•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

Uzbekistan’s irrigated fruit orchards and vineyards in the selection of resource-saving irrigation technologies, irrigation and watering plants at the request of the biological term and based on the standards of irrigation water use efficiency increases by 15-18%, the workers’ labor and other costs will be reduced by 40 percent, and at the same time the quality of fruit and grape products will be produced.

First Page

10

Last Page

16

References

1. Ўзбекистон республикаси президентининг қарори. «Обод турмуш йили» Давлат да- стури тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 8-сон, 99-модда). 2. Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимо- ий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастур- нинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажли- сидаги маърузаси.//Ҳалқ сўзи газетаси. 17.01.2015 й. 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 19-мартдаги қабул қилинган “2008-2012 йилларда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш давлат дастури тўғрисида” ПҚ-817-сонли Қарори. 4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида»ги 320 сонли қарори. 21-июль 2003 йил. 5. М.М.Саримсақов. Томчилатиб суғоришда мавсумий сув меъёрлари. ЎзПИТИ 1997- 1999 йилларда бажарилган илмий ишлар натижалари. Тавсиянома. Тошкент, 2002, 26- 27 бетлар. 6. М.Х.Хамидов, Х.И.Шукурлаев, А.Б.Маматалиев.//Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиорацияси. Тошкент, 2008 й. 7. Ю.Д.Джавакянц. //Ўзбекистоннинг боғ ва токзорларида тупроққа ишлов бериш бўй- ича тавсиялар. Тошкент, 2006 йи. 8. Р.М.Абдуллаев, А.У.Арипов, У.Я.Набиев. //Фермер хўжаликларида мева навлари- дан юқори ҳосил олиш агротехникаси. Тошкент, 2011 й.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.