•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

Presents material on the geographical location, geomorphological and geological structure, as well as the agrochemical state of irrigated serozem-meadow soils, common in the Mirzaabad district of the Syrdarya region. According to the data obtained on the chemical analysis of soils, the studied soils are medium- and heavily loamy in texture, where particles of coarse sand predominate (0.05-0.01%). In the arable horizon of these soils, the humus content is 1.088-1.214%, total nitrogen 0.079-0.089%, total phosphorus 0.109-0.124%, and total potassium within 1.15-1.24%, and on the basis of these data, a regularity of the underlying horizon of these soils. The degree of provision of these soils with mobile forms of nitrogen, phosphorus and potassium has been established. Based on the data obtained, scientific foundations have been developed for the differentiated use of mineral fertilizers and the placement of agricultural crops in the soil climatic conditions of a given territory.

First Page

34

Last Page

39

References

Sektemenko V.E., Ismonov A.J. Oroshaemiy pochvi Sirdarinskoy i Djizakskoy oblasti [Irrigated soils of Syrdarya and Jizzakh regions] Tashkent. "Фан" Publ., 2005. Рp. 20-42. (in Russian)

Sirdarinskaya oblast [Syrdarya region] National Encyclopedia of Uzbekistan. Tashkent. State Scientific Publishing House, 2001. Vol. 2. Pp. 622-629. (in Russian)

Arabov S.A. Vaprosi rasionalnogo ispolzovaniya oroshaemikh zemel Sirdarinskoy oblasti [Issues of efficient use of irrigated lands of Syrdarya region] Problems of efficient use of land resources: Proceedings of the scientific-practical conference. Tashkent. TAITDI Publ., 2007 Pp. 95-97. (in Russian)

Axmedov A.U., Abdullaev S.A., Parpiev G'.T. Oroshaemie pochvi Sirdarinskoy i Djizakskoy oblasti [Irrigated soils of Syrdarya and Jizzakh regions] Monograph. Tashkent "Фан" Publ., 2005 Chapter V. Pp.122-157. (in Russian)

Muravin E.A., Titova V.I. Аgrokhimiya [Agrochemistry]. Moscow. "Kolos" Publ., 2014.462 p. (in Russian)

Mineev V.G. Аgrokhimiya [Agrochemistry]. Moscow. "Colos" Publ., 2004. 748 p. (in Russian)

Muravin E.A. Аgrokhimiya [Agrochemistry]. Moscow. "Kolos" Publ., 2003. 257 p. (in Russian)

Kuziev J.M. Prichina periodicheskogo izmeneniya agrokhimicheskikh svoystv tipichnykh serozemov [The reason for the periodic change in the agrochemical properties of typical gray soils] Agrarian Science of Uzbekistan. Tashkent: 2019. №2 (76). Pp. 93-99. (in Russian)

Teshaev Sh., Kholikov B., Kuziev R., Abdurahmonov N., Boirov A., Arabov S., Sobitov O., Teshaev F., Namazov F., Khakimov R., Saimnazarov Yu., Sattorov M. Sostoyanie pochv Sirdarinskoy oblasti i rekomendasii po agrotekhnike razmesheniya i virashivaniya selskokhozyaystvennykh kultur na nizko plodorodnykh pochvakh [Recommendations on agrotechnologies of feeding and cultivation of agricultural crops on low-fertility soils of Syrdarya region]. "SAYDANA-PRINT" Publ. Tashkent. 2017. 58 p. (in Russian)

Lukin S.V., Avramenko P.M. Zokonomernosti izmeneniya soderzhaniya podvijnogo fosfora i obmennogo kaliya v pochvakh Belgorodskoy oblasti [Regularities of changes in the content of mobile phosphorus and exchangeable potassium in the soils of the Belgorod region] Agrochemistry. Moscow. 2007. № 6. Рp. 22-26. (in Russian)

Elias E., Morse S. & R.Belshaw D.G. Nitrogen and phosphorus balances of Kindo Koisha farmsin Southern Ethiopia. Ag., Ecosys. Env., 2008. (71). Pp. 93-113.

Sacco D., Bassanino M., Grignani C. Developing a regional agronomic information system for estimating nutrient balances at a larger scale European Journal of Agronomy. 2003. 20. №1. Рp. 199-210. (in Brazil).

Sattarov J., Karimberdieva A.A. Soderzhanie elementov pitaniya v oroshaemykh pochvakh Sirdarinskoy i Djizakskoy oblastey i ikh izmenenie v zavisimosti ot pochvennykh usloviy [The amount of nutrients in irrigated soils of Syrdarya and Jizzakh regions and their change depending on soil conditions] Tashkent. "Фан", 2005. Pp. 157-174. (in Russian)

Metodi agrokhimicheskikh, agrofizicheskikh i mikrobiologicheskikh issledovaniy v polivnikh khlopkovikh rayonakh [Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in irrigated cotton areas]. SoyuzNIXI, CSUA Publ., Tashkent. 1963. 439 p. (in Russian).

Metodi agrokhimicheskikh analizov pochv i rasteniy [Methods for agrochemical analysis of soils and plants]. SоyuzNIXI Publ., Tashkent. 1977. 187 p. (in Russian)

Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv [Manual for chemical analysis of soil]., Moscow. Moskovskogo Universiteta Publ., 1970.490 p. (in Russian)

Rekomendasii po primeneniyu minerlnykh i mestnykh udobreniy pri virashivanii khlopka [Recommendations for the use of mineral and local fertilizers in cotton] "ALBIT" Publ., Tashkent. 2003.24 p. (in Russian)

Boirov A.J. Rekomindasii po differensirovannomu primeneniyu mineralnykh i organicheskikh udobreniy v oroshaemykh pochvakh [Recommendations for stratified application of mineral and organic fertilizers in irrigated soils] NIIPA Publ., Tashkent. 2005. 35 p. (in Russian).

Metodi provedenya polevykh opitakh [Methods of conducting field experiments] Methodological manual. UzNIIX Publ, Tashkent. 2007. 147 p. (in Russian)

Shokirov B., Mirakov M., Murodov B. Tekhnologiya polucheniya visokikh urozhaev v khlopkovodstva [High yield technology in cotton growing]. "Насаф" Publ., Karshi. 2010. 72 p. (in Russian)

Atlas pochvennogo pokrova Respubliki Uzbekistan [Atlas of soil cover of the Republic of Uzbekistan] State State Committee for Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre. "Goskomzemgeodezcadastre" Publ., Tashkent. 2010. 44 p. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.