•  
  •  
 

Textile Journal of Uzbekistan

Abstract

The problem of creation of special, comfortable clothes for children with disabilities is very relevant and socially significant. The solution of this problem was based on the materials of full-scale Illuminated in this work the problem of creating a special, comfortable clothes for children with disabilities is very relevant, socially significant. The solution of this problem was based on the materials of exterior observations and sociological studies of patients with cerebral palsy (cerebral palsy), taking into account the study of their features of the figure and statodynamic function. As a result of the research it was found that the the majority of children with disabilities, has significant deviations from the standard figures, therefore, mass-produced clothing is not suitable for this category of consumers. The significance of different forms of cerebral palsy, indicators of the study of statodynamic functions of children with cerebral palsy were studied, the time budget and the nature of employment of sick children were also studied. It is established that in the manufacture of clothing for children with cerebral palsy the main criteria are the convenience of clothing, fibrous composition of the fabric, strength and color of clothing.

References

1. Nigmatova F.U. K voprosu proektirovaniya odejdi dlya detey s naruSheniyami oporno-dvigatelnogo apparata / F.U. Nigmatova, Z.A. Abdullaxodjaeva, A.Juraeva // Nauchniy jurnal NAMTI. - 2018 g. - №3. - S.74-80. 2. Golubchikova A.V. Reabilitatsionnie kostyumi dlya detey s boleznyami oporno-dvigatelnogo apparata / A.V.Golubchikova, E.V.Pavlyuchenko // Kojenno - obuvnaya promishlennost. – 2015 g. - №1, - S. 29-30. 3. Abdullaxodjaeva Z.A., Bobojonova M.A., Mirzaeva U.M. Trebovaniya k formirovaniyu garderoba odejdi dlya detey s detskim tserebralnim paralichom // Fan, ta`lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, engil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning echimi: Sbornik. TTILP, 2019.- S. 265-267. 4. Bronnikov V.A. Detskiy tserebralniy paralich / V. A. Bronnikov, A.V.Odintsova, N.A. Abramova i dr. – Perm: Zdravstvuy, 2000. - 255 s. 5. Xarlova O.N. Razrabotka trebovaniy k ergonomichnoy odejde dlya detey - invalidov / O.N. Xarlova, E.G. Panferova // Neprerivnoe professionalnoe obrazovanie i karera - XXI v. Regionalnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya g. Yurga. Sbornik trudov. - Tomsk: STT, 2007. - S. 194-195. 6. Lopandina S.K. Razrabotka odejdi dlya reabilitatsii detey s narusheniyami oporno-dvigatelnogo apparata / O.K. Lopandina, R.A. Melnikova // Shveynaya promishlennost. - 2006 g. - №5. - S.23-24. Engineering Science and Materials: Technology garment industry and design Textile Journal of Uzbekistan №1/2019 69 7. Volkova V.M. Formirovanie trebovaniy k razrabotke spetsialnoy odejdi dlya razlichnix kontingentov invalidov s ogranicheniyami jiznedeyatelnosti / V.M. Volkova, Yu.B. Golubaeva // Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya. - 2015 g. - №4, S.53-55. 8. Manukyan K.A. Proektirovaniya odejdi lyudyam s ogranichennimi vozmojnostyami v sootvetstvii ergonomicheskimi i ekspluatatsionnimi trebovaniyami / K.A.Manukyan, L.A.Safina, E.A. Xammatova // Vestnik texnologicheskogo universiteta.-2017 g.-№ 6, S. 79. 9. Xarlova O. N. Proektirovanie odejdi na osnove kompyuternoy vizualizatsii obraza rebenka-invalida / O. N. Xarlova, E.G. Panferova, I.Yu. Sokolovskaya // Izvestiya Visshix uchebnix zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Seriya Texnicheskie nauki. - №1. - 2009. - S. 123-126. 10. Xarlova O.N., Panferova E.G. Osobennosti proektirovaniya odejdi dlya detey-invalidov s uchetom dvigatelnix otkloneniy / O.N. Xarlova, E.1. Panferova // Nauchniy jurnal KubGAU [Elektronniy resurs]. - 2011. - №67 (03). - Rejim dostupa: http://ei.kubagro.ru/2011/03/pdf/32.pdf 11. Detskiy tserebralniy paralich u detey: Klinicheskie rekomendatsii. – M., 2016. -36 s. (Soyuz pediatrov Rossii). 12. Guzeva V.I. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu detskogo tserebralnogo paralicha / V.I. Guzeva, A.L. Kurenkov i dr. - Detskaya nevrologiya: Geofarm, 2013. – 78 s. 13. Shomansurov Sh.Sh.i dr. Detskaya nevrologiya / Sh.Sh. Shomansurov, V.M.Troshin, Yu.I. Kravtsov– T.: Izd-vo med.lit. im. Abu Ali ibn Sino, 1995. – 648 s. 14. Semenova K.A. Meditsinskaya reabilitatsiya i sotsialnaya adaptatsiya bolnix detskim tserebralnim paralichom / K.A.Semenova, N.M.Maxmudova – T.:Meditsina, 1980 - 275 s. 15. Xarlova O.N. Razrabotka klassifikatsii figur detey s detskim tserebralnim paralichom na osnove morfologicheskix i fiziologicheskix osobennostey tela rebenka-invalida / Xarlova O.N., Panferova E.G. // Aktualnie voprosi, sovremennoy nauki. Sbornik nauchnix trudov. Vipusk 11. - Novosibirsk: Izdatelstvo «SIBPRINT», 2010. - S. 130-139. 16. Xarlova O.N., Panferova E.G. Razrabotka trebovaniy k ergonomichnoy odejde dlya detey-invalidov / O.N. Xarlova, E.G. Panferova // Neprerivnoe professionalnoe obrazovanie i karera - XXI v. Regionalnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya g. Yurga. Sbornik trudov. - Tomsk: STT, 2007. - S.194-195. 17. Saveleva N.Yu. Vibor paketa materialov adaptatsionnoy odejdi dlya lyudey s ogranichennimi dvigatelnimi vozmojnostyami / N.Yu. Saveleva // Shveynaya promishlennost. – 2008 g. № 2.- S. 14 - 22. 18. Ueda T. Safety of children's clothing - Requirements of cords and drawstrings on children's clothing / T.Ueda // Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses. Volume 58, Issue 4, April 2017, Pages 26-33. 19. Saveleva N.Yu. K voprosu sozdaniya adaptatsionnoy, esteticheski garmonizirovannoy odejdi dlya lyudey s ogranichennimi dvigatelnimi vozmojnostyami / N.Yu. Saveleva - M.: Izdatelskiy dom Iskusstvo, 2004. –121 s. 20. Andreeva E.G. Garmonizatsiya tsvetovix otnoSheniy v odejde detey-invalidov / E.G. Andreeva, O.N. Xarlova, E.A. Mironova, E.G. Panferova // Shveynaya promishlennost, 2008 g. - №2 - S. 39-41.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.