•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

In article are described the design and options for completing the replaceable working parts of the combined machine for continuous tillage which of the formation of ridges and ridges for sowing re-crops. The parameters of the ridge former and apron-leveler of this machine have been substantiated. The rational values of the parameters of the comb-former are: length 600 mm, width of the entrance edge 680 mm, height of the blade 160 mm, length of the side edge of the blade 178 mm. The rational values of the working length and height of the leveling apron are 220 mm and 200 mm, and the radius of curvature of the lower part of its working surface is 101.5 mm.

First Page

53

Last Page

57

References

Sistema mashin i tekhnologiy dlya kompleksnoy mekhanizatsii sel'skokhozyayst-vennogo proizvodstva na 2011-2016 gg. Ch.1, ras-tenievodstvo [System of machines and technologies for complex mechanization of agricultural production for 2011-2016 Part 1, crop production.] NPTs pri MSVX RUz, 2012. Tashkеnt. 199 р. (in Russian)

Kondratyuk V. P. “Obrabotka pochvy pod posev khlopchatnika v Sredney Azii” [Treatment of the soil for sowing of cotton in Central Asia] Tashkеnt: Fan, 1972. 287 р. (in Russian)

V.A. Nikolaеv, “Izmeneniye agrofizicheskikh svoystv pochvy v zavisimosti ot uplotnyayushchego vozdeystviya kolesnykh traktorov” [Changes in the agrophysical properties of the soil depending on the compaction effect of wheeled tractors] Zеmlеdеliе. 2015. Tashkent. No3. Pp. 24-25. (in Russian)

Christa Hofmann, “Wirkung mehrjahrig pflugloser Bodenbearbeitung auf die N- Dynamik im Boden und den Ertrag von Zuckerruben” Zuckerindustrie. Moscow. 1996. No8. Pp. 616-622.

A.A. Zangiеv, “Optimizatsiya energonasyshchennosti traktora s uchetom uplotnyayushchego vozdeystviya na pochvu” [Optimization of tractor energy saturation, taking into account the compaction effect on the soil] Tеxnika v sеlskom xozyaystvе. Moscow. 2000. No2. Pp. 12-14. (in Russian)

Juk A.F. “Pochvosberegayushchiye agropriyemy, tekhnologii i kombiniro-vannyye mashiny” [Soil-saving agricultural practices, technologies and combined machines] Moscow: 2012. Rosinformagrotеx, 143 p. (in Russian)

Juk A.F., Rеvyakin Е.Ya. “Razvitiye mashin dlya minimal'noy i nulevoy obrabotki pochvy” [Development of machines for minimum and zero tillage] Nauchno-analitichеskiy obzor. Moscow: 2007. FGNU Rosinformagortеx, 156 p. (in Russian)

Axmеtov A.A., Voinov S.N., Raximov A.Sh. “Rezul'taty priyemochnogo ispytaniya kombinirovannoy mashiny KM-3,0 dlya predposevnoy obrabotki pochvy” [Results of the acceptance test of the combined KM-3.0 machine for pre-sowing tillage] Economical technologies of production, storage and processing of agricultural products and their innovative solutions. Materials of the Republican scientific and scientific-technical conference. Part 1. Fergana: April 20-21, 2017. OOO Express-Poligraf, 2017. Pp. 287-289. (in Russian)

Axmеtov A.A., Murotov L.B “Passivnyy rabochiy organ, rabotayushchiy na printsipe Baushingera” [Passive working on, working on the principle of bausinger] Mеjdunarodnaya nauchno-praktichеskaya konfеrеntsiya «Nauka, obrazovaniе i innovatsii dlya APK: Sostoyaniе, problеmi i pеrspеktivi». 22-23 noyabr. Tashkеnt, 2019. II tom. Pp. 281-284. (in Russian)

I.M. Panov,“Vybor energosberegayushchikh sposobov obrabotki pochvy” Traktori i sеlskokhozyaystvеnniе mashini [The choice of energy-saving methods of soil treatment] 1990. No8. Pp.32-35. (in Russian)

A.A.Axmеtov, D.A.Ibragimov, L.B.Muratov, “Povysheniye intensivnosti vozdeystviya passivnogo rabochego organa na pochvu” [Increasing the intensity of the impact of the passive working body on the soil]Prospects for the creation and effective use of resource-saving innovative technologies and technical means in agriculture 2019. Pp. 97-100. (in Russian)

A.A. Akhmetov,“Comparative researches of varios rotors of rotary preseeding soil cultivation machine” Theoretical and Applied Sciences in the USA, proceedings of the 4th International scientific conference. pp. 12–15. 2015. iune 26. [Theoretical and Applied Sciences in the USA, proceedings of the 4th International scientific conference, 97 p. 2015].

M.M. Murodov, P.U. Baxtin, I.N. Nikolaеva, “Tuprokˌ khossalarini tekshirish metodlari” [Methods of checking soil properties] Tashkеnt: Mеkhnat, 1986. Pp. 67-74. (in Uzbek)

O.A. Starovoytova, V. I. Starovoytov, A. A. Manoxina. “Fiziko-mekhanicheskiye parametry pochvy pri vyrashchivanii kartofelya na gryadakh” [Physical and mechanical parameters of the soil when growing cartofel on ridges] Zеmlеdеliе. 2018. No5. Pp. 16–20. (in Russian)

Kh.G. Abdulkhaev,“About field on implement for presowing cultivation of ridges” European Applied sciences. 2015. No6. Pp.54-55.

M. Axmеdjanov, T. Avazdurdiеv, “Uplotneniye valikov” Zеmlеdеliе. [Уплотнение валиков” Земледелие]. 1982. No7. Pp. 7-8. (in Russian)

A.A.Axmеtov. “Povysheniye kachestvo raboty kozhukhov i fartukov-vyravnivateley rotatsionnykh mashin” [Improving the quality of the work of the casings and aprons-levelers of rotary machines] Gorniy vеstnik.№2 (No61). Pp.92-95. 2015. (in Russian)

Axmеtov A.A., Xushvaktov B.V., Kambarova D.U., Muratov L.B. “Obosnovaniye formy i parametrov fartuka-vyravnivatelya” [Justification of the shape and parameters of the equalizer apron] Innovative technologies. 2020, Maxsus son. Pp. 45-48. (in Russian)

Klеnin N.I., Sakun V.A. Sel'skokhozyaystvennyye i meliorativnyye mashiny. [Agricultural and reclamation machines.]. Moscow: Kolos, 1980. (in Russian)

Axmеtov A.A. Tendentsii sovershenstvovaniya konstruktsii khlopkovod-cheskikh predposevnykh pochvoobrabatyvayushchikh mashin-orudiy. [Trends in improving the design of cotton-growing pre-sowing tillage machines-tools] Tashkеnt: 2017. Fan. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.