple" stones were detected in 86 (44.1%) patients, «сomplex» stones – in 109 (55,9%) patients, from them in 55 (28.2%) patients multiple stones were detected, in 20 (10.26%) patients staghorn stones were found, in 34 (17, 44%), multiple and staghorn stones were identified.Results:According to the results of the analysis, 26.44% of patients after operation of PCNL, and after URS, residual stones were detected in 9.5%. Based on the complexity of stones in simple stones, the percentage of residual stones was 9.3%, while for complex stones the percentage of residual stones was 36.7%.Conclusion: Based on the results of the classification of complications after surgical interventions according to the modified Clavien-Dindo classification, 68.1% complications were light and required only conservative treatment, whereas 31.9% required additional interventions under local or general anesthesia.

First Page

20

Last Page

30

References

1. Al'-Shukri S.KH., Tkachuk V.N., Dubinskiy V.YA. Nash opyt distantsionnoy udarno-volnovoy litotripsii u bol'nykh s kamnyami yedinstvennoy pochki //Materialy Plenuma pravleniya Rossiyskogo obshchestva urologov (Sochi, 28-30 aprelya 2003 g. S. 49-50. 2. Al'-Shukri S.KH., A. V. Antonov., Endovideokhirurgicheskiye operatsii na pochkakh i verkhnikh otdelakh mochetochnikov 2015.-S. 29-33 3. Apolikhin O.I., SivkovA.V., BeshliyevD.A., SolntsevT.V. i dr. analiz urologicheskoy zabolevayemosti v rossiyskoy federatsii v 2002-2009 godakh po dannym ofitsial'noy statistiki //eksperimental'naya i klinicheskaya urologiya. - 2011.-№ 1.-S. 4-10. 4. Borisov V. V., Dzeranov N. K. Mochekamennaya bolezn'. Te¬rapiya bol'nykh kamnyami pochek i mochetochnikov.-M., 2011.-S.88 5. Giyasov SH.I. Oslozhneniya endoskopicheskoy khirurgii nefrolitiaza: prichiny, klassifikatsiya, taktika, prognoz.// Dess... d.m.n.- Tashkent, -2015-S. 53-55. 6. Zenkov S.S, Ayukayev R.YA., Kulachkov S. M. i dr. Distantsionnaya litot-ripsiya i mochetochnikovyye stenty. Ostalis' li voprosy? // Materialy Plenuma pravleniya Rossiyskogo obshchestva urologov (Sochi, 28-30 aprelya 2013 g.).- M., 2013.-S. 146-147. 7. Martov A.G., Lisenok A.A., Pugachev A.G. i dr. Rol' perkutannoy nefro-litolapaksii v lechenii kamney pochek u detey // Materialy Plenuma pravleniya Rossiyskogo obshchestva urologov (Sochi, 28-30 aprelya 2013). M., 2013 - S. 410-411. 8. Maghsoudi R, Etemadian M, Kashi AH, Mehravaran K. Management of Colon Perforation During Percutaneous Nephrolithotomy: 12 Years of Experience in a Referral Center. J Endourol. 2017 Oct;31(10):1032-1036. doi: 10.1089/end.2017.0379. 9. Pugachev A. G., Dzhafarova M. A. Oslozhneniya distantsionnoy litotripsii u detey. // Urologiya i nefrologiya.- 2014.- № 6.- S. 31-40. 10. Akilov F.A., Giyasov Sh.I., Mukhtarov Sh.T., Nasirov F.R. Alidjanov J.F. Applicability of the Clavien-Dindo grading system for assessing the postoperative complications of endoscopic surgery for nephrolithiasis: a critical review. Turkish Journal of Urology. 2013.39(3):153-60. DOI: 10.5152/tud.2013.032. 11. Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Annals of Surgery. 2004; 240:205-13. DOI: 10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae 12. Giyasov Sh.I., Mukhtarov Sh.T. Necessity to the division of the patients with urolithiasis by category of stones complexity from the position of endoscopic interventions. V Rossiyskiy Kongress po Endourologii i Novym Tekhnologiyam, g. Rostov-na-Donu 8-10 sentyabrya 2016g. S.208.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.