•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

A decrease in the water level in the pump chamber of the pumping stations leads to the formation of whirlpools in front of the suction pipes. As a result of air intake, the pump unit operates in cavitation mode and their intensive wear occurs. As the data obtained from the Karshi machine channel show, mainly a decrease in design water levels in the downstream waters is observed at the first pumping station. Depending on the number of simultaneously operating pumping units, the minimum water level in the head pumping station should be from 4.5 m to 5.7 m. The received data from pumping stations for 2019 showed that, in March, July, August, September, October, levels the water in the downstream chambers was lower and reached 1.1 m. As a result of this, funnel formation was detected. Data was obtained that a decrease in water levels and the formation of funnels in the chamber reduces the pump flow rate to 16–44% and the efficiency is reduced to 9–28%. Conducted research in this direction to prevent funnels in the chambers and the penetration of air into the suction pipelines are relevant.

First Page

36

Last Page

38

References

Glovatsky O.Ya., Ergashev R.R. Analiz nadеzhnosti osnovnykh uzlov nasosnogo oborudovaniya NS-1 s osеvymi agrеgatami KMK [Reliability analysis of the main components of the pumping equipment NS-1 with axial units KMK]. Materials of the international scientific and technical. conf. "Modern problems of mechanics." Tashkent, 2009. Pp.74-77. (in Russian)

Karelin V.J., Novoderezkin R.A., Coj V., Mamajonov M. Cavitation Erosion in Centrifugal Pumps. Conferense Hydro-Turbo, 2002.

Mamajonov M., Botirov U., Tursunov H. Izmеnеniе vodopodachi nasosov [Change in the water supply of pumps]. Agriculture of Uzbekistan. Tashkent, 2005, No. 2. Pp. 28-29. (in Russian)

Momchilov B. and Popov B. Studies on the inlet equipment of irriqation and drainage stations. Academy of agricultural scises Bulgaria. Bulletin of the institute of hydrotechnics end land improvement. 2002, vol.5. Pp. 101-112.

Shokirov B. Uluchshеniе gidravlichеskikh kharaktеristik vodopriyomnykh kamеr nasosnykh stantsiy orositеlnykh sistеm [Improving the hydraulic characteristics of the water intake chambers of pumping stations of irrigation systems]. Abstract. dis ... cand. those. Science. Tashkent: TIMI. 2012. 24 p. (in Russian)

Mamazhonov M. Analiz ekspluatatsionnykh usloviy raboty nasosnykh stantsiy sеlskokhozyaystvеnnogo naznachеniya [Analysis of operating conditions of pumping stations for agricultural purposes]. Bulletin of the Agrarian Science of Uzbekistan. Tash GAU. Tashkent: 2004, No.1, Pp. 77-80. (in Russian)

Glovatsky O.Ya., Ergashev R.R., Rustamov Sh.R. Ekspluatatsiya i issledovaniya krupnykh nasosnykh stansiy [Operation and research of large pumping stations]. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. 181 p. (in Russian)

O.Ya. Glovatsky, R.R.Ergashev, B.T.Kholbutaev Povyshenie ekspluatatsionnoy natezhnosti orasitel`nykh nasosnykh stanstiy [Improving the operational reliability of irrigation pumping stations]. Republican scientific-practical conference "Innovative approaches to the management and protection of land resources: problems and creative solutions." Tashkent 2019. April 22-23. Pp. 209- 213. (in Uzbek)

Majidov T. “Amu-Zang-1”, “Amu-Zang-2” va “Bobotog” nasos stansiyalarining birgalikda ishlash rezhimi tugrisidatavsiyanomalar ishlab chikish va tadbik etish [Development and implementation of recommendations on the mode of operation of pumping stations Amu-Zang-1", "Amu-Zang-2" and "Bobotog"], Scientific and Technical Report, TIMI, Tashkent, 2013. 109 p. (in Uzbek)

Muhammadiev M.M., Urishev B.U. Energoeffektivniy tekhnologii pri ekspluatatsii nasosnykh stanstiy [Energy-efficient technologies in the operation of pumping stations]. Monograph. Tashkent, 2012, 102 p. (in Russian)

Rakhimov Sh. Kh., Begimov I., Gafforov H.Sh. Neobkhodimye usloviya optimal`nosti raspredeleniya vody v kanalakh irrigatsionnykh sistem v usloviyakh diskretnosti vodopadachi [Necessary conditions for optimality of water distribution in the channels of irrigation systems in conditions of discrete water supply] Problems of Informatics and Energy. Tashkent, 2014. No 3-4. Pp. 48-54. (in Russian)

Mukhamedov Ya.S. Ruslovye deformatsii osnovnogo rusla reki Amudar`i v rayone besplotinnogo vodozabora i v zone intensivnogo razmyva [Channel deformations of the main channel of the Amu Darya river in the area of damless water intake and in the zone of intensive erosion] Transactions of the VI All-Russian Hydrological Congress. SPb., 2004. Tashkent. Pp. 76-78. (in Russian)

Ochilov R.O., Uralov B.R., Glovatskiy O.Ya. Novye metody ochistki podvodyashchego kanala Karshinskogo magistral`nogo kanala [New methods of cleaning the submerged canal Karshinskogo main canal]. Republican scientific-practical conference on improving the efficiency, reliability and safety of hydraulic structures Tashkent-2012. Pp. 396-399. (in Russian)

D.R.Bazarov, F.Q. Artikbekova, Z.Urazmuhamedova Nasos stansiyalari tizimidagi kanallarda suv okimining kharakatini matematik modellashtirishda kullaniladigan gidrodenamik tenglamalar sistemasi [System of hydrodynamic equations used in mathematical modeling of water flow in canals in the system of pumping stations]. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent, 2019. No2(16). Pp.20-23. (in Uzbek)

Ergashev R.R., Toshmatov E., Jovliev O. Nasos stanstiyalarini okisiklardan khimoya kilish [Protection of pump stations from leaks]. SCIENTIFIC APPENDIX OF AGRO ILM MAGAZINE "UZBEKISTAN AGRICULTURE". Tashkent, 2011; No3. Pp.65-66. (in Uzbek)

Bazarov D.R., Norkulov B.E., Ruzimuxametova D.M. Izmenenie gidrologicheskogo rezhima reki pri besplotinnom vodozabore (na primere vodozabora ABMK) «Architecture, construction, design» 4, 2011g. Izd. TASI, Tashkent, 2011 Pp. 39-42. (in Russian)

Rumakherang V.M. Raschet kavitastionnykh pokazateley gidromashiny [Calculation of cavitation indicators of a hydraulic machine] Hydraulic machines, hydraulic drives and hydropneumatic automation: collection of reports. Proceedings of the 15th international scientific and technical conference of students and graduate students. Moscow: MSTU, 2011. Pp.30-36. (in Russian)

A.I.Dzhurabekov, Sh.R. Rustamov, O.Ya. Glovatsky The mechanism of cavitation and hydroabrasive wear of centrifugal pumps of irrigation pumping stations // Collection of scientific works, SIC ICWC of Central Asia, Tashkent, 2017. Pp.153-159

BTKholbutaev, H.S.Khusanbaeva Avankameradagi suv uuyrmalarining nasos kurilmasiga ta`siriga [Influence of water buoys in the avankamera on the pumping device]. Bulletin of Agrarian Science of Uzbekistan No4. 2 (78) 2019. Pp. 290-291. (in Uzbek)

Петренко С. Е. Parametry nadezhnosti ekspluatatsii nasosnykh stantsiy i meropriyatiya po ikh povisheniyu [Parameters of reliability of operation of pumping stations and measures to improve them] Engineering Bulletin of the Don. Tashkent, 2010. No4. С. 110-114. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.