•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

This issue is devoted to analysis of positive and negative factors, which influence to the index of higher education. And in this base of exploit theems and recommendations is devoted to improve the category of students . Contents of the work is included to study of theoretical basis and to qualificate the students , and estimate the qualification of graduating students . In this case the object of research is Tashkent institute of irrigation and melioration

First Page

72

Last Page

75

References

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси–Т.: “Ўзбекистон”, 2014 й. 15-б. 2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборот номаси, 1997 йил. 9-сон, 225-модда. 3. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12- сон, 295-модда. 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 2012 йил 24 июлдаги ПФ-4456-сонли Фармони. 5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”- ги ПФ–4732-сонли Фармони 6. “Олий таълим муассасалари моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахассислар тайёр- лаш сифатини тубдан яхшилаш чоралари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 май- даги ПҚ-1533-сонли қарори. 7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий педагогик кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 365- сонли Қарори. 8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 декабрдаги “Республика олий таълим муасаса- лари рейтингини баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида” ги 371 - сонли Қарори. 9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги 242-сон қарори билан тасдиқланган “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўпла ми, 2015 й.,33 (689)-сон, 442-модда. 10.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ри- вожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги “2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришлар- ни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир” номли маърузаси . //“Халк сўзи” 2015 йил 17 январь. 11. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган лигининг 23 йиллигига бағишланган тантанали маросидаги “Асосий вазифамиз – жамиятимизни ислоҳ этиш ва демократлаштириш, мамлакатимизни модернизация қилиш жараёнларини янги босқичга кўтаришдан иборат” ном ли маърузаси. //“Халк сўзи” газетаси. 2015 йил 6 декабрь, №236 (6419). 12. Каримов И.А.Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир – Т.. Ўзбекис- тон, 2015 – 30 б 13. Ислом Каримов. Ўзбекистон: иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш йўлида. –Т.:”Ўзбекистон”, 1995, 256-б. 14. Ислом Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. –Т.:”Маънавият”, 2008. 61-б. 15. Болонская декларация (BolognaJoinsDeclaration). (1999). http://www.aic.lv/ace_disk/Bologna/maindoc/Lisb_ conv.pdf. 16. Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское в мировое образовательное пространство // А.И. Гретченко, А.А. Гретченко. — М. :Кронус, 2009. 17. Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти.Т.: “Молия” нашриёти, 2002 й. 184 б. 18. Краткий терминологический словарь в области управления качествомвысшего и среднего профессионального образования. — Санкт_Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005. 19. Х.Ибрагимов. Узлуксиз таълим тизимини мазмунан модернизациялаш самарадорлигини ошириш – давр талаби. Таълим муаммолари. Илмий-услубий журнали. Тошкент 2011 йил 2–сон. 9-11 бет. 20. Ш.Курбанов, Э.Сейтхалилов. Таълим сифатини бошқариш. Тошкент. “Турон-Иқбол”, 2006. 590 бет.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.