•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article presents the data of scientists who conducted theoretical and experimental research on centrifugal fans, they refined the calculations, improved technical characteristics and aerodynamic designs of centrifugal fans. Aerodynamic and technological schemes of centrifugal fans installed to the sprayer have been developed. The theoretical and experimental studies conducted by scientists are described: Nevelson MI, Cherkassky VM, Kalinushkin MP, Ivanov O. P., Turbin B. G., on the basis of which the authors developed a method for calculating the main parameters of the working bodies centrifugal fan. Based on the developed calculation methodology, the main parameters of the working bodies of a centrifugal fan are determined, a prototype is made, which is installed in the sprayer. The created technique and sample can be used not only for plant protection machines, but also in other agricultural machines.

First Page

53

Last Page

58

References

M.I.Nevel’son. Tsentrobezhnye ventilyatory [Centrifugal fans]. Moscow., Publ. Gosenergoizdat,, 1954. 314 p. (in Russian)

Cherkasskiy V.M., Romanova T.M., Kaul' R.A. Nasosy, kompressory, ventilya-tory [Pumps, compressors, fans]. Moscow. Energy. 1968.303 p. (in Russian)

M.P. Kalinushkin “Ventilyatornyye ustanovki” [Fan systems]. Moscow. “Higher School”. 1962. 294 p. (in Russian)

Ivanov O. P., Mamchenko O. P. Aerodinamika i ventilyatory [Aerodyna-mics and fans] Textbook Leningrad. Engineering. 1968. 280 р. (in Russian)

B.G.Turbin Ventilyatory sel’skokhozyaystvennykh mashin [Fans of agricultu-ral machines], Publ Engineering. Leningrad, 1968. 159 р. (in Russian)

GOST 10616-2015. Ventilyatory radial'nyye i osevyye. Razmery i parametry (ISO 13351 2009 NEQ) [Fans are radial and axial. Dimensions and parameters (ISO 13351, 2009 NEQ).] Moscow. Standartinform.2015. 28 р.(in Russian)

Djuraev D., Mamatov F. M., Xalilov M. S. PJG’-10 universal osma purkagichi ish kismidan chikadigan khavo okimining parametrlarini nazariy aniklash [Theoretical determination of air flow parameters out of the workpiece of the PJG-10 universal hanging sprayer] / Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". No. 4(14). Tashkent. 2018. Рр 81-85 (in Uzbek)

I.M. Gotgel'f. Vliyanie kolichestva lopatok na kharakteristiki ventilyatorov [The influence of the number of blades on the characteristics of the fans]. Moscow. SKTS, 1945, Journal,No.1.Рр. 28-32. (in Russian)

SHerstyuk A.N. Ventilyatory i dymososy [Fans and smoke exhausters] Moscow., Publ. Energoizdat, 1957. 184 р. (in Russian)

Ekk B. Proyektirovaniye i ekspluatatsiya tsentrobezhnykh i osevykh ventilyatorov [Design and operation of centrifugal and axial fans]. Mosrow., Publ. Gostekhizdat, 1959. 565 p (in Russian)

Petunin A. N. Priyemniki dlya izmereniya davleniy i skorosti v gazovykh potokakh [Receivers for measuring pressure and velocity in gas streams]. Industrial aerodynamics. Issue 21. Moscow. Oborongiz,1960. Pp.78-182. (in Russian)

Bыchkov A.G. Vybor normalnogo ryada osnovnykh razmerov tsentro-bezhnykh ventilyorov [Selection of a normal number of basic sizes of centrifugal fans. In the collection. Industrial aerodynamics.] Issue 21. Moscow. Oborongiz, 1962. from. Рр.116-150. (in Russian)

Babak G. A., Steshenko V.A. Razrabotka i issledovanie dvustoronnego tsentro-bezhnogo ventilyatora [Development and investigation of a two-way centrifugal fan] Ц 38-23. Moscow. Mining Journal, 1964, No.10, Рp.137-141. (in Russian)

Lokshin I. L. Aerodinamicheskie skhemy i kharakteristiki tsentrobezhnykh ventilyatorov s kozhukhami, imeyushchimi dva vykhodnykh otverstiya [ Aerodynamic schemes and characteristics of centrifugal fans with shells having two outlets. ] On Sat Industrial aerodynamics. Issue 28. Mоscow. Publ. Mechanical Engineering. 1966. Pp. 206-213. (in Russian)

E.I.Bonch, E.G.Gushin, ”Obosnovanie paramertov vozdushnovo potoka ventilatornovo khlopkovogo opryskivatelya” [Justification of the air flow parameters of a fan cotton sprayer] Mechanization of technological plant protection precursors. Leningrad.,1970. Рp. 99-105. (in Russian)

FAP 00857 raqamli foydali mоdelga patenti “Kishlok khuzhaligi usimliklariga kimyoviy ishlov berish purkagichi” [Chemical Process Treatment for Agricultural Plants] (mualliflar D.Dzhuraev, A.CH.Ergashevlar). Tashkent. 2013 yil. No.12. Bull. Р 115. 9 р. (in Uzbek)

D.Dzhuraev, M.S.Xalilov, A.E. Urishev.. "PJG’-10 universal osma purkagichi talaʙ kiladigan kuvvatini nazariy aniklash" [ PJG'-10 universal apocalypse is required to meet the exact strength of the concept"] Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Special category. Tashkent. 2018. Рр. 97-101 . (in Uzbek)

T.S. Solomaxova, K.V.Chebysheva. Tsentrobezhnyye ventilyatory [Centrifu-gal fans] Moscow."Mechanical engineering", 1980. Рр.26-28. (in Russian)

GOST R 53053-2008. Mashiny dlya zashchity rasteniy. Opryskivateli. Metody ispytaniy [Plant protection machines. Sprayers. Test methods]. Moscow. Standartinform 2009. 42 p. (in Russian)

Patent UZ FAP 00875 RUz. Opylitel' dlya khimicheskoy obrabotki sel'skokhozyaystvennykh rasteniy [Pollinator for chemical treatment of agricultural plants] Dzhuraev D, Ergashev A.Ch. Toshkent. 2014. No2. Bull. Р 121. 9 р. (in Uzbek)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.