•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The article discusses the issues of hydrotechnical concrete water permeability based on the requirements set to them, methods for determining concrete water permeability, characteristics of porosity and capillaries formed in concrete, as well as possibilities to decrease hydrotechnical concrete water permeability with the use of chemical admixtures and colmatation.

First Page

45

Last Page

48

References

Latipov K.Sh., Arifjanov A.M.Voprosi dvizheniya vzvesesushchego potoka v otkrytykh ruslakh [Issues of the movement of a weighted stream in open channels]. Mehnat. Tashkent. 1994. 110 p. (in Russian)

Latipov. K.Sh., Muxitdinova M.I., Ilxamov X.Sh. Issledovanie vyazkosti smesey pri dvizhenii dvukhfaznoy sredy v krugloy trube [Issuance of smeseypri dvijenii dvuxfaznoy sredy inthepipe]. Voprosy vychislitelnoy va prikladnoy matematiki. Sbornik nauchnyx trudov. Kibernetika. vypusk 87. 1989. Рр.115-121. (in Russian)

Muxammadiev M.M., Urishev B.U., Nosirov F.J. Uluchshenie vsyasyvayushchey sposobnosti nasosnykh agregatov pri silnom zailenii avankamery [Ultrasound version of spasobnosti nasosny aggregates on avocamery]. Vestnik TashGTU. Toshkent 2008. Pp 85-88.(in Russian)

Arifjanov A.M., Abduraimova D.A., Raximov Q.T., Puti ispolzovaniya gidravlik energiyasi vodoemov [Ways to use the hydraulic energy of water bodies]. "Problemi povysheniya effektivnosti ispolzovaniya elektr energiyasi va otraslyax agroromyshlennogo kompleksasi" Mejdunarodnaya nauchno-praktikcheskaya konferentsiya. 25-26 may.Tashkent 2015. Pp. 234-237. (in Russian)

Arifjanov A.M., Ilxomov X., Nizamutdinov D., Raximov K. K otsenke transport rechnykh nanosov v truboprovodakh [To the assessment of river sediment transport in pipelines.]. SANIIRI. Tashkent. 2005. Pp 130-133. (in Russian)

Arifzhanov A.M., Fathullaev A.M., Rakhimov K.T. Raspredelenie skorostey pri ravnomernom dvizhenii vzvesenesushchego potoka [Speed distribution with uniform movement of the weighed stream]. Journal of Problems of Mechanics. Tashkent 2005. Pp 25-29.(in Russian)

Arifjanov AM, Fathullaev AM, Rakhimov KT, Nizamutdinov D. Suv khavzalarini tozalash uchun okimli inzhector [Flow Injector for Watershed Treatment]. Patent N0 FAP 00490, Tashkent 2009. (in Russian)

Аrifdjanov А.М., Rahimov Q.T. Abduraimova D. Hydrotransport of exceptional flow in pipelines with various pulls. European Science Review. Austria, Vienna, 2017. Pр.124-126.

Latipov K.Sh. K opredeleniyu koeffitsiyenta gidravlicheskogo treniya [To the determination of the coefficient of hydraulic friction]. Dokl. Academy of Sciences of the Uzbek SSR. 1982. No 8. Pp 16-18. (in Russian)

Latipov K.Sh. O vnutrennikh napryazheniya treniya v zhidkosti [About internal friction stresses in a fluid]. Bulletin of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Series of ten.science. 1980. No. 6. Pp.43-47. (in Russian)

Muhammadiev M.M., Khokhlov V.A. Novye razrabotki struynogo nasosa dlya gidroenergetiki [New developments of the jet pump for hydropower]. In sb. “Scientific problems of renewable energy”. Samara 2000. Pp. 81-83.(in Russian)

K. Rakhimov, Khamraev S., R. Rasulov Turbulentnoye techeniya potoka [Turbulent flow stream]. Agro Ilm Tashkent, 2010 P.41-45. (in Russian)

Rakhimov K.T. Kinematicheskie kharakteristiki dvukhfaznogo techeniya v truboprovode [Kinematic characteristics of the two-phase flow in the pipeline]. Republican scientific-practical conference "Development of water management and land reclamation of the Republic of Uzbekistan during the transition to a market economy", SANIIRI, Tashkent, 2006, Pp. 129-131. (in Russian)

Rakhimov K.T. Opredlenie propusknoy sposobnosti struynogo apparati [Determination of the capacity of the inkjet apparatus]. TAKI “Architecture. Kurilish. Design” magazines, 2 naps. Tаshkent, 2012. Pp.52-54. (in Russian)

Ilkhomov H.Sh.Isledovanie koeffitsienta v zaimodeystviya pri techenii dvukhfaznogo potoka v gorizontalnaya trube [Investigation of the interaction coefficient during a two-phase flow in a horizontal pipe]. Uzbek journal of the problem of mechanics. Tаshkent, 1995. Nо 3-4. Pp 48-51. (in Russian)

Karasik V.M., Asaulenko I.A. Naporniy gidrotransport peschanikh materialov [Pressure hydrotransport of sand materials]. Kiev: Science. Dumka, 1965.107 p.(in Russian)

Karaushev A.V. Teoriya i metody rascheta rechnykh nanosov [Theory and methods for calculating river sediment]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1977. 272 p. (in Russian)

Liu C, Tan S, Zhang X, Yang Y, Xu Y, Xu Y. Deposition regularity in a rainwater pipeline based on variable transport flux. Journal of environmental management. 2018 Oct 15;224: Pp 29-36.

Yang J, Low YM, Lee CH, Chiew YM. Numerical simulation of scour around a submarine pipeline using computational fluid dynamics and discrete element method. Applied Mathematical Modelling. 2018 Mart 1;55: Pp 400-416.

Li MZ, He YP, Liu YD, Huang C. Pressure drop model of high-concentration graded particle transport in pipelines. Ocean Engineering. 2018 Sep 1;163: Pp 630-640

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.