•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The paper describes a new method for determining clay minerals (hydromica) content in soils. In 100% of total mineral mass, the content of clay minerals estimated by the calculated method is 60.2%; chlorite -11.4%; kaolinite - 7%; montmorillonite - 21.4%. The method described in the paper makes it possible to determine the interzone and intertype distribution of clay minerals in soils, the humus content in soil, etc. It is proposed to determine the clay mineral content in the silty fraction using Fe2O3, K2O, and other silicate oxides. As an example of calculation, brown soils of the mid-mountain belt of the southwest part of the Gissar Ridge are given. Using this method the calculations were carried out to determine the content of clay minerals and their basic chemical compounds forming oxides, and the molecular ratio SiO2:Al2O3, which coincide with the published data (N.I. Gorbunov). The ratios of pure natural minerals, the molecular ratio of SiO2:Al2O3, found in the clay minerals in brown soils of the mid-mountain belt are: hydromica 3.3; chlorite - 2; kaolinite - 2; montmorillonite - 4.9, these figures also agree with the data given by N.I. Gorbunov.

References

1. Toshkuziyev M.M., I.A.Ziyamukhamedov., A.Akhatov. Izuchit ximicheskoye sostoyanie, mineralogicheskiy sostav i fiziko-ximicheskie svoystva pochv Sirdarinskoy oblasti I razrabotat rekomendstsiii po povisheniyu ix plodorodiya. [The study of the chemical state, mineralogical compound and physical-chemical properties of soils of the Syrdarya region and development of the recommendations for improving their fertility]. Research report of the Scientific Research institute of soil science and agrochemistry. Tashkent. 2002. 35 p 2. Tashkuziyev M.M., A.Nizamedinova., A.Akhatov. Mineralogicheskiy i ximicheskiy sostav vodnopeptizirovannoy I agregirovannoy kategoriy ilistoy fraktsii oroshaemix pochv golodnoy stepi. [The mineralogical and chemical compound of the water-peptized and aggregated categories of clay fraction of irrigated soils of Hungry Steppe]. 4th congress of materials of the society of soil scientist and agrochemists of Uzbekistan. 9-10 September. Tashkent. 2005. Pp. 190-191. 3. Gorbunov N.I. Mineralogiya i kolloidnaya ximiya pochv. Moskva, “Nauka”. Gorbunov N.I. [Mineralogy and colloidal chemistry of soils]. Moscow, “Nauka” 1978.160 p 4. SokolovaT.A., Solyanik G.M. Mineralogicheskiy sostav ilistix fraktsi ychernozyomov Krasnadarskogo kraya nekotoriye voprosi kolichestvennogo opredeleniya glinistix mineralov. [The mineralogical composition of the clay fraction of the rich black soil of the Krasnodar territory and some issues of quantitative determination of clay minerals] Moscow Bulletin. 17 series. Soil science. Moscow. No1. 1984. 68 p. 5. Gagarina E.I., Sokolova T.A., Suxacheva E.Y. Glinistie minerali v slabopodzolennix pochvax abrodirovannix morennix ravnin Severo-zapadnoy Rossii. [Clay minerals in weakly saline soils of abraded moraine plains of North-West Russia]. Bulletin of Moscow state university. 17 series. No4. Moscow.2014. Pp. 3-12 6. Robert M., Barshad J. Transformation experimental des micas en Vermiculites on smectites de transformation. – Bull., Group. Franc. Agriles, 1974. V.24. Pр.137-151. 7. SosnovskayaV.P., ChizhikovaN.P., AntipovI.K. Glinistie minerali pochv i pochvoobrazuyushix porod Beshkentskoy dolini. [Clay minerals of soils and soils-forming rocks of the Beshkent valley]. Moscow University Bulletin. Moscow.1978. No1. Pp. 35-45. 8. Skryabina O.A. Mineralogicheskiy sostav pochv i pochvoobrazuyushix porod. [The mineralogical composition of soil and soil-forming rocks]. Textbook. Perm. 2010. Pp.30-50 9. Ismatov D.R. Mineralogicheskiy sostav, ximicheskie, fiziko-ximicheskie svoystva i plodorodie oroshaemix pochv Uzbekistana . [Mineralogical composition, chemical, physic-chemical properties and fertility of irrigated soils of Uzbekistan]. Materials of the meeting on the problems of increasing the fertility of the irrigated soils of Uzbekistan. Soil science and agrochemical research institute of the Academy of Sciences of UzSSR, series-23. Tashkent. Science. 1982. Рр.62-68. 10. Ismatov D.R.Mineralogicheskiy sostav i fiziko-ximicheskie svoystva pochv yujnogo Uzbekistana. [Mineralogical composition and physic-chemical properties of soil of southern Uzbekistan]. Tashkent. Publishing. “Science”. 1989. 89 p. (in Russian) 11. Akhatov A. Tuproqdagi loyli mineralla miqdorini aniqlash usuli. [The method of determining clay minerals in soil]. Bulletin Agrar science. No3-4(29-30). Tashkent. 2007. Pp. 74-80 (in Uzbek) 12. AkhatovA. Mineralogicheskiy sostav i svoystva kolloidnoy fraktsii, osnovnix tipov pochv yujnoy chaste Uzbekistana. [The mineralogical composition and properties of the colloidal fraction, the main types of soil in the southern part of Uzbekistan]. Abstract diss. Candidate of Agriculture science. Tashkent. 1985. 16 p (in Russian) 13. Akhatov A., Makhkamova D. Ximicheskie I mineralogicheskiy sostav oroshaemix pochv zapadnoy chaste Uzbekistana. [Chemical and mineralogical composition of irrigated soils in the western part of Uzbekistan]. Ways to improve the efficiency of irrigated agriculture. Novocherkassk. No2.2016. Рр.163-166. (in Russian) 14. Fayziyev R. Sostav I svoystva mexanicheskix fraktsiy osnovnix tipov pochv Karshinskoy stepi. [Composition and properties of mechanical fractions of main soil types of the Karshi steppe]. Abstract diss. cand.biol.sciences. Tashkent. 1981. 25 p. (in Russian) 15. Azimova M.K. Mineralogicheskiy sostav, formi, zerevi kaliya i fosfora v pochvax Karshinskoy stepi. [Mineralogical composition, forms, reserves of potassium and phosphorus in soils of the Karshi steppe]. Abstract of the diss. cand.ag-l sciences. Tashkent. 1982. 24 p. (in Russian) 16. Tursunov L.T. Pochvennie usloviya oroshaemix zemel zapadnoy chaste Uzbekistana. [Soil conditions of irrigated land in the western part of Uzbekistan]. Monography. Tashkent. Publishing. “Science”. 1981. 224 p. (in Russian) 17. Gofurova L.A. Pochvi, s formulirovannie na tretichnix krasnotsvetnix otlojeniyax, ix ekologicheskoe sostoyanie i plodorodie. Soil formed on the tertiary red deposits, their ecological condition and fertility]. Abstract. DSc. Tashkent, 1995. 12 p. (in Russian) 18. Vodyanitskiy Y.N., Shoba S.A. Ustoychivost mineralnix pochv k reduktsii trexvalentnogo jeleza. [Resistance of mineral soil to the reduction of ferric iron]. Bulletin of Moscow state university. 17-series. No4. 2017. Pp. 3-10 (in Russian) 19. Maslova I.D., Belopukhov S.L., Timokhina E.S., Shneye T.V., Nefedyeeva E.S., Shaykhiyev I.G. Termoximicherskie xarakteristiki glinistix mineralov i slyud. [Thermochemical characteristics of clay minerals and micas]. Bulletin of Kazan technological university. No2. Kazan.2014. Pp. 121-127. (in Russian) 20. Kubashev S.K. Izmenenie strukturno-mineralogicheskiy osnovi, sostava I svoystv slitix pochv pri vozdeystvii na veshestv razlichnoy prirodi (promishlennie otxodi, standartnie udobreniya melioranti) v usloviyax Tsentralnogo Predkavkazya. [Changes in the structural- mineralogical basis, composition and properties of the merged soils when exposed to substance of different nature (industrial waste, standard meliorants fertilizers) under conditions of Central Pre-Caucasus]. Abstract. Candidate of agricultural science. Moscow. 2005. Pp.14-15. (in Russian) 21. Krishenko V.S., Kuznetsov P.V. Glinistie minerali pochv nijnego dona i severnogo Kavkaza. [Clay minerals of soils of the Lower Don of the Northern Caucasus]. Proceeding of higher educational institutions. North- Caucasus. Natural science. No3. Ingushetia. 2003. Pp.86-92. (in Russian) 22. Barve P., Abbadie L. Dynamic role of “illite-like” clay minerals in temperature soils: facts and hypotheses. Biogeochemestry. America. 2007. Pp.77-88 23. D.Nazaraliyev, L.Samiyev, F.Babojonov, T.Apakkhojayeva, S.Melikuziyev, U.Manzurboyev Tuproq hosil bolishida daryo chokidilari tarkibidagi minerallarning ahamiyati. [Effect of mineral particles depth on river soil formation]. Agro ilm.No5. Tashkent .2018 Pp. 81-83. (in Uzbek)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.