•  
  •  
 

Central Asian Journal of Medicine

Abstract

An approach is proposed for the realization of the problems of teaching mathematics, information technology, and information technologies. Its integration in medical higher education based on teaching methods of technological application of mathematical methods in medical practice and in the independent conduct of medical research. Also the work proposes using a computer modeling as a way to combine computer science issues with the solution of medical and biological disciplines; integrated learning of natural-mathematical disciplines in medical education. Additionally, use of opportunities for formalizing the elements of the educational process on the basis of mathematical methods is going to be highlighted.

First Page

31

Last Page

44

References

1. Ayvazyan S.A., Yenyukov I.S., Meshalkin L.D. Prikladnaya statistika. Osnovy modelirovaniya i pervichnaya obrabotka dannykh. – M., 1983 2. Valeyev T.I. Formirovaniye struktury professional'noy motivatsii studentov. – Izhevsk, 2003. – 54 s. 3. Gel'man V.YA., Ushveridze L.A., Serdyukov YU.P. Prepodavaniye matematicheskikh distsiplin v meditsinskom vuze // Obrazovaniye i nauka. – 2018. – №20 (2). – S. 88-107. 4. Gershunskiy B.S. Komp'yuterizatsiya v sfere obrazovaniya // Informatika i obrazovaniye. – 2008. – №3. 5. Denisov Ye.N., Chernova G.V., Klimov A.V. Problemy prepodavaniya informatiki u studentov pervogo kursa meditsinskikh vuzov // Ped. nauki. – 2017. – №66. 6. Dmitriyeva M.N. Metodika obucheniya matematike studentov gumanitarnykh spetsial'nostey vuzov v kontekste intensifikatsii obucheniya: Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. – M., 2011. 7. Kiseleva O.M., Timofeyeva N.M., Bykov A.A. Formalizatsiya elementov obrazovatel'nogo protsessa na osnove matematicheskikh metodov // Sovrem. probl. nauki i obrazovaniya. – 2013. – №1. 8. Kolesov V.V. Matematika dlya meditsinskikh vuzov: zadachi s resheniyami: Ucheb. posobiye. – M., 2015. – 313 s. 9. Korobkova S.A., Solov'yova V.V., Gorbuzova M.S. Teoreticheskiye osnovy organizatsii obucheniya fizike, matematike i informatike v meditsinskikh vuzakh // Sovrem. probl. nauki i obrazovaniya. – 2014. – №6. 10. Mashbits Ye.I. Komp'yuterizatsiya obucheniya: problemy i perspektivy. – M., 2006. 11. Pryazhnikov N.S. Aktivnyye metody professional'nogo samoopredeleniya. – M., 2001. – 86 s. 12. Tuychiyev A.A. Pedagogicheskaya effektivnost' integrirovannogo obucheniya yestestvenno-matematicheskim distsiplinam v meditsinskom obrazovanii: Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. – M., 2015. 13. Shcherbakova I.V. Problema professional'noy adaptatsii studentov-pervokursnikov meditsinskogo vuza // Adaptatsiya lichnosti v sovremennom mire: Mezhvuz. sb. nauch. tr.; Pod red. M.V. Grigor'yevoy. – Saratov: Nauchnaya kniga, 2013. – Vyp. 6. – S.162-167. 14. Shcherbakova I.V. Sovershenstvovaniye obucheniya fizike i matematike studentov meditsinskikh vuzov // Nauka i obrazovaniye: sovremennyye trendy: kollektivnaya monografiya; Gl. red. O.N. Shirokov. – Cheboksary: Interaktiv plyus, 2014. – Vyp. VI. – S. 288-296. 15. Shcherbakova I.V. Osobennosti i dinamika uchebnoy motivatsii studentov meditsinskogo vuza. – Saratov, 2014. – 32 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.