•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article examines the uneven distribution of calcium in reserve (general, potential, close and labile) forms in irrigated and gray-earth-meadow soils of the experimental section of the NIISSAVKH of the Gulistan district of the Syrdarya region and the farms "Sokhil" and "Ak altin" in irrigated meadow soils the form of a close reserve in the soil profile is 310 mg per 100 gr of soil. The upper layer of highly saline, medium loamy soil gradually decreases at a depth of 60-76 cm. layer. The labile calcium reserve in irrigated serozem-meadow, highly saline, medium loamy soils varies from 175 to 260 mg per 100 g of soil, as well as the potential reserve form of calcium both in irrigated meadow soils and serozem-meadow soils, fluctuate in the range from 98.04% to 91.65 %. A high concentration of gypsum and CaCO3 carbonates in the soil profile, the potential reserve form of calcium in soils prevails over other types of reserve forms of calcium and its potential reserve is fluctuating from 14001 to 4040 mg per 100 g of soil, the experimental field NIISSAVH, comparing the soils of the “Sahil” and “Ak altin” is 1.7 times more calcium than in saline soils, and 2.5 times more in irrigated meadow highly saline soils, that is, the lobular form prevails due to the abundance of calcium salts in saline soils.

First Page

21

Last Page

28

References

Qulmurodova Ya. M. Sirdaryo va Jizzakh viloyatlarining sugoriladigan tuproklari [Irrigated soilsof Sirdarya and Jizzakh regions]. Tashkent 2005 187 p (in Uzbek)

Qo’ziyev R.K. Buz – vokha tuproklari, ularning tadrizhiy rivozhlanishi va unumdorligi [Gray-oasis soils, their evolutionary development and fertility]. Tashkent. 1991. Pp 48-51 (in Uzbek)

Axatov A. Shurtoblangan gidromorf tuproklar unumdorligini oshirish [Increase the fertility of saline hydromorphic soils]. Monograph. Tashkent. 2017. Pp 63-69 (in Uzbek)

Donilenko Yu.A., Bunin A.A., Busigin V.O. Soderzhanie kaltsiya v pochvakh Vostochnogo rayona g. Kurgan [Calcium content in the soils of the Eastern region, the city of Kurgan] International scientific journal “Young scientist” Kazan, 2019. Pp 90-92. (in Russian)

Chumak A. Vazhnost magniya i kaltsiya v sisteve udobreniya rasteniy [The importance of magnesium and calcium in the plant fertilization system] Plant Nutrition Institute. Journal “Proposition” No5, 2018, Kiev. Pp. 130-135. (in Russian)

Sheudjen A.X., Bochko T.F., Onishenko L.M., Bondareva T.N., Osipov M.A., Yesipenko S.V. Soderzhanie i formi soedineniy kaltsiya v chernozeme vishelochennom zapodnogo Predkavkaziya v usloviyakh agrogeneza [Content and forms of calcium compounds in green chernozem of the western Ciscaucasia under conditions of agrogenesis] Science journal Kub GAU №105(01), Kuban 2015 Pp 604-615. (in Russian)

Sheudjen A.X. Kaltsiy-defitsitniy pitaniya na pochvakh risovikh poley [Calcium is a deficient nutrient in the soils of rice fields] Science journal Kub GAU № 4, Kuban 2005 Pp.136-141. (in Russian)

Klebanovich N.V. Vliyanie kislotnosti na soderzhaniye kaltsiya i magniya v pochvakh [Effect of acidity on the content of calcium and magnesium in soils of Belarus]. Bulletin Belarusian State University. ser.2 Chemistry, Biology, Geography. Minsk 2001, No2. Pp. 83-89. (in Russian)

Putyatin Yu.V. Obmenniy kaltsiy pochvi i nakoplenie 90SR selskokhozyaystvennimi kulturam [Exchangeable soil calcium and 90SR accumulation in agricultural crops]. Journal “Soil Science and Agrochemistry” No2(61) Pp 95-102, Minsk, 2018. (in Russian)

Yakovleva L.V., Nikolayeva Ye.A. Izmeneniye soderzhaniya kaltsiya v dernovo-podzolistoy pochvi dlitelnogo opita [Changes in calcium content in soddy-podzolic soil of long-term experience]. International Scientific Agricultural Journal. Volgograd. 2018. No1(3). Pp 58-65 (in Russian)

Gaysin V.F. Kaltsiy v sisteme pochva – rasteniye [Calcium in the soil – plant system] Journal “Rural patterns” Ufa 2003. No 5. 23 p. Boshkirdistan (in Russian)

Grichenko T.A. Vliyanie raltsiy soderzhashikh soedineniy na pitatelnuyu tsennost selskokhozyaystvennykh kultur [The influence of calcium-containing compounds on the nutritional value of agricultural crops]. Kharkovsky’s works SXI.Kursk.1970. No87(124). Pp.126-131. (in Russian)

Yermoxin Yu.I., Ivanov A.F. Balans strontsiya i kaltsiya v pochve i rasteniyakh [The balance of strontium and calcium in soil and plants]. OmSAU, Omsk. 2003, 105 p. (in Russian)

Kolesnikov A.V., Sokolova T.A. Aktivnost ionov kaltsiya, natriya, i kaliya v lugovo-kashtanovykh pochvakh [Activity of calcium, sodium and potassium ions in meadow-chestnut soils of the Northern Caspian region]. Bulletin MSU Moscow. 2004. No3. Ser. 17. Pp. 23-33. (in Russian)

Muxa V.D. Kaltsiy i plodorodie chernozemov [Calcium and fertility of chernozem] Agriculture №1. Moscow. 2002, 11 p. (in Russian)

Shilnikov I.A. Opredelenie poter kaltsiya iz pakhotnykh pochv po dannim polevikh opitov [Determination of calcium losses from arable soils according to field experiments].Journal “Soil science”. No2. Moscow 2004. Pp. 21-23. (in Russian)

Akanova N.I., Temnikov V.N., Grishin G.E., Komarova N.A., Shafronov O.D. Voprosi optimizatsii kislotnosti pochv i balansa kaltsiya [Optimization of soil acidity and calcium balance] Journal “Niva Volga region” Penza No1(18). 2011. Pp. 1-6 (in Russian)

Metodi agrokhimicheskikh, agrofizicheskikh i mikrobiologicheskikh issledovaniy v polivnikh khlopkovykh rayonakh [Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in irrigated cotton areas] Tashkent. 1963. Pp.18-59. (in Russian)

Arinushkina Y.V. Rukovodstva po khimicheskomu analizu pochv. [Soil Chemical Analysis Guide]. Moscow. 1970. Pp. 169-250. (in Russian)

Gorbunov N.I. Mineralogiya i fizicheskaya khimiya pochv [Mineralogy and physical-chemistry of soils].Sciense Moscow. 1978. 59 p (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.