•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

An aggressiveness assessment of the filtration flow in the body of the dam is important to ensure the stability of water reservoir dam and its sections. The gradients of filtration flow, analysis of the reasons for their change in cross section of the Tashkent reservoir dam is studied in the paper as an example. High gradients in the core (0.75) and their gradual decrease in the body and drainage of the dam (0.55-0.031) are observed. Chemical compound of water in piezometers was analyzed, an aggressive effect of sulfate salts on piezometers, in particular, on their corrosion, was studied. In studies, the sulfate aggressiveness of water to concrete structures and faster corrosion of piezometers were stated. A list of actions on systematic observation of piezometers includes an inspection of the piezometer filters conditions, the possibility of their colmatage and elimination of corrosion processes.

References

1. Alekin O.A. Osnovy gidrokhimii [Hydrochemistry bases] Gidrometeoizdat, Leningrad. Publ, 1970. 443 p. (in Russian) 2. Aravin V.I., Nosova O.N. Naturnye issledova-niya fil’tratsii [Field research of a filtration] Energiya, Leningrad. Publ, 1969. 256 p. (in Russian) 3. Asarin A.E., Semenkov V.M. Raschetnye-pavodki i bezopasnost‘ plotin [Calculated floodings and dams safety] Hydro-technical construction, Publ, 1992. No8. Pp 55-57. (in Russian) 4. Zakon Respubliki Uzbekistan «O bezopasnosti gidrotekhnicheskikh sooruzheniy» [On safety of hydro-technical structures]. Tashkent, Publ, 1999.(in Russian) 5. Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ot 16.11.99 goda №499. Polozheniyе «O tsentralizovannom obsledo-vanii i otsenke tekhnicheskogo sostoyaniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy v Respublike Uzbekistan» [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of 16.11.99 On the centralized inspection and an estimation of a technical condition of hydro-technical structures in the Republic of Uzbekistan]. Publ, 03.10. Tashkent, 2001. No.03-4-245. (in Russian) 6. Mukhamedov A.M. Ekspluatatsiya nizko-napornykh gidrouzlov narekakh, transport-iruyushchikh nanosy [Operation of low pressure head hydro-systems on the rivers transporting sediments (on an example of Central Asia)]. Tashkent, Fan, Publ, 1976. 237 p. (in Russian) 7. Mirsaidov M., Sultanov., Yarashev J., Urazmukhamedov Z. Otsenka prochnosti gruntovykh sooruzheniy [Strength estimation of earth structures] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 63-69. (in Russian) 8. Bakiev M.R., Djabbarova Sh.A., Masharipov U.Kh. Raschet polozheniya depressionnoy poverkhnosti v yadre kamenno-zemlyanoy plotiny v usloviyakh neustanovivsheysya fil`tratsii pri maksimal`nykh skorostyakh srabotki Tupalangskogo vodokhranilichsha [Location calculation of dеprеssion surfaces in a kernel of a stone-earth dam in conditions of an unsteady filtration at the maximum rate of water evacuation in the Tupalang reservoir] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 85-89. (in Russian) 9. Bakiev M.R., Yakubov K.T. Sravnitel`nye issledovaniya skorostey obratnogo i sputnogo potoka za poperechnymi beregozachsh itnymisooruzheniyami [Comparative research of the reverse and wake flows velocities behind the transverse coastal-protective structures] Journal «Irrigatsiya va Melioratsiya» Publ, Special number, Tashkent, 2018. Pp 60-62. (in Russian) 10. Spravochnik proektirovshchika Gidrotekhnicheskie sooruzheniya [Designer’s manual. Hydro-technical structures] Ed. Nedriga V.P. Moskow, Stroyizdat, Publ, 1983. 453 p.(in Russian) 11. KMK 2.06.05-98. Plotiny iz gruntovykh materialov [Dams from earth material]. State Committee on Architecture and Construction Tashkent, Publ, 1998. 200 p.(in Russian) 12. KMK 2.02.02-98 Gidrotekhnika inshootlarining zaminlari [Bases for hydro-technical structures engineering] Tashkent, Publ, 1998. 210 р.(in Uzbek) 13. Malik L.K. Chrezvychaynye situatsii, svyazannye s gidrotekhnicheskim stroytel’stvom [The emergency situations connected with hydro-technical engineering. Publ, 2009. № 12. Pp 1-16. (in Russian) 14. Mirtskhulava Ts. E. Nalezhnost’ gidromeliorativnykh sooruzheniy [Reliability of hydromeliorative structures] Moskow, Publ, 1974. 366 p. (in Russian) 15. Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., SokolovI.Yu.Metody analiza prirodnykh vod [Methods of analysis of natural waters] Moskow, Publ, 1970, 488 p. (in Russian) 16. Bakiev M.R., Tursunov T.N., Kaveshnikov N.T. Gidrotekhnika inshootlaridan foydalanish [Operation of hydro-technical structures] Tashkent, Publ, 2008.460 р. (in Uzbek) 17. Gol’dberg V.M. Vzaymosvyaz’ zagryazneniyapodzemnykhvod i prirodnoysredy[Interrelation of pollution of underground waters and environment] Gidrometeoizdat, Leningrad. Publ, 1987. 248 p. (in Russian) 18. KMK 2.06.08-97 Gidrotekhnika inshootlari. Beton va temirbeton tuzilmalari. [Hydro-technical structures. Concrete and reinforced concrete structures] Uzbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qumitasi, Tashkent, Publ, 1998. 78 р.(in Uzbek) 19. KMK 2.07.02-97 Dare va suv omborlaridagi gidrotekhnika transporti inshootlari [Hydro-electric transport facilities in rivers and reservoirs] Tashkent, Publ, 1996.78 р.(in Uzbek) 20. KMK 2.06.04-97 Gidrotexnika inshootlarida buladigan yuklanish va ta’sirlar (tu’lkin, muz, va kemalar orkali)[Loads and effects in hydro-technical structures] Tashkent, Publ, 1998.89 р. (in Uzbek) 21. Otsenki kachestva vody po otnosheniyu k beton uprovoditsya po normami tekhnicheskim usloviyam: N 114-54 Beton gidrotekhnicheskiy. Priznaki I normy agressivnosti vody-sredy. [Concrete hydro-technical. Features and norms of aggression of water-environment] Tashkent, Publ, 2000.90р. http:www.meganorm.ru. (in Russian) 22. SN 249-63 Priznaki I normy agressivnosti vody-sredy dlya jelezo betonnykh konstruktsiy [Features and norms of aggression of water-environment for ferro-concrete structures] Tashkent, Publ, 2000.96 р.http:www.meganorm.ru.(inRussian) 23. Korrizionnuyu aktivnost otsenivayut po SN 266-63 Pravila zashchity podzemnykh metallicheskikh sooruzheniy otkorrozii [Rules of protection of underground metal constructions from corrosion] Tashkent, Publ, 1998. 195 р. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.