•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article describes the possibilities of electrophysical processing before planting cuttings during vegetative cultivation of grape seedlings. The processes of root formation in cuttings using the electrophysical method in the article Acceleration of the process of root formation in cuttings of black raisins, treated at 71 V/m and an electric field strength of 15 hours, and an increase in the viability, quality, growth and survival of rooted seedlings up to 16.67-34% Presented the results of experiments on the increase and methods of electrotechnological processing of grape cuttings. The result of the study is the analysis and results of the processes of root formation of black currant grape cuttings with an electric field strength of 71 V/m and a processing time of 4,8,12,15 and 24 hours. When the electrical treatment time (electric field strength 71 V/m) is 4 to 8 hours, the consistency of grape cuttings is 66.66%, 83.33% in 12 and 24 hours, 100% in 15 hours compared to the control option (66.66%), and the results are described in the article.

First Page

51

Last Page

55

References

Presidential Decree No. PP-5200 Uzbekiston Respublikasini yaanada rivozhlantirish buyicha kharakatlar strategiyasi tugrisida [On additional measures to support the introduction of a cluster system in the development of viticulture, the involvement of advanced technologies in the industry] Tashkent, July 8, 2021. (in Uzbek)

Korepanov R.I. Povyshenie effektivnosti oblucheniya mikro-klonal'nykh rasteniy vinograda i zhimolosti IN VITRO i EX VITRO lentochnymi RGB svetodiodnymi fitoustanovkami [Increasing the efficiency of irradiation of microclonal grape and honeysuckle plants IN VITRO and EX VITRO with RGB LED phytoinstallations] Authorship. Dissertation for Candidate of Technical Sciences. Cheboksary, 2020. 20 p.(in Russian)

NM Markaev, O. Kholiknazarov, Sh. Yusupov Elektromagnit may-don energiyasidan elektrotekhnologik maksadlarda foydalanish imkoniyatlari [Opportunities for the use of electromagnetic field energy for electrotechnological purposes] Journal of Agriculture and Water Resources of Uzbekistan Special issue 2019. November 11, 2019. Pp. 50-51. (in Uzbek)

Pogosyan K.S., Babakhanyan M.A. Vyrashchivaniye sazhentsev vinograda na gidroponike [Growing grape seedlings hydroponically] Winemaking and viticulture. Moscow, 2001. No2.29 p. (in Russian)

A.A. Luchinkin O stimulirujushhej dejstvii jelektricheskogo toka na vinogradnye privivki [On the stimulating effect of electric current on grape vaccinations] Scientific. Tr. MUSHROOM. Kiev, 1980. Issue. 247. P 124. (in Russian)

Sultonov KS Uzumning yukori sifatli sertifikatlangan kuchatlarini ishlab chikarish tizimining ilmiy asoslari [Scientific basis of the system of production of high quality certified grape seedlings] Authorship. Dissertation Doctor of Agricultural Sciences.-Tashkent, 2018. Page 222. (in Uzbek)

GOST 1191-2009 (OzDSt 1191: 2009). Uzum kuchatlari va kalamchalari [Grapes and pens] General technical conditions.-Tashkent, 2009. 12 p. (in Uzbek)

Lykov A.S., Schebeteev V.A., Skvortsov V.A. Energeticheskiye pokazateli ustanovki elektrostimulyatsii cherenkov vinograda [Energy indicators of the installation of electrical stimulation of grape cuttings] Technical science “Colloquium-journal” No3 (27). 2019, 37-40 p. (in Russian)

Maltabar L.M. Yeshche raz o sisteme i superintensivnoy tekhnologii proizvodstva sertifitsirovannogo posadochnogo materiala [Once again about the system and superintensive technology for the production of certified planting material] Nursery grapes.Krasnodar, 2004. Pp.8-16. (in Russian)

Kudryakov A.G. Stimulyasiya korneobrazovaniya cherenkov vinograda zhelektricheskim polem [Stimulation of root formation of grape cuttings by an electric field]: Authorized fats. Dissertation for Candidate of Technical Sciences, Krasnodar, 1999, 23 p. (in Russian)

Kudryakov A.G., Perekomy G.P., Radchevsky P.P., Lykov A.S., Bezler S.Yu. Povyshenie sposobnosti korneobrazovaniya vinogradnykh cherenkov s pomoshch'yu elektricheskogo toka [Increasing the rooting ability of grape cuttings using electric current.] Krasnodar, 1999, 23 p. (in Russian)

GOST 28181-89. Cherenki vinogradnoy lozy [Grapevine cuttings] Technical conditions. Moscow, 2007. 8 p. (in Russian)

Radchevsky P.P., Cherkunov V.S., Troshin L.P. Primenenie biologi-cheski aktivnogo veshсhestva «Radiks» pri vyrashсhivanii vinogradnogo posadochnogo materiala [The use of the biologically active substance "Radix" in the cultivation of grape planting material] Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University (Scientific journal KubSAU) Krasnodar: KubSAU, 2010. No. 60 (06). Pp. 358 - 378. (in Russian)

P.P. Radchevsky, L.P. Troshin Regeneratsionnye svoystva vinog-radnykh cherenkov pod vliyaniyem obrabotki ikh geteroauksinom v zavisimosti ot sortovykh osobennostey [Regenerative properties of grape cuttings under the influence of their treatment with heteroauxin depending on varietal characteristics] Scientific journal KubSAU. Krasnodar: KubGAU, 2012. No03 (077). Pp. 1194-1223. (in Russian)

N.M.Markaev, Sh.Yusupov, B.Khushboqov. Rakhmonov Uzum kuchatlarini ildiz otish zharayonini avzhlantirishda elektroteh-nologik usullardan foydalanish [Use of electrotechnological methods in accelerating the process of rooting of grape seedlings] Agro Ilm Journal Special Issue [70], 2020. November 23, 2020. Pp. 41-42. (in Uzbek)

T. Baizakov, N. Markaev, Sh. Yusupov Izucheniye vozdeystviya energii elektromagnitnogo polya na sootvetstvuyushchiye vidy rastitel'nogo mira i obosnovaniye vozmozhnosti primeneniya ikh v tekhnologicheskikh tselyakh [Study of the impact of the energy of the electromagnetic field on the corresponding species of the plant world and substantiation of the possibility of using them for technological purposes] Uzbekhydroenergetics journals III (7) 7.10.2020. Pp 25-28. (in Russian)

Berdishev A S., Markaev NM., Hasanov J. Effects of electrophysical processing on the development of vine root roots. E3S Web of Conferences 264, 04090 (2021). CONMECHYDRO 2021

P.P. Radchevsky Vliyaniye impul'snogo elektromagnitnogo polya na gegeneratsionnuyu aktivnost' cherenkov vinograda sorta moldova [Influence of a pulsed electromagnetic field on the regenerative activity of grape cuttings of the moldova variety] Scientific journal KubSAU, No. 95 (01), 2014. 26 p. (in Russian)

Nikolsky M.A. Sovershenstvovaniye priyemov aktivizatsii korne-obrazovaniya u podvoyev i sortov vinograda pri proizvodstve sazhentsev [Improving the methods of activating root formation in rootstocks and grape varieties in the production of seedlings] dis. and. s.-kh. sciences. Krasnodar, 2009. 24 p. (in Russian)

Sineokov G.N., Panov I.M. Teoriya i raschet pochvoobraba-tivayuschikh mashin [Theory and calculation of tillage machines.]. Moscow. Mashinostroenie, 1977. 328 p. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.