•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article presents the results of many years of theoretical experimental field research on drip irrigation of the apple orchard of the Golden variety in the conditions of the Tashkent region. Based on the analysis of climatic, soil, hydrogeological, geological, hydrological and economic conditions of the experimental plot, as well as biological features of the garden, the values of total water consumption, water consumption deficit, irrigation, irrigation rate and the number of irrigation by the bioclimatic method are determined.

First Page

8

Last Page

10

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 sentybry 2018g №UP-5544 «Ob utverzhdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Respubliki Uzbekistana na 2019-2021 godi» [On approval of the Innovation Development Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021]. Tashkent, 2018. (in Russian)

2. Kostyakov A.N. Osnovy melioratsiy [The basics of land reclamation]. Moscow: Selkhozgiz, 1960, 621 p. (in Russian)

3. Dubenok N.N., V.V.Borodichev, M.N.Litov, zh. «Dostizheni nauki i tekhniki NPK» «Osobennosti vodnogo rezhima pri kapel`nom oroshenii sel`ckokhozyystvennikh kul`tur» [“Achievements of NPK science and technology” “Features of the water regime during drip irrigation of agricultural crops”], Moscow. 2009. 40 p. (in Russian)

4. Dubenok N. «Prioriteti nauchnogo obespecheniy razvitiy melioratsii» [Priorities of scientific support for the development of land reclamation], Journal "News of the Temiryazev Agricultural Academy" Moscow. 2014 12 p. (in Russian)

5. Serikbaev B.S., Baraev F.A., Gulamov S.B.. Nadezhnost` system kapel`nogo odosheniy [Reliability of drip irrigation systems]. Journal of "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tashkent. 2017. No.4(10). Pp. 7-10. (in Russian)

6. Serikbaev B.S., Nosirov F.E., Butoyrov A.T. «Vodnie resursi Tsentral`noy Azii I ikh ispol`zovanie» materiali mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, posvyshchennoy podvedeni itogov ob`yvlennogo OON desytiletiy «Voda dly zhizni» Modernization of irrigation and drainage systems management based on the cybernetic scheme of the Uzbekistan model // ["Water resources of Central Asia and their use" materials of the international scientific and technical conference dedicated to summing up the results of the UN Decade "Water for Life"]. September 22-24, Almaty, Kazakhstan-2016. Book-2. Pp. 56-58. (in Russian)

7. Spravochnik “Oroshenie” (podredaktsiey B.B. Shumakova) [“Irrigation” (edited by B. B. Shumakov)]. Moscow: Agroizdat, 1999.113 p. (in Russian)

8. Egamberdieva Sh., Dzhumanazarova A., Saidkhodzhaeva D. Povishenie effektivnosti ispol`zovaniy vody [Improving water efficiency]. Journal «Agriculture of Uzbekistan» Tashkent. 2016, No 7, Pp. 28-29. (in Russian)

9. Egamberdieva Sh., Serikbaev B.S. Vodopronitsaemost` pochv pri polive po bozordam khlopchatnika i sovmeshchennogo poseva masha i fasoli [Water permeability of soils under irrigation on furrows of cotton and combined sowing of mung and beans]. Journal: "Agro ILM" Tashkent. 2018, No1, Pp. 76-79. (in Russian)

10.Egamberdieva Sh., Baraev F.A., Gulamov S.B. Nizkonapornay Sistema kapel`nogo orosheniy novoga pokoleniya [Low-pressure drip irrigation system of new generation]. Materials of the International scientific and practical conference Russia. Moscow 2013. Pp. 112-114. (in Russian)

11. Bezborodov G.A., Esanbekov Yu. “Kapel`noe oroshenie kul`tur khlopkovogo kompleksa” [Drip irrigation of cotton crops]. Central Asian international scientific and practical conference Almaty, 2003. Water & ECO Almaty 2003. 187 p. (in Russian)

12. Naloychenko A.O., Atakonov A.Zh. “Sistema kapel`nogo orosheniy (SKO) fruktovogo sada i vinogradnika” [Drip irrigation system (DRS) of orchard and vineyard]. Bishkek. 2009. 109 p. (in Russian)

13. Kozikeeva A.T., Ivanova N.I., Zhatkanbaeva A.O. “Metodika rascheta polivnogo rezhima sel`skokhozyystvennikh kul`tur pri kapel`nom oroshenii” [The method of calculation of the irrigation regime of agricultural crops under drip irrigation]. Bulletin of KRSU Taraz 2015. 73 p. (in Russian)

14. Serikbaev B.S., Butayarov A.T. “Raschet rezhima kapel`nogo orosheniy khlopchatnika novogo sorta“ [Calculation of the drip irrigation regime of cotton of a new variety]. “Sultan” magazine. Irrigatsiya va melioratsiya. Tashkent. 2019. No2(16). Pp. 10-14. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.