•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

Most of the irrigation canals operating in the country were built in the 60s and 80s of the XX century, their hydraulic parameters were designed and adapted to the irrigation regimes of agricultural crops, mainly for surface irrigation, and the average hydromodule values were 0,8-1,0 l / s. , the hydraulic parameters of the channel are designed to carry large volumes of water in a short period of time. Over the next 3-4 years, the introduction of water-saving technologies in the irrigation of agricultural crops by farms and "Clusters" requires the improvement of hydraulic methods of irrigation management, the use of automated systems, changes in the operation of existing irrigation networks. Methods for calculating the basic hydraulic parameters of the irrigation network that delivers water to the drip irrigation system have been improved. Based on the method of Lagrange multipliers and the norms of irrigation 4365,5 m3/ha, crop area x = 10 and t = 1,7, the optimal value of the hydromodule of the irrigation network q = 0.88. The equation of linear regression between the change of water level in the irrigation network, the amount of water coming out of the drips of irrigation tapes, the radius of the soil-soil wetting surface and the hydromodule was developed. One of the important tasks in the implementation of these tasks is to improve the water management system in irrigation canals for the widespread introduction of drip irrigation technology in agricultural crops, especially cotton, to develop scientific and practical hydraulic bases and methods of calculating system parameters.

First Page

24

Last Page

28

References

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 11, 2020 Kishlok khuzhaligida suvni tеzhaydigan tеkhnologiyalarni khoriy etishni yanada zhadal tashkil etish chora-tadbirlari tugrisida ["On measures to further accelerate the introduction of water-saving technologies in agriculture"]. Tashkent. 2020. (in Uzbek)

S. Mamatov, F. Abdullaev, S. Gafforov. Ekinlarni tomchilatib sugorish tizimining suv khovuzini tashkil kilish tartibi [The order of organization of the pool of drip irrigation system]. Water-saving irrigation technology research consulting center. Tashkent. 2017. (in Uzbek)

N. Murodov, M. Avlakulov Gidrodinamicheskaya model' upravleniya rezhimom vlagoperenosa v verkhnikh sloyakh zony aeratsii [A hydrodynamic model for controlling the moisture transfer regime in the upper layers of the aeration zone]. European Conferenc on Innovations in Technical and Natural Sciences, February 2016, Austria, Vienna. (in Russian)

Makhmudov I.E., Eshev S., Muradov N.K. Gidravlicheskaya model' protsessa perenosa gomogennoy smesi v gidromorfnykh sredakh, obuslovlennogo izmeneniyem urovnya podzemnykh vod [Hydraulic model of the process of transfer of a homogeneous mixture in hydromorphic media, caused by a change in the level of groundwater]. Journal of Problems of Mechanics. Tashkent, 2013 No2, Pp. 27-32. (in Russian)

Makhmudov I.E., Makhmudova D.E., Kurbonov A.I. Gidravlicheskaya model' konvektivnogo vlago-solepernosa v gruntakh pri oroshenii sel'khozkul'tur [Hydraulic model of convective moisture-salt sludge in soils during irrigation of agricultural crops]. Journal of Problems of Mechanics. Tashkent. 2012 No2. (in Russian)

Xoliqova N. A., Rustamov A. S., Sharipov A. K. Uzbekiston khududida kishlok khuzhaligi avtonom transport vositalari (traktorlari) da eroglonass navigasiya tizimlaridan foydalanish buyicha tavsiyalarni ishlab chikish [Development of recommendations on the use of eroglonass navigation systems in autonomous autonomous vehicles (tractors) in the territory of uzbekistan]. Archive of Scientific Research.2020. No 30. (in Uzbek)

X.O. Lapasov, X.S. Khusanbaeva. Utloqi buz tuproklar sharoitida guzaning an-boyovut-2 va paxtakor-1 navining sugorish usullarini paxta hosildorligiga tasiri [Influence of irrigation methods of cotton varieties an-boyovut-2 and pakhtakor-1 on cotton yield in the conditions of grassland gray soils]. Irrigation and Melioration. 2017. №2(8) (in Uzbek)

Khalmuradov, R. Khalmuradov, R. "О putyakh razvitiya inzhenerno-tekhnolo-gicheskogo obrazovaniya" [ways of development of engineering and technological edu-cation] ToshDTU khabarlari. Tashkent. 2018.166 p. (in Russian)

Fazliev J. Sh. Boglarda tomchilatib sugorish tekhnologiyasi [Drip irrigation technology in gardens] Internauka. 2017. No7-3. Pp. 71-73. (in Uzbek)

Karimova O. Yu., Aitmuratov Sh. Karimova O. YU., Aytmuratov SH. Tekhnika i tekhnologiya borozdovogo poliva v malouklonnykh i bezuklonnykh usloviyakh respubliki Karakalpakstan» [Technology and technology of furrow irrigation in low-incline and beach-free conditions of the republic of Karakalpakstan] Current issues of water management and reclamation of irrigated lands. Tashkent. 2011. (in Russian)

Boltaev A. Uzbekistonda sun'iy sugorish tizimining rivozhlanishi tarixi va bugungi kholati "History and current state of development of artificial irrigation systems in Uzbekistan." Archive Nauchnyx Publications JSPI. 2020. Pp. 1-10. (in Uzbek)

Xodjimuxammedova, Sh. I., Yo. N. Nasullaeva, and G. M. Kochkarova. Suv khuzhaligida innovasion tekhnologiyalarni zhoriy etishning akhamiyati [The importance of introducing innovative technologies in water management] Science and Education 1.9 (2020). (in Uzbek)

Avliyoqulov, M. A. Asosiy va takroriy parvarishlangan urta-ingichka tolali guza navlarining egat bulaklari buyicha sugorish tekhnologiyasi va pakhta khosildorligi [Irrigation technology and cotton production on the egat parts of main and secondary-carried medium-fine fiber cotton varieties] Journal Irrigation and Melioration.Tashkent. 2016. No4. Pp. 9-11. (in Uzbek)

T.Sh. Mazhidov. Vliyaniye izmeneniya klimata na vodnoye khozyaystvo i mery adaptatsii [Impact of climate change on water management and adaptation measures] Journal Irrigation and Melioration. Tashkent. 2017. No.2(8). (in Russian)

S.S.Tadjiev. Uzbekistondagi ilgor zamonaviy suv tezhovchi tekhnologiyalarini kullash buyicha amaliy seminar tashkil etildi [A practical seminar on the application of advanced modern water-saving technologies in Uzbekistan was organized] Journal Irrigation and Melioration. 2017. №2(8) (in Uzbek)

Xamidov M. X., Jalolov A. Suv resurslarini okilona boshkarish, ularni iktisod kilish va samarali foydalanish muammolari [Problems of rational management of water resources, their economy and efficient use]. Journal Irrigation and Melioration. Tashkent. 2015. No1, Pp.28-33. (in Uzbek)

S.S. Khodzhaev, S.S.Tadzhiev, M.P.Tashkhanova. Vodosberezheniye kak mekhanizm adaptatsii k izmeneniyu klimata v agropromyshlennom komplekse Uzbekistana [Water conservation as a mechanism for adapting to climate change in the agro-industrial complex of Uzbekistan] Journal Irrigation and Melioration. Tashkent. 2017. No3. Pp. 20-25. (in Russian)

Makhmudov I.E. Gidravlicheskaya model' protsessa perenosa gomo-gennoy smesi v gidromorfnykh sredakh, obuslovlennogo izmeneniyem urovnya podzemnykh vod [Hydraulic model of the process of transfer of a homogeneous mixture in hydromorphic media, caused by changes in the level of groundwater] // Problems of mechanics. Tashkent. 2013. No.2. Pp. 27-31. (in Russian)

Mavlyanova G. D. Uzbekistonda tomchilatib sugorish va uning samaradorligi [drop irrigation and its efficiency in uzbekistan] Scientific progress 1.2 (2020). (in Uzbek)

Durdiev HM Kuyi Amudaryo va Fargona vodiysi khududlarida yer osti va zovur suvlaridan kishlok khuzhaligi ekinlarini sugorishda foydalanish [The use of groundwater and ditch water in the irrigation of agricultural crops in the Lower Amudarya and Fergana Valley] ISMITI. Tashkent, 2015. Pp. 250-253. (in Uzbek)

Gofurov, Jasur. Ustrushona kishlok makonlarini shakllanishida sun'iy sugorish tizimining urni [The Role of Artificial Irrigation Systems in the Formation of Ustrushona Rural Areas] Archive Nauchnyx Publication JSPI (2020). (in Uzbek)

Murodov O. U. Kishlok khuzhaligida tomchilatib sugorish tekhnologiya-laridan foydalanish samaradorligi [Efficiency of using drop irrigation technologies in agriculture] Science and Education. 2020. Vol 1. No1. Pp. 177-184. (in Uzbek)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.