•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

This article discusses the electrophysical characteristics of plants, more precisely the disclosure of the mechanism of electrical action on the plant through the study of the specific electrical resistance, as well as the task of developing the technological parameters of the electro-technological processing of crops. Knowledge of current value is given, passing through the minted and the rest of the cotton, determination of the negative impact of electrotechnological stamping of cotton on growth and development, yield, by electrotechnological method, including studies of the minted part of cotton, the death of the leaves, the seeds of the pests, the absence of a negative impact on the remaining non-minted part of the cotton by the proposed spark discharge according to the method of coining. To study the electrical effect of a high-voltage spark discharge on cotton, an electrical circuit of a laboratory setup has been developed.

First Page

59

Last Page

63

References

SH. M. Mirziyoev “Elektrotekhnika sanoatining eksport salokhiyatini yanada rivozhlantirish va oshirish chora-tadbirlari tug’risida 04.01.2019 y. PQ-4090 son karori [Events for the further development and improvement of exports of electrical engineering. PQ-4090 decision]. Tashkent. 2019. 124 p. (in Russian)

Muhammadiev A. O perspektivakh razvitiya nauchnykh issledovaniy v oblasti elektrifikaci tekhnologicheskikh protsessov v khlopkovodstve [On the prospects for the development of scientific research in the field of electrification of technological processes in cotton growing]. Proceedings TIIAME, 1985. No 139. 310 p. (in Russian)

Xasanov E.R. Analiz processa inkrustacii semyan v barabannom protravlivatele-inkrustatore / Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Analysis of the process of seed inlay in a drum treater-incrustator]. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University, 2013. No1(25). Pp 87-89. (in Russian)

Muhammadiev A. Razrabotka i vnedrenie chetyrekhryadnogo elektro-chekanshika khlopchatnika [Development and implementation of a four-row cotton electric draper]. Tashkent: TIIAME, 1988. Registered No 01860135064. 32 p. (in Russian)

Radjabov A., Muhammadiev A. ’’K ispolzovaniyu elektrotekhnologii v khlopkovodstve’’. Elektromekhanizatsiya tekhnologicheskikh protsessov v khlopkovodstve [Towards the use of electrotechnology in cotton]. Electromechanization of technological processes in cotton Tashkent, 1987. 312 p. (in Russian)

Xasanov E.R. Predposevnaya obrabotka semennogo materiala zashitno-stimuliruyushimi preparatami: [Presowing treatment of seed material with protective stimulating preparations]. Monograph - UFA: Doe. Bashkir GAU 2013. 174 p. (in Russian)

Xmelev V.N. Primenenie ultrazvuka vsokoy intensivnosti v promshlennosti [The use of high-intensity ultrasound in industry]. 2010.203 p. (in Russian)

Cuglenok N.V. Vliyanie elektromagnitnogo polya vsokoy chastot na energiyu prorastaniya i vshojest semyan tomata [The effect of a high frequency electromagnetic field on the germination energy and germination of tomato seeds]. Bulletin of the KrasSAU. - Krasnoyarsk. Electrical engineering and economics. 2008. 21 p. (in Russian)

Muhammadiev A. Razrabotka i vnedrenie 4-ryadnogo elektrochekanshika khlopchatnika [Development and implementation of a 4-row cotton electric socket]. TIIAME, Tashkent: 1988. 77 p. (in Russian)

Muhammadiev A. Issledovanie elektroobrabotki rasteniy metodom matematicheskogo planirovaniya eksperimenta [Investigation of plant electroprocessing using mathematical experiment planning]. Tashkent: TIIAME, 1988. 144 p. (in Russian)

Chirkov A.M. Povshenie kachestva drajirovaniya semyan saharnoy svekl s obosnovaniem parametrov drazhiratora: [Improving the quality of sugar beet seed pelleting with substantiation of the parameters of the pellet mill]. Diss. Cand. tech. sciences: 05.20.01./ Penza 2010. 173 p. (in Russian)

Spiridonov A.B. Kinetika protsessa osazhdeniya chastits biogumusa na poverkhnosti semyan lna-dolguntsa [Kinetics of the process of sedimentation of biohumus particles on the surface of flax seeds]. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University, Ufa, 2014. No1. Pp 75-77. (in Russian)

Sadkevich K. Polskaya apparatura dlya issledovaniya zerna, muki i khlebobulochnykh izdeliy [Polish equipment for the study of grain, flour and bakery products]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno – Rolniczej, 2008. 156 p. (in Russian)

Medvedev S.S. Elektricheskie polya i rost rasteniy. Elektronnaya obrabotka materialov [Electric fields and plant growth] Electronic material processing 1990. No3. Pp 12-14. (in Russian)

Panchenko A.Ya. Issledovanie dinamiki protsessa elektroobrabotki rastitelnogo syrya. Elektricheskaya obrabotka materialov [The study of the dynamics of the process of electrical processing of plant materials]. Electronic material processing, Moscow. 1989. No 6. Pp.15-23. (in Russian)

Tarusov B.I. Fiziko-khimicheskie osnovy proiskhozhdeniya biopotents-ialov [Physico-chemical basis of the origin of biopotentials]. Compilation Moscow. Nauka, 1964. 231p. (in Russian)

Muhammadiev A. Razrabotka, sozdanie i ispytanie eksperimentalnoy ustanovki dlya elektroiskrovoy obrabotki khlopchatnika [Development, creation and testing of an experimental installation for the electrospark treatment of cotton]. Tashkent: TIIAME, 1986. For administrative use No 01860135064. 26 p.(in Russian)

Muhammadiev A., Bayzakov G.M. Razrabotka, ispytanie i sozdanie eksperimentalnoy ustanovki dlya elektroiskrovoy obrabotki khlopchatnik [Development, testing and creation of an experimental setup for electric-spark processing cotton]. Report on research, Tashkent: TIIAME, 1985. 163 p.(in Russian)

Muhammadiev A. Izgotovlenie, montazh i vnedrenie dvukh elektrochekan-shchikov khlopchatnika s razlichnoy elektrodnoy sistemoy [Production, installation and implementation of two cotton electric pullers with a different electrode system]. Tashkent: TIIAME, 1988. 47 p. (in Russian)

Uzakov Yu. Khimicheskaya chekanka khlopchatnika [Chemical cotton embossing]. Journal "Cotton". Tashkent: 1972, No 7. 18 p. (in Russian)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.