•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

Land use management, as a complex material-abstract system, is carried out through a number of its functions. The article provides an analysis of the functions of land management, improved the content of some functions and introduced additional new functions in the context of the development of an innovative economy. It is noted that improving the management system will increase the efficiency of land use, improve their environmental status, preserve landscape ecosystems based on the accelerated development of innovative activities. New land management functions are recommended: innovative land use development, territory development, land use technical support, remote study of land properties and land cover.

First Page

72

Last Page

76

References

Natsional'nyy doklad o sostoyanii okruzhayushchey sredy i ispol'zovanii prirodnykh resursov v Respublike Uzbekistan (2008-2011 [National Report on the State of the Environment and the Use of Natural Resources in the Republic of Uzbekistan (2008-2011)] under general ed. N.M. Umarov; State Committee of the Republic of Uzbekistan for Nature Conservation] – Tashkent, “Chinor ENK”, 2013. 260 p. (in Russian)

The fifth national report of the Republic of Uzbekistan on biodiversity conservation was prepared by the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Nature Conservation with the assistance of the UNDP/GEF / Government Project of the Republic of Uzbekistan «Natsional'noye planirovaniye v oblasti bioraznoobraziya dlya podderzhki realizatsii v Uzbekistane Strategicheskogo Plana Konventsii o biologicheskom raznoobrazii na 2011-2020 gg.». ["National Biodiversity Planning to support the implementation of the Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity 2011-2020 in Uzbekistan"] Tashkent, 2015. 62 p. (in Russian)

Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K. Zadachi po modernizatsii zemlepol'zovaniya Uzbekistana do 2030 goda [Tasks for the modernization of land use in Uzbekistan until 2030] Journal “Irrigatsiya va melioratsiya”. Tashkent, 2019. No.1(15). Pp. 65-71. (in Russian)

Chepel S. Indikatory i usloviya ustoychivosti razvitiya: rezul’taty mezhstranovykh sopostavleniy [Indicators and conditions for sustainable development: the results of cross-country comparisons] mproving measures and mechanisms to strengthen macroeconomic stability, ensure sustainable development and improve the competitiveness of the national economy: materials of the YIII Forum of Economists under the general editorship of Ph.D. Akhmadzhanova Sh.H. and Ph.D. Karimov K.Kh. Tashkent: IPTD named after Chulpan, 2017. 552 p. (in Russian)

Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K., Umarov M. Rekomendatsii po ustanovleniyu zadach i putey ikh realizatsii dlya razvitiya ustoychivogo zemlepol'zovaniya Uzbekistana do 2030 goda [Recommendations on the establishment of tasks and the ways of their implementation for the development of sustainable land use in Uzbekistan until 2030]. Tashkent, 2019. 16 p. (in Russian)

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu deyatel'nosti Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po zemel'nym resursam, geodezii, kartografii i gosudarstvennomu kadastru» [“On measures to further improve the activities of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on land resources, geodesy, cartography and state cadastre”] Tashkent, May 31, 2017, No. PP-3024. (in Russian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan «O merakh po realizatsii natsional'nykh tseley i zadach v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda. Tashkent, 20 oktyabrya 2018 g., No841. [“On measures to implement national goals and objectives in the field of sustainable development for the period up to 2030]. Tashkent, October 20, 2018, No841. (in Russian)

Uzbekiston Respublikasi yer resurslarining kholati tugrisida Milliy khisobot [National Report on the Status of Land Resources of the Republic of Uzbekistan] Tashkent, 2017. 85 p. (in Uzbek)

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu poryadka opredeleniya granits administrativno-territorial'nykh yedinits, inventarizatsii zemel'nykh resursov i provedeniya geobotanicheskikh obsledovaniy pastbishch i senokosov» [“On measures to further improve the procedure for determining the boundaries of administrative and territorial units, inventory of land resources and conducting geobotanical surveys of pastures and hayfields”] Tashkent, April 23, 2018. No.299. (in Russian)

D. Muinov. Pokazateli izmereniy «zelenoy» ekonomiki v Uzbekistane s uchetom mezhdunarodnogo opyta [Measurement indicators of the green economy in Uzbekistan, taking into account international experience] Improving measures and mechanisms to strengthen macroeconomic stability, ensure sustainable development and improve the competitiveness of the national economy: materials of the YIII Forum of Economists edited by the Ph.D. Akhmadzhanova Sh.H. and Ph.D. Karimov K.Kh.Tashkent, 2017. 552 p. (in Russian)

Narbayev SH.K. Sovershenstvovaniye organizatsionno-ekonomicheskikh osnov formirovaniya sistemy pastbishche-pol'zovaniya (na primere Respubliki Karakalpakstan) [Improving the organizational and economic foundations of the formation of the pasture-use system (on the example of the Republic of Karakalpakstan)] Author. dis. Dr. philosophy (PhD) on econ. sciences. Tashkent, 2018. 52 p. (in Russian)

Chertovitskiy A.S., Narbayev SH.K., Otsenka ekonomicheskogo ushcherba ot degradatsii pastbish. [Assessment of economic damage from pasture degradation]. Uzbekistan Agriculture. Tashkent, 2014. No.11. Pp. 34-35. (in Russian)

Konventsiya OON «O bor'be s opustynivaniyem i razvitiye» [UN Convention "On Combating Desertification and Development"]. Rio de Janeiro 1992. (in Russian)

Resolution of the UN General Assembly on September 25, 2015 «Preobrazovaniye nashego mira: Povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda». [“Transforming our world: the Sustainable Development Agenda until 2030”]. Rio. 2015. www.unep.org/10YFP (in Russian)

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «O dopolnitel'nykh merakh po sovershenstvovaniyu mekhanizmov vnedreniya innovatsiy v otrasli i sfery ekonomiki» [“On additional measures to improve the mechanisms for introducing innovations in the industry and the economic sector”] Tashkent, dated May 7, 2018 No. PP-3698. (in Russian)

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «O merakh po dal'neyshemu sovershenstvovaniyu sistemy prakticheskogo vnedreniya innovatsionnykh idey, tekhnologiy i proyektov» ["On measures for further improvement of the system of practical implementation of innovative ideas, technologies and projects"] Tashkent, April 27, 2018. No. PP-3682. (in Russian)

Papenov K.V. Ekonomika i prirodopol'zovaniye [Economy and environ-mental management]. Moscow: MSU, 1997. 240 p. (in Russian)

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “O sovershenstvovanii sistemy gosudarstvennogo upravleniya v sfere ekologii i okhrany okruzhayushchey sredy” [“On improving the system of public administration in the field of ecology and environmental protection”] Tashkent, April 21, 2017. (in Russian)

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «O gosudarstvennoy programme razvitiya irrigatsii i uluchsheniya meliorativnogo sostoyaniya oroshayemykh zemel' na period 2018-2019 gody» [ “On the State Program for the Development of Irrigation and the Improvement of the Meliorative Status of Irrigated Lands for the Period 2018-2019”] Tashkent, November 27, 2017 No.PP-3405. (in Russian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan «O merakh po sozdaniyu i rekonstruktsii zashchitnykh lesnykh nasazhdeniy dlya bor'by s vetrovoy eroziyey oroshayemykh zemel' i protiv zaneseniya peskami vodokhozyaystvennykh ob"yektov» ["On measures for the creation and reconstruction of protective forest plantations to combat wind erosion of irrigated land and against entering water objects by sand"]. Tashkent, June 5, 2018, No. 422. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.