•  
  •  
 

Irrigation and Melioration

Abstract

In this article were described history, types, technical and economical statements of land and water buildings and their using in agricultural sphere of Namangan region. Explained the degree of using of water and land resources and their analysis and organizational-economic bases of their using in agricultural sphere in region. Given statistic statements of rational using land and water resources. Given economic results of productivity and gross harvest by using land and water resources. Given examples of lack of using land and water resources, the ways of the adjusting of such problems in agriculture of Namangan region. Explained the ways of rational using and ways of the improvement and analysis of the results of land and water resources.

First Page

91

Last Page

96

References

1. “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қону- ни. Ўзбекистон Республикаси: қонунлар ва фармонлар-Т.: Адолат, 1994. –Б. 394 2. Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси ва қишлоқ хўжалигига оид қонун ҳужжат- лари-Т.: Адолат. 1999. - Б.448 3. Сув хўжалигини бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида Ўз- бекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг 320-сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, - Т.: 2003. 14-сон. 25-27 б. 4. “Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади”. Президент Ислом Каримовнинг 2010 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга мўл- жалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. “Халқ сўзи” газетаси, 23январ 2011 йил 5. Наманган вилояти қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси маълумотлари. (2010- 2013 йиллар) 6. Бакстер Жон. Сувдан фойдаланувчилар уюшмалари // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 2005. № 7. –Б. 18-20. 7. Бобожонов А., Алиқулов Ғ. Ердан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ни- маларга боғлиқ // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 2001. № 3. –Б. 51-53. 8. Жуманов Д., Мўминов К., Тоштемиров А. Сув ва ҳосил //Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.-Тошкент, 2004. № 3. –Б. 23-24. 9. Олимжонов О. СФУ: уларнинг ташкилий ва молиявий фаолиятини такомил- лаштириш // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.- Тошкент, 2003. № 3. –Б. 4-5. 10. Султонов Б., Пренов А. Особенности использования водных ресурсов // Ж. Сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент, 2000. № 3. –С. 36. 11. Умурзоқов У., Ҳасанов Б. Сувни баҳолаш // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2005. № 10. –Б. 25-26. 12. http: //www.msvx.uz/rus/about.php (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хў- жалиги вазирлиги интернет сайти). 13. http: //dialogue.icwc-aral.uz/first.htm (Диалог о воде и климате). 14. http: //www.wuasp.uz. (Сайт программа поддержки ассоциаций водопользовате- лей).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.