•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

Results of many years of theoretical, operational and reclamation studies conducted in various climatic-economic conditions of the Republic of Uzbekistan are presented in the paper. Based on the research and experience data of developed countries, recommendations have been developed for modernizing the management of irrigation systems based on the cybernetic scheme model in order to increase the reliability coefficients of all parts of the system, as well as to increase the reliability coefficient and coefficient of performance (COP) of the Lower Syrdarya irrigation system.

References

1. Kolpakov V.V., Sukharov I.P. Sel’skokhozyaystvennye melioratsiya [Agricultural melioration]. Moscow, 1981. Р. 165-169. [in Russian] 2. Natalchuk M.F., AkhmedovKh.A., Olgarenko V.A. Ekspluatatsiya gidromeliorativnykh system [Operation of irrigation and drainage systems]. Moscow, 1983. P. 86-92. [in Russian] 3. Serikbaev B.S., Barayev F.A. Praktikumpo EAGMS [Workshop on EAGMS]. Tashkent. Mekhnat. 1996. Р. 18-23. [in Russian] 4. SerikbaevaE.B. Problemy uluchsheniya vodopol’zovaniya v basseyne Aral’skogo morya [Problems of improving water use in the Aral Sea basin]. Agriculture corrodes Science fact. Tashkent. 2001. Р. 136-138. [in English] 5. SerikbaevB.S., GostishchevD.P. EGMS. Tashkent. 2013. Р. 24-29. [in Russian] 6. Umurzakov U.P., AbdurakhimovI.A. Suvxojaligi menezhmenti [Water management]. Tаshkent. 2008. Р. 438-439. [in Uzbek] 7. Dukhovny V.A. Peredovyetendentsii v upravlenii vodnymi resursami sovremennogo mira primenitel’no k Tsentral’noy Azii [Advanced trends in the management of water resources in modern world in relation to Central Asia]. Moscow, 1980. Р. 8-18. [in Russian] 8. SerikbaevB.S. Ekologicheskaya ustoychivost’ vodnymi resursami v basseyne Aral’skogo morya [Ecologicalsustainability ofwaterresourcesintheAralSeabasin]. Internationalscientific - practicalconference. Kazakhstan. Almaty. 2003. Р. 115-117. [in Russian] 9. SerikbaevB.S., SerikbayevaE.B., OmarovaG.E. Analiz sostoyaniya zagryaznennosti poverxnostny kh vodnykh resursov rek Aralo-Syrdar’inskogo basseyna [Analysis of the state of contamination of surface water resources of the Aral-Syrdarya river basin] "Problems of Ecological Safety in Economics", International Scientific and Practical Conference. Kazakhstan. Taraz. 2017. Р. 115-119.[inRussian] 10. SerikbaevB.S., SennikovM.N., OmarovaE.O., OmarovaG.E. Innovatsionnye preobrazovaniya sostoyaniya gidrologicheskix ugroz transgranichnyx rek RK [Innovative Transformation of the State of Hydrological Threats of Transboundary Rivers of the Republic of Karelia] "Problems of Ecological Safety in the Economics", International Scientific and Practical Conference. Kazakhstan. Taraz. 2017. Р. 119-123.[inRussian] 11. SerikbaevB.S., AbdrasulovD., MukhtarovJ. Plotinnyy vodozabordonnymi napravlyayushchimi porogami [Dam water intake with bottom guiding thresholds] "Problems of ecological safety in economics" International scientific - practical conference. Kazakhstan. Taraz. 2017. Р. 75-78. [in Russian] 12. SerikbaevB.S., BarayevF.A., GulomovS.B. Nadezhnost’ system kapel’nogoorosheniya [Reliabilityofdripirrigationsystems] Journalof IrrigatsiavaMelioratsia. Tashkent. 2017. №. 4-(10) Р. 10-12. [in Russian] 13. Serikbaev B.S., Egamberdieva Sh. Vodopronitsaemost’ pochv pri polive xlopchatnika s sovmeshchnnymi posevami masha i asoli [Water permeability of soils during watering of cotton with combined crops of mung beans and kidney beans] Journal of Agro-Ilm. Tashkent. 2018. №. 1(51) Р. 68-69. [in Russian] 14. BochkarevYa.V., OvcharovE.E. Osnovy avtomatiki I avtomatizatsii proizvodstvennykh protsessov v gidromelioratsii [Basics of Automation and Automation of Production Processes in Hydromelioration]. Moscow.1981. Р. 113-117. [inRussian] 15. Barayev F.A., KhamidovM.Kh. Ekologo-meliorativnye problem v basseyne reki Syrdar’ya [Ecology-ameliorative problems of Syrdarya river basin]. Journal “Water recourse ofCentral Asia” Tashkent. 2000. №1, P. 84-87. [in Russian] 16. SherovA.G., TurdimurodovaZ. Effektivnyy priemulucheniya I podderzhaniya blagopriyatnoy ekologo-meliorativnoy obstanovki na zemlya kh podverzhenny kh zasoleniyu [Effective procedure of improvement and maintenance of favorable ecological- ameliorative conditions on soils susceptible to salification] "Modern Problems of Agriculture and Water Management The Republican scientific - practical conference. Tаshkent. 2013.Р. 242-243. [in Russian] 17. Kostyakov A.N. Osnobymelioratsii [Fundamentals of land improvement]. Moskow. 1960.P. 621. [in Russian] 18. SherovA.G. Vodoychet v malykhkanalakh. [Water accounting in small channels]. "Water resources of Central Asia and their use" International Scientific and Practical Conference. Kazakhstan, Almaty. 2016. Р. 268-270.[in Russian] 19. ShumakovB.A. Oroshaemoezemledelie [Irrigationagriculture]. Moskow. 1965. P. 216.[in Russian] 20. Sherov A.G., Kodirova L. Chto takoe difersifikatsiya sel’skoxozyastvennyx kul’turi ee znachenie v povyshenii prodovol’stvennoy bezopasnosti [What is the diversification of agricultural crops and its importance in improving food security]. "Modern Problems of Agriculture and Water Management The Republican scientific - practical conference. Tаshkent. 2013. Р. 54-57. [inRussian]

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.