•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

The studies in a cotton-growing farms of Tashkent region, found that simultaneous sowing of cotton in conjunction with legumes gives you the opportunity to get two crops at the same time, that is 29.3 c / ha of cotton and 13.4 с / ha of soybean grain while the economic effect reaches 6198.112 thousand som of profit per hectare.

First Page

22

Last Page

24

References

1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўл- лари ва чоралари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2009. - 56 б. 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 22 октябрдаги ПФ-4478-сонли Фармони. 3. ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентининг 2013 йил 14 февралдаги ПҚ-1920-сонли Қарори. 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 19 апрелдаги ПҚ-1958-сонли Қарори. 5. Замонавий сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш тартиби. (Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 21 июндаги 176-сон Қарори). 6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқти- содий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. 16.01.2016. Lexuz.сайт. 7. Саримсақов М.М. Такрорий экинларнинг тупроқ унумдорлиги ва пахта хосилдорлигига таъсири. “Тупроқ унумдорлигини ошириш, ғўза мажмуидаги экинларни парваришлашда манба тежовчи агротехнология ларни жорий этишнинг аҳамияти” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман маърузалар тўплами. Тошкент, 2012.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.