•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Authors

S. Khodjaev

Abstract

To date, there is no alternative to the introduction of the principles of integrated water resources management (IWRM), this is proved by the research of SIC ICWC on the territory of the South Fergana main canal, where the specific water supply per hectare of irrigated area has been reduced by 32% on an area of 120 thousand hectares, that is up to 7 thousand m³/ha, instead of the limited ones 10 thousand m³/ha. Researches recommend cutting off all types of collector-drainage waters (CDW) from the river trunks of the Aral Sea basin, including the Syr-Darya and Amu-Darya, since CDW are the main sources of water pollution. With furrow irrigation technology: waste water from irrigated fields on an area of 2.3 million hectares of non-saline lands is recommended to be reused on the following irrigated areas; waste water from irrigated fields on an area of 1.3 million hectares of slightly saline lands is recommended to be directed to natural depressions or special reservoirs for their further use during irrigation of droughts, and salt-tolerant crops, melons, vegetables, forage crops, including alfalfa; waste water from irrigated fields on an area of 0.68 million hectares of moderately and highly saline lands is recommended to be directed to natural depressions or special reservoirs, depending on their volumes, mineralization, the content of toxic salts, they can be used for irrigation of drought, salt tolerant and other crops mixing with fresh irrigation water to a mineralization of 2-3 g/1 during periods of water scarcity (dry years). Waste water from irrigated fields on an area of 0.68 million hectares of moderately and highly saline lands is recommended to be directed to natural depressions or special reservoirs, depending on their volumes, mineralization, the content of toxic salts, they can be used for irrigation of drought, salt tolerant and other crops mixing with fresh irrigation water to a mineralization of 2-3 g /1 during periods of shortage of water resources (dry years).

First Page

7

Last Page

15

References

Dukhovny V.A., Sokolov V.I., Mantritilake H. Integrirovannoye upravleniye vodnymi resursami: Ot teorii k real'noy praktike. Opyt Tsentral'noy Azii. [Integrated water resources management: From theory to real practice. Experience of Central Asia.] Tashkent. 2008.363 p. (in Russian)

Khodzhaev S.S., Bagdasarov V.M., Razakov R.M. Otchot o NIR po tema: Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya oroshayemykh territoriy i kollektorno-drenazhnykh vod Dar'yalykskogo kollektora NPKHTS [Research report on the topic: Assessment of the ecological state of irrigated areas and collector-drainage waters of the Daryalyk collector of the NPHC] "Ecology of water economy". Moscow. Soyuzgiprovodhoz. Tashkent-1991. 128 p. (in Russian)

Sorokin A.G. Rekomendatsii po effektivnomu upravleniyu vodnymi resursami reki Amudar'ya v razlichnyye po vodnosti gody. [Recommendations for effective management of water resources of the Amu Darya river in different years by water content.] SIC ICWC of Central Asia. Tashkent-2006. 28 p. (in Russian)

Zauirbekov A.K., Atishabarov N.B. K ustanovleniyu ekonomicheski optimal'nogo i ekologicheski bezopasnogo urovnya vodopol'zovaniya v basseyna reki Syrdar'ya. [Towards the establishment of an economically optimal and environmentally safe level of water use in the Syrdarya river basin.] Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to summing up the results of the Decade “Water for Life” announced by the UN. Almaty, Kazakhstan September 22-24, 2016. Book 2. (in Russian)

Valamatzade T. Vodnyye resursy Tadzhikistana v strategii natsional'noy i regional'noy politiki. [Water resources of Tajikistan in the strategy of national and regional policy.] Central Asia and the Caucasus-2001. No. 2 (14). S. 183-185.

Khamraev Sh.R., Rakhimov Sh.Kh. Upravleniye vodnymi resursami Respubliki Uzbekistan s tsel'yu povysheniya ikh produktivnosti [Management of water resources of the Republic of Uzbekistan in order to increase their productivity] Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to summing up the results of the Decade “Water for Life” announced by the UN Almaty, Kazakhstan September 22-24, 2016. S. 41-48. (in Russian)

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan O merakh ratsional'nogo ispol'zovaniya vodnykh resursov i po dal'neyshemu uluchsheniyu meliorativnogo sostoyaniya oroshayemykh zemel' "On measures for the rational use of water resources and for further improvement of the reclamation state of irrigated lands" No. PP-1958. Tashkent. 04/19/2013. (in Russian)

I. Dzhurabekov, V. Dukhovny. Voda – nashe proshloye, nastoyashcheye i budushcheye. Water is our past, present and future. The newspaper "Narodnoye Slovo". Tashkent. May 26, 2018. (in Russian)

Khamidov MH, Matyakubov B.Sh., Paluashova GK, Salt washing measures and recommendations on its organization. Journal of Irrigation and Land Reclamation. Tashkent № 4 (6) .2016. B.33-35. (in Uzbek)

Irrigated agriculture in Uzbekistan: are there reserves of water availability for sustainable development? Edited by prof. Dukhovny V.A., Sokolov V.I., Khamraev Sh., SIC ICWC. Tashkent: 2017.75 p. (in Russian)

Kostyakov A.N. Osnovy melioratsiy. Basics of land reclamation. Moscow. Selkhozgiz. 1960.621 s.

Ramazanov A.R. Sovremennoye sostoyaniye i struktura zemel'nykh ugodiy v oroshayemoy zone Uzbekistana. The current state and structure of land in the irrigated zone of Uzbekistan. Magazine. “Irrigatsiya va Melioratsiya” №4 (10) 2017. S. 61-64. (in Russian)

Baraev F.A., Urinbaev S.K. Nanotekhnologii v oroshenii i melioratsiy. Nanotechnology in irrigation and land reclamation. Magazine. "Irrigatsiya va Melioratsiya" Tashkent, No. 01.2015. S. 14-22. (in Russian)

Khodzhaev S.S., Tashkhanova M.P. Vliyaniye padeniya urovnya Aral'skogo morya i ogranichennykh vodnykh resursov v basseyne rek Amudar'ya i Syrdar'ya na ekologicheskiye usloviya Priaral'ya. The impact of the fall in the level of the Aral Sea and limited water resources in the basin of the Amu Darya and Syr Darya rivers on the environmental conditions of the Aral Sea region. Materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to summing up the results of the decade announced by the UN. "Water for Life". Almaty, Kazakhstan September 22-24, 2016. Book 2.P. 260-268. (in Russian)

Khodzhaev S.S., Tashkhanova M.P. Intensifikatsiya vnedreniya printsipov integrirovannogo upravleniya vodnymi resursami i kapitaloyomkikh innovatsionnykh vodosberegayushchikh tekhnologiy v agropromyshlennom kompleksa respubliki Uzbekistan. Intensification of the implementation of the principles of integrated water resources management and capital-intensive innovative water-saving technologies in the agro-industrial complex of the Republic of Uzbekistan. Magazine. “Irrigatsiya va Melioratsiya” No. 4 (18). Tashkent. 2019.S. 14-23. (in Russian)

Veisov S.K., Hammraev G.O. Ratsional'noye ispol'zovaniye vodnykh resursov Turkmenistana v usloviyakh izmeneniya klimata. Rational use of water resources of Turkmenistan in the context of climate change. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to summing up the results of the Decade “Water for Life” announced by the UN. Almaty, Kazakhstan September 22-24, 2016. Book 1.P. 32-40. (in Russian)

Khodzhaev S.S. Ekonomicheskaya effektivnost' ispol'zovaniya skvazhin vertikal'nogo drenazha na melioriruyemykh zemlyakh. Economic efficiency of using vertical drainage wells on reclaimed lands. Collection of scientific works of TIIAME, issue 128. Tashkent. 1983 (in Russian)

Mukhammadnazarov L. Razvitiye irrigatsii i melioratsii v Respublike-zalog bogatogo urozhaya. Development of irrigation and land reclamation in the Republic is a guarantee of a rich harvest. Magazine. "Irrigatsiya va Melioratsiya" No. 02.2015. Tashkent. S.92-96. (in Russian)

Saliev B.K., Khodzhaev S.S., Soliev M.B. Problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya vodnykh resursov na oroshayemykh zemlyakh basseyna Aral'skogo morya Problems of rational use of water resources on irrigated lands of the Aral Sea basin Publishing house "Fan va Texnologiya". Tashkent. 2017.291 p. (in Russian)

Medeu A.R., Malkov I.M., Toleubaeva L.S. Printsipy upravleniya vodnymi resursami Kazakhstana. Principles of water resources management in Kazakhstan. Materials of the international scientific-practical conference dedicated to summing up the results of the decade "Water for Life" announced by the UN. Almaty, Kazakhstan September 22-24, 2016. Book 2.P. 160-172. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.