•  
  •  
 

Textile Journal of Uzbekistan

Abstract

This article presents the research results on indicating an impact of fabric formation phases to the moving ability of warp and weft yarns in fabric structure. The significant impact of the factor of fabric formation phase on the moving ability of threads in fabric is proved with the setting the analytical dependence of indices of warp and weft moving ability at the single woven interlacing from the one of important parameters of the fabric formation phase – the height of flexural waves of these threads. Correlations connecting the values of moving ability of warp Engineering Science and Materials: Technology of cotton and textile industry 2 Textile Journal of Uzbekistan №1/2019 and weft yarns at the single interlacing and height of flexural waves in fabric for random fabric formation phase are derived. On the basis of this analytical correlation it is shown that the higher a height of flexural waves of warp, the higher an input of weft into the moving ability in interlacing, and the higher a height of flexural waves of weft, the higher an input of warp into the moving ability in interlacing

References

1. Daminov A.D. Osnovi prognozirovaniya strukturi i proyektirovaniya tekstilnix poloten. Diss. dokt. texn. nauk. – Tashkent. – 2005. 2. Kutepov O.S. Stroyeniye i proyektirovaniye tkaney. – M.: Legprombitizdat, 1988. – 224 s. 3. Martinova A.A., Slostina G.L., Vlasova N.A. Stroyeniye i proyektirovaniye tkaney. M., RIO MGTA, 1999. – 434 s. 4. Kukin G.N., Solovyev A.N., Koblyakov A.Ch. Tekstilnoye materialovedeniye. – M.:Legprombitizdat, 1989. – 349 s. 5. Polyakova L.P., Primachenko B.M. Metod otobrajeniya odnosloynogo perepleteniya na os deystvitelnix chisel. // J. Izvestiya vuzov. Texnologiya tekstilnoy promishlennosti. № 1. 2002. S. 44-49. 6. Pierce F.T. The geometry of cloth structure // J. Text. Inst., v. 28, № 3, 1937, pp. T45-96. 7. Inogamdjanov D.D. Prognozirovaniye svoystv odnosloynix tkaney: Avtoref. diss. kand. texn. nauk. – Tashkent. – 2018. 8. Daminov A.D. Otsenka razdvigayemosti nitey v tkani v zavisimosti ot vida perepleteniya. // J. Problemi tekstilya. 2003. № 4. S. 102-106. 9. D. Inogamdjanov, A. Daminov and O. Kasimov. The construction phase’s influence to the moving ability of cross-sections of woven structure // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering2254(2017) doi:10.1088/1757-899X/254/16/162003. 17th World Textile Conference AUTEX 2017 – Textiles – Shaping the Future. Corfu. Greece. 10. Inogamdjanov D.D., A.Daminov A.D. Ob uchete vliyaniya fazi stroyeniya tkani na razdvigayemost nitey v tkatskix perekritiyax // Jurnal Problemi tekstilya. № 3. 2009. g. Tashkent. 11. Inogamdjanov D.D. O razdvigayemosti tkatskix perekritiy i zavisimosti yeyo k faze stroyeniya. Respublikanskaya nauchno-texnicheskaya konferentsiya // DjizPI, Djizak. May 2010. str. 108-109. 12. Inogamdjanov D.D., Daminov A.D. O vliyanii fazi stroyeniya tkani na razdvigayemost itey v tkatskix perepleteniyax // Jurnal Problemi tekstilya. g. Tashkent. № 3. 2010. str. 29-31. 13. Kasimov O.R., Daminov A.D. Issledovaniye vzaimozavisimosti otnosheniy visot voln izgiba nitey osnovi i utka i pokazateley ix razdvigayemosti v tkani polotnyanogo perepleteniya. //Sbornik statey nauchno-prakticheskoy konferentsii v TITLP «Paxta tozalash, tо‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarini modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning innovatsion g‘oyalari va ishlanmalari». Tashkent, 2018, s. 213-215

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.