•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article is devoted to the theoretical definition of the critical circumferential speed of the stripping drum of a kena harvester, which depends on the drum diameter, diameter and weight of the stems. It was determined from the equality of the change in the momentum of the stem during impact, i.e. from a shock impulse acting on the stem. The shock impulse is determined when the drum blade touches the stem in the process of stripping, which acts on the mass of the entire stem. The duration of the impact of the drum stripping on the stem was determined from the high-speed filming of the process, which is equal to the time interval between the moments of contact of the blade with the stem. It was found that with an increase in the circumferential speed of the drum, the duration of the impact decreases. With a stem diameter of 10 mm and a mass of kenaf stems, the theoretical peripheral speed is.

First Page

44

Last Page

47

References

Igamberdiev X.X., Muxitdinov A.B. Ustroystvo dlya obrabotki stebley lubyanykh kultur [Ig amberdiev Kh.Kh., Mukhitdinov A.B. A device for processing stalks of bast crops. Innovation tekhnologary. Ilmiy technician magazine]. KarshiMII. 2019. Pp. 42-49. (in Russian)

Igamberdiyev X.X. Soatov A.M., Axmedov T.K. Kanafouborochniye kombayn s ochyosyvayuchshim apparatom [Igamberdiev Kh.Kh., Soatov A.M., Akhmedov T.K. Cana harvester harvester with a stripper] Young scientist. Moscow city. 2016. No3. Pp. 107-109. (in Russian)

Abdukadyerov A. Issledovanie i obosnovanie parametrov diskovogo rezhushego apparata dlya uborki kenafa v usloviyakh polivnogo zemledeliya [Abdukadyrov A. Research and substantiation of the parameters of the disc cutter for harvesting kenaf in the conditions of irrigated agriculture] in Central Asia. Abstract. 1967 Yangiyul, Res. Uzbekistan. (in Russian)

Gitelmaxer M.I., Maksimova Ye.N. K voprosu o vzaimoraspolozhenii pervichnykh i vtorichnykh volokon v steblyakh kenafa [Gitelmakher M.I., Maksimova E.N. On the question of the interposition of primary and secondary fibers in the stems of kenaf] Cotton industry. 1970, No.1, Pp. 28. (in Russian)

Igamberdiyev X. X. Soatov A.M., Axmedov T.K. Obosnovanie parametrov ochyosivayuchshego apparata kenafouborochnogo kombayna [Igamberdiev Kh.Kh., Soatov A.M., Akhmedov T.K. Substantiation of the parameters of the stripping apparatus of the kenafouter harvester] Young scientist. Moscow city. 2016. No2. 161-162. (in Russian)

Gorshkov B.A. Issledovanie i obosnovanie nekotorykh parametrov rabochikh organov lubopodborchshika kenafa [B.A. Gorshkov Research and substantiation of some parameters of the working bodies of the kenaf bast picker] Abstract. Tashkent, 1973. (in Russian)

Igamberdiyev X.X., Soatov A.M., Aхmedov T.K. Teoreticheskoe obosnovanie uvyazki ochesyvayushego apparata s lubootdelyayushey chast'yu lubokombayna [Igamberdiev Kh.Kh., Soatov A.M., Akhmedov T.K. Theoretical substantiation of linking the stripper apparatus with the bast-separating part of the lubo-harvester] Young Scientist. Moscow city. 2016. No7-2. Pp. 57-59. (in Russian)

Miftaxov Sh.F. Issledovanie i obosnovanie texnologicheskoy chasti i osnovnykh parametrov rabochikh organov lubootdelyayuchshey chasti lubokombayna [Miftakhov Sh.F. Research and substantiation of the technological part and the main parameters of the working bodies of the bast separating part of the freezing machine] Abstract. Yangiyul, 1974. (in Russian)

Achildiev Sh. Obosnovanie parametrov lubootdelitelya s differensirovan-noy obrabotkoy stebley kenafa [Achildiev Sh. Substantiation of the parameters of the bast separator with differentiated processing of kenaf stems] Abstract. Yangiyul, 1982. (in Russian)

Igamberdiyev X.X., Soatov A.M. Koeffisient treniya skol'zheniya list'ev i korobochek zelensovogo kenafa [Igamberdiev Kh.Kh., Soatov AM Coefficient of sliding friction of leaves and bolls of green kenaf] Questions of technical and physical and mathematical sciences in the light of modern research. Moscow. 2020. Pp. 50-53. (in Russian)

Umarov A.R. Soderzhanie i kachestvo pervichnogo i vtorichnogovolokna v steblyakh kenafa v zavisimosti ot usloviy proizrastaniya [Umarov A.R. Content and quality of primary and secondary fibers in kenaf stems depending on growing conditions] Cotton industry, 1981, No.1, Pp. 17. (in Russian)

Tukubaev T. Izyeskanie skhemye i issledovanie osnovnykh parametrov rabochikh organov lubootdelitelya dlya pererabotki zelenogo kenafa [Tukubaev T. Search of the scheme and study of the main parameters of the working bodies of the bast separator for the processing of green kenaf] Abstract. Yangiyul, 1972. (in Russian)

Igamberdiyev X. X., Soatov A.M. Izuchenie dinamiki sushki porsiy luba kombaynovogo rasstila [Igamberdiev Kh. Kh., Soatov A.M. Studying the dynamics of drying portions of bast of a combine spreading] Engineering solutions. Moscow. 2020. No4. Pp. 13-14. (in Russian)

Kanives M.A., Abdukadyerov A., Tukubaev T., Miftaxov Sh.F., Karnauxov N.I., Achildiev Sh., Igamberdiev X.X. Ustroystvo dlya obrabotki stebley lubyanykh kultur [A device for processing stalks of bast crops] A.S. No. 968110. Discoveries, inventions, industrial designs, trademarks. 1982. No.39. (in Russian)

Igamberdiyev X. X., Igamberdiyev D. X., Muхitdinov A. A. Kombayn dlya uborki visokostebelnykh lubyanykh kul'tur [Igamberdiev Kh. Kh., Igamberdiev D. Kh., Mukhitdinov A.A. Combine for harvesting high-stemmed bast crops] Science Time. Kazan. 2019. No2. Pp. 35-37. (in Russian)

Kanives Mixail Aleksandrovich. Obosnovanie parametrov pitayuchshikh rabochikh organov lubootdelitelya [Kanivets Mikhail Alexandrovich. Substantiation of the parameters of the feeding working bodies of the bast separator] Abstract. Yangiyul, 1985. (in Russian)

Andreev V.V., Mosteykene-Pakalkayte I.Yu. Izuchenie nekotorykh konstruktivnykh i tekhnologicheskikh faktorov protsessa trepaniya volokna [Andreev V.V., Mostykene-Pakalkaite I.Yu. The study of some of the design and technological factors of the scuttle process. volokna]. Research works. Moscow, TsNIILV, Volume 20, "Light Industry", 1955. (in Russian)

Igamberdiyev X. X., Abduraхmanov A.M. Matematicheskoe modelirova-nie prosessa ochesa pri issledovaniyakh nekotorykh parametrov ochesivatelya dlya ochesa zelennykh list'ev i korobochek kenafa [Igamberdiev Kh.Kh., Abdurakhmanov A.M. Mathematical modeling of the stripping process in the study of some parameters of the stripper for stripping green leaves and kenaf bolls] Universum: technical sciences. Moscow. 2020. No 3-1 (72). (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.