•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

Objective:to study the factors affecting the quality of life of patients with critical ischemia of the lower extremities after a high amputation (shin, thigh). Material and research methods:the results of treatment of 885 patients for 2002-2017 are analyzed with critical ischemia of the lower limbs received inpatient treatment at the Republican Center for Purulent Surgery and Surgical Complications of Diabetes Mellitus at the 2nd Clinic of the Tashkent Medical Academy. The main survey methods were general laboratory data and studies of the state of the vascular bed. Results and their discussion:mortality at the end of 1 year after amputation of the limb in the groups: in the patients of the main group - 52.7%, in the control group - 68.2%, - statistically differed from each other (p <0.05). After 2 years, the number of deaths in the group of patients in the main group was 19.8%, and in the control group - 49.3%, the differences were statistically significant (p <0.05). During the three-year period, the group of patients in the main group had 13.4% at 36 months of follow-up, in the control group, the mortality was 26.7% at the last 29 months of follow-up. Conclusions:evaluation of anti-inflammatory status in the treatment of patients who have undergone high limb amputation is a significant prognostic sign that determines both immediate and long-term results of treatment. Based on the scoring of SIRS signs, a clinical outcome can be predicted in patients with CLI who underwent high amputation.

First Page

45

Last Page

58

References

1. Abyshov N.S., Zakirdzhayev E.D. Blizhayshiye rezul'taty «bol'shikh» amputatsiy u bol'nykh s okklyuzionnymi zabolevaniyami arteriy nizhnikh konechnostey // Khirurgiya. Zhurn. im. N.I. Pirogova. – 2005. – №11. – S. 15-19. 2. Bagnenko S.F. i dr. Lecheniye kriticheskoy ishemii nizhnikh konechnostey metodom tselevoy maloob"yemnoy gemoperfuzii: Metod. rekomendatsii. – SPb, 2013. – 7 s. 3. Gavrilenko A.V. i dr. Sravnitel'nyy analiz rezul'tatov khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh «molodogo» i «starshego» vozrasta s porazheniyem arteriy v infraingvinal'nom segmente // Serdechno-sosud. zabolevaniya. – 2012. – T. 3, №11. – S.1 38. 4. Burleva Ye.P. Znacheniye kliniko-epidemiologicheskogo i ekonomicheskogo analiza dlya organizatsii pomoshchi patsiyentam s khronicheskoy arterial'noy nedostatochnost'yu nizhnikh konechnostey // Angiol. i sosud. khirurgiya. – 2011. – №4. – S. 15-19. 5. Gaibov A.D., Gaibov A.D., Kamolov A.N. Amputatsii nizhnikh konechnostey pri ikh khronicheskoy kriticheskoy ishemii // Kardiol. i serdechno-sosud. khirurgiya. – 2009. – №2. – S. 40-46. 6. Yeryukhin I.A., Svetukhin A.M., Shlyapnikov S.A. Sepsis v khirurgicheskoy klinike // Infektsii i antimikrob. terapiya. – 2014. – T. 4, №1. – S. 7-11. 7. Zoloyev G.K. Obliteriruyushchiye zabolevaniya arteriy. Khirurgicheskoye lecheniye i reabilitatsiya bol'nykh s utratoy konechnosti. – M.: Meditsina, 2016. – 432 s. 8. Kalmykov Ye.L. Amputatsii nizhnikh konechnostey u bol'nykh s obliteriruyushchimi zabolevaniyami sosudov: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Dushanbe, 2011. – 22 c. 9. Pokrovskiy A.V., Zotikov A.Ye. Perspektivy i deystvitel'nost' v lechenii ateroskleroticheskikh porazheniy aorty. – M.: Meditsina, 2008. – 192 s. 10. Savel'yev B.C., Koshkin B.C., Karalkin A.B. Patogenez i konservativnoye lecheniye tyazhelykh stadiy obliteriruyushchego ateroskleroza arteriy nizhnikh konechnostey. – M.: MIA, 2010. – 214 s. 11. Tkachenko A.N. i dr. Prognosticheskiye kriterii letal'nykh iskhodov pri provedenii amputatsiy nizhney konechnosti u bol'nykh pozhilogo i starcheskogo vozrasta // Medical Sci. – 2015. – №9. – C. 304-308. 12. Biamino G. et al. Critical limb ischemia: new techniques for complex interventions. – HMP Communication, 2014. – P. 72. 13. Castelli G. et al. Procalcitonin and C-reactive protein during systemic inflammatory response syndrome, sepsis and organ dysfunction // Crit. Care. – 2013. – Vol. 8. – P. 234-242. 14. Dormandy J.A. et al. Major amputations // Semin Vase. Surg. – 2009. – Vol. 73. – P. 321. 15. Eskelinen E. et al. Major amputation incidence decreases both in nondiabetic and in diabetic patients in Helsinki // Scand. J. Surg. – 2016. – Vol. 95. – P. 185-189. 16. Johannesson A. et al. Incidence of lower-limb amputation in the diabetic and nondiabetic general population // Diabetes Care. – 2011. – Vol. 32, №2. – P. 275-280.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.