•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The main causes of degradation of irrigated and dry lands, pasture lands are considered in the paper. Significant economic damage to agricultural production due to degraded land use is stated. The transition to a new environmental policy in land use in conditions of innovative economy requires the modernization of structural and functional relations in the land use system on the basis of scientific, technological and technical innovations. In this regard, it is necessary to modernize the land use management system, that is, to modernize the whole complex of management aspects. Among them, an important place in the modernization of land use management is given to the modernization of environmental aspect of management, since the land degradation has become a limitation of the rise in socioecological efficiency of its use. The modernization content of environmental aspect of land management system and its role in ensuring a synergistic effect in the management of sustainable land use have4 been established

References

1. Natsional'nyy doklad o sostoyanii okruzhayushchey sredy i ispol'zovanii prirodnykh resursov v Respublike Uzbekistan (2008-2011 [National Report on the State of the Environment and the Use of Natural Resources in the Republic of Uzbekistan (2008-2011)]. Ed. by N.M. Umarov; State Committee of the Republic of Uzbekistan for Nature Conservation] – Tashkent, “Chinor ENK”, 2013. 260 p. (in Russian) 2. Pyatyy natsional'nyy doklad Respubliki Uzbekistan o sokhranenii bioraznoobraziya podgotovlen Gosudarstvennym komitetom Respubliki Uzbekistan po okhrane prirody pri sodeystvii Proyekta UNDP/GEF/ Pravitel'stva Respubliki Uzbekistan «Natsional'noye planirovaniye v oblasti bioraznoobraziya dlya podderzhki realizatsii v Uzbekistane Strategicheskogo Plana Konventsii o biologicheskom raznoobrazii na 2011-2020 gg.». [The fifth national report of the Republic of Uzbekistan on biodiversity conservation, prepared by the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Nature Conservation with the assistance of the UNDP/GEF / Government Project of the Republic of Uzbekistan "National Biodiversity Planning to support the implementation of the Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity 2011-2020 in Uzbekistan"] Tashkent, 2015. 62 p. (in Russian) 3. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu sistemy prakticheskogo vnedreniya innovatsionnykh idey, tekhnologiy i proyektov» [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further improvement of the system of practical implementation of innovative ideas, technologies and projects"] Tashkent, April 27, 2018. No. PP-3682. (in Russian) 4. Papenov K.V. Ekonomika i prirodopol'zovaniye. [Economy and environmental management]. Moscow: MSU, 1997. 240 p. (in Russian) 5. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O dopolnitel'nykh merakh po sovershenstvovaniyu mekhanizmov vnedreniya innovatsiy v otrasli i sfery ekonomiki» [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures to improve the mechanisms for introducing innovations in the industry and the economic sector”] Tashkent. May 7, 2018 No. PP-3698. (in Russian) 6. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu deyatel'nosti Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po zemel'nym resursam, geodezii, kartografii i gosudarstvennomu kadastru». [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve the activities of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on land resources, geodesy, cartography and state cadastre”] Tashkent, May 31, 2017, No.PP-3024. Tashkent. 2017. (in Russian) 7. O’zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to’g’risida Milliy hisobot [National Report on the Status of Land Resources of the Republic of Uzbekistan] Tashkent, 2017. 85 p. (in Uzbek) 8. Xamidov M.X., Jalolov A. Suv resurslsrini oqilona boshqarish, ularni iqtisod qilish va samarali foydalanish muammolari [Problems of efficient management of water resources, their effective use in economics] Journal «Irrigatsiya va melioratsiya»Tashkent, 2015. No.1 Pp. 28-33. (in Uzbek) 9. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu poryadka opredeleniya granits administrativno-territorial'nykh yedinits, inventarizatsii zemel'nykh resursov i provedeniya geobotanicheskikh obsledovaniy pastbishch i senokosov» [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve the procedure for determining the boundaries of administrative and territorial units, inventory of land resources and conducting geobotanical surveys of pastures and hayfields”] Tashkent, April 23, 2018. No.299. (in Russian) 10. Narbayev SH.K. Sovershenstvovaniye organizatsionno-ekonomicheskikh osnov formirovaniya sistemy pastbishche-pol'zovaniya (na primere Respubliki Karakalpakstan). [Improving the organizational and economic foundations of the formation of the pasture land use system (on the example of the Republic of Karakalpakstan)] Thesis (PhD) in Economics. Tashkent, 2018. 52 p. (in Russian) 11. Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K., Otsenka ekonomicheskogo ushcherba ot degradatsii pastbish. [Assessment of economic damage from pasture degradation]. Uzbekistan Agriculture. Tashkent, 2014. No.11. Pp. 34-35. (in Russian) 12. Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K. Zadachi po modernizatsii zemlepol'zovaniya Uzbekistana do 2030 goda [Tasks for the modernization of land use in Uzbekistan until 2030] Journal «Irrigatsiya va melioratsiya» Tashkent, 2019. No.1(15) Pp. 65-71. (in Russian) 13. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan “O sovershenstvovanii sistemy gosudarstvennogo upravleniya v sfere ekologii i okhrany okruzhayushchey sredy” [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On improving the system of public administration in the field of ecology and environmental protection”] Tashkent, April 21, 2017. (in Russian) 14. D. Muinov. Pokazateli izmereniy «zelenoy» ekonomiki v Uzbekistane s uchetom mezhdunarodnogo opyta [Measurement indices of the “green” economy in Uzbekistan, taking into account international experience] Improving measures and mechanisms to strengthen macroeconomic stability, ensure sustainable development and improve the competitiveness of national economy: Proc. of the YIII Forum of Economists. Edited by PhD Akhmadzhanova Sh.H. and PhD Karimov K.Kh. Tashkent, 2017. 552 p. (in Russian) 15. Konventsiya OON «O bor'be s opustynivaniyem i razvitiye» [UN Convention "On Combating Desertification and Development"]. Rio de Janeiro 1992. (in Russian) 16. Rezolyutsiya General'noy Assamblei OON от 25 sentyabrya 2015 goda «Preobrazovaniye nashego mira: Povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda». [Resolution of the UN General Assembly on September 25, 2015 “Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development”]. Rio. 2015. www.unep.org/10YFP (in Russian) 17. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan «O merakh po realizatsii natsional'nykh tseley i zadach v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda. Tashkent, 20 oktyabrya 2018 g., No841. [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On measures to implement national goals and targets in the field of sustainable development for the period up to 2030. Tashkent, October 20, 2018, №841]. (in Russian) 18. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O gosudarstvennoy programme razvitiya irrigatsii i uluchsheniya meliorativnogo sostoyaniya oroshayemykh zemel' na period 2018-2019 gody» [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the State Program for the Development of Irrigation and the Improvement of the Ameliorative State of Irrigated Lands for the Period 2018-2019”] Tashkent, November 27, 2017 No.PP-3405. (in Russian) 19. Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan «O merakh po sozdaniyu i rekonstruktsii zashchitnykh lesnykh nasazhdeniy dlya bor'by s vetrovoy eroziyey oroshayemykh zemel' i protiv zaneseniya peskami vodokhozyaystvennykh ob"yektov» [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures for the creation and reconstruction of forest shelter belts to combat wind erosion of irrigated land and covering the water objects by sand"]. Tashkent, 2018, No. 422. (in Russian) 20. Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K., Umarov M. Rekomendatsii po ustanovleniyu zadach i putey ikh realizatsii dlya razvitiya ustoychivogo zemlepol'zovaniya Uzbekistana do 2030 goda [Recommendations on stating the goals and the ways of their implementation for the sustainable development of land use in Uzbekistan until 2030]. Tashkent, 2019. 16 p. (in Russian) 21. Chepel S. Indikatory I usloviya ustoychivosti razvitiya: rezul’taty mezhstranovykh sopostavleniy [Indices and conditions for sustainable development: the results of inter-country comparisons] Improving measures and mechanisms to strengthen macroeconomic stability, ensure sustainable development and improve the competitiveness of the national economy: Proc. of the YIII Forum of Economists / Ed by PhD Akhmadzhanova Sh.H. and PhD Karimov K.Kh. Tashkent: IPTD named after Chulpan, 2017. 552 p. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.