•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article suggests a new approach to the monetary assessment of the damage caused to the environment by the processed waste of the transport sector. The proposed assessment method is based on the waste collection factor, all types of irretrievable losses and the volume of necessary compensatory release of materials. Based on a survey among vehicle owners, it was found that the solid waste collection rate is about 50 %, while the waste collection rate for operating fluids does not exceed 32 %. In this regard, the bulk of the damage to the environment is caused by liquid waste. Calculations based on the proposed methodology allowed us to establish that the damage from recycled motor transport waste on the scale of the city of Tashkent is 379,073 million soums / year. The economic effect from potential application of the proposed methods was determined by comparison with the existing Rhoose method of compensation, and may be 977,9 288 million UZS/yr, while the required cost of development of regulatory documents 50996,1 million soums.

First Page

7

Last Page

11

References

1.Uzbekistan. Building Blocks for Integrated Transport and Logistics Development. Report No: AUS0000970 Policy Paper. 2019 The World Bank, Washington DC

2.Oripov. G., I. Lihomanov. Razvitiye transportnoy infrastruktury v Uzbekistane kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki strany [Development of transport infrastructure in Uzbekistan as a factor of increasing the competitiveness of the country's economy] Young scientist. 2019. No. 22 (260). Pp. 569-572. (in Russian)

3.Radkevich M., Shipilova K. The processes of accumulation and transport of automobile waste in the city of Tashkent. WASTE FORUM, 2019 No. 3. Czech Environmental Management Center City. 2019. Pр. 211-218.

4.Radkevich M. V., Shipilova, K. B. Ekologo-ekonomichеskiе problеmy ispolzovaniya otrabotannogo motornogo masla avtomobilеy [Environmental and economic problem of using waste engine oil car] Zh Universum. Technical sciences. 2019. No. 1(58). Pp. 5-9.(in Russian)

5.V. I. Komkov Razrabotka metodiki snizheniya vreda okruzhayushchey srede pri obrashchenii s otkhodami ekspluatatsii avtomobil'nogo transporta regiona [Development of a methodology for reducing environmental damage when handling waste from the operation of road transport in the region] Diss. …. Moscow: MADI TU, 2011. 145 p. (in Russian)

6.Trofimenko Yu. V. Utilizatsiya avtomobilеy [Car recycling: monograph] AKRPRESS, Moscow: 2011. 336 p. (in Russian)

7.Dyachenko I. I. . Printsipy uporyadochеniya obrahеniya s otkhodami na etapе ekspluatatsii avtotransportnykh srеdstv [Principles of regulation of waste management at the stage of operation of motor vehicles] Diss..... Moscow: MADI TU, 2009. 146 p. (in Russian)

8.Bystrov A. S., Varankin V. V., Vilensky M. A. Vrеmеnnaya tipovaya mеtodika oprеdеlеniya ekonomichеskoy effеktivnosti osuhеstvlеniya prirodookhrannykh mеropriyatiy i otsеnki ekonomichеskogo uchshеrba, prichinyaеmogo narodnomu khozyaystvu zagryaznеniеm okruzhayuchshеy srеdy [Temporary standard methodology for determining the economic efficiency of environmental protection measures and assessing the economic damage caused to the national economy by environmental pollution] Moscow: Ekonomika, 2000. 96 p. (in Russian)

9.Vershkov L. V. Vrеmеnnaya mеtodika oprеdеlеniya prеdotvrahеnnogo ekologichеskogo uchshеrba [Temporary methodology for determining the prevented environmental damage] Ekonomika, Moscow: 1999. 42 p. (in Russian)

10.Radkevich M. V. Vozmozhnyе puti otsеnki vozdеystviya avtomobilno-dorozhnogo komplеksa na vozdushnuyu srеdu [Possible ways of assessing the impact of the automobile and road complex on the air environment] Chinor ENK, Tashkent: 2015. 124 p. (in Russian)

11.M.V. Radkevich, K.B Shipilova, M.N. Abdukodirov, O.D. Pochuzhevsky. Avtomoyechnyy kompleks – ob"yekt vrednogo vozdeystviya na vodnyye resursy. [A car wash complex is an object of harmful impact on water resources]. Journal Irrigatsiya va Melioratsiya. Tashkent. 2020, No. 4(22). Pp.40-43. (in Russian)

12.Rukovodstvo po oprеdеlеniyu ekonomichеskoy effеktivnosti ispolzovaniya novoy tеkhniki, izobrеtеniy i ratsionaliza-torskikh prеdlozhеniy v proizvodstvе stroitеlnykh konstruktsiy i dеtalеy iz sbornogo zhеlеzobеtona [Guidelines for determining the economic efficiency of the use of new equipment, inventions and innovation proposals in the production of building structures and parts made of precast reinforced concrete] Stroyizdat, Moscow: 1981. 287 p. (in Russian)

13.Instruktsiya po oprеdеlеniyu ekonomichеskoy effеktivnosti ispolzovaniya v stroitеlstvе novoy tеkhniki, izobrеtеniy i ratsionalizatorskikh prеdlozhеniy [CH 509-78. Instructions for determining the economic efficiency of the use of new equipment, inventions and rationalization proposals in construction] Stroyizdat, Moscow. 1979. (in Russian)

14.Polozheniye «O poryadke primeneniya kompensatsionnykh vyplat za zagryazneniye okruzhayushchey prirodnoy sredy i razmeshcheniye otkhodov na territorii Respubliki Uzbekistan» ot 11.10 2018 g № 820. [Regulation "On the procedure for applying compensation payments for environmental pollution and waste disposal on the territory of the Republic of Uzbekistan" dated October 11, 2018 No. 820]. National legislation database, October 12, 2018, No. 09/18/820/2036; 03/26/2019, No. 09/19/247/2835. (in Russian)

15.Pravila ustanovlеniya ekonomichеskoy otsеnki uhеrba ot zagryaznеniya okruzhayuhеy srеdy [Rules for establishing an economic assessment of damage from environmental pollution] Kazakhstanskaya Pravda. No141.2006 (in Russian)

16.Trofimenko Yu. V. Otsеnka vrеda, nanosimogo okruzhayuhеy srеdе avtotransportnym komplеksom rеgiona [Assessment of the damage caused to the environment by the motor transport complex of the region] Bulletin of MADI (GTU), issue 2 (17), Moscow, 2009. Рp. 97-102 (in Russian)

17.Yakubovich A.N., Trofimenko Yu.V., Yakubovich I.A. Modelirovaniye i otsenka prirodnykh i tekhnogennykh riskov v avtotransportnom komplekse [Modeling and assessment of natural and technogenic risks in the motor transport complex] monograph. MADI, Moscow : 2018. 232 p. (in Russian)

18.Pashcov A. Otsеnka uhеrba ot zagryaznеniya okruzhayuhеy srеdy v sistеmе ekologichеski bеzopasnogo razvitiya ekonomiki Rossii [Assessment of damage from environmental pollution in the system of environmentally safe development of the Russian economy] Abstract of the dissertation ... Candidate of Economic Sciences Rostov-on-Don, 2008. 26 p. (in Russian)

19.Yu.V. Tarasov, A.A. Molodan Otsenka effektivnosti retsiklinga transportnykh sredstv, vyshedshikh iz ekspluatatsii [Evaluation of the efficiency of recycling of vehicles out of service] Vestnik KhNADU, vol. 72, 2016. Pp 7-12 (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.