•  
  •  
 

The Scientific Journal of Vehicles and Roads

Abstract

The article presents the characteristics of a new transformer changer measuring the difference in angle silences, as well as the static characteristics of the measuring device without loading and under loading. Conducted studies have shown that the interrelated sequential and inductively dependent on the toroidal magnetic conductor in the design of the transformer changer prototype, measuring the difference in angle silences, provides for the possibility of reducing the size and weight of the device to the account of the rejection of the external magnetic conductor, as well as slightly simplifying the constructive structure of the The static characteristic of the axis has the whole measuring rangeonida linear appearance, while the sensitivity has a constant value, with an increase in the value of the working space, the value of the angle formed by the abscissa axis of the graph is reduced, that is, the decrease in the sensitivity of the axis is determined.

First Page

47

Last Page

55

References

1. Yusupbekov N.R., Igamberdiyev X.Z., Malikov A.V. Osnovi avtomatizatsii texnologicheskix protsessov: Uchebnoye posobiye dlya visshego i srednego spetsialnogo obrazovaniY. V 2-x ch. – Tashkent: TGTU, 2007. ch.1, 2. – 152 s., 173 s. 2. Rachkov M.Y. Texnicheskiye sredstva avtomatizatsii. Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: MGIU, 2006. – 185 s. 3. Datchiki: Spravochnoye posobiye / Pod obsh. red. V.M. Sharapova, YE.S. Polishuka. Moskva: Texnosfera, 2012.- 624 s. 4. Djekson R.G. Noveyshiye datchiki. – Moskva: Texnosfera, 2007. –384 s. 5. Kabanov V.N. Elementi avtomatiki: ucheb. posobiye/ V.N. Kabanov. – Yekaterinburg: Uralskiy gosudarstvenniy universitet putey soobsheniya, 2010. – 187 s. 6. Polishuk YE.S. i dr. Sredstva i metodi izmereniya neelektricheskoy velichini: Uchebnik/Pod. red. prof. YE.S. Polishuka. – «Beskid-Bt», 2008.-618 s. 7. Patent RUz (UZ) № IAP 06642. Transformatorniy preobrazovatel uglovix peremesheniy/ Amirov S.F., Yuldashev N.R., Fayzullayev J.S.,Jumaboyev S.X..// Ofitsialniy vestnik-2021. - №12. 8. Zayavka na patent RUz (UZ) №20200402. Transformatorniy preobrazovatel uglovix peremesheniy /Amirov S.F., Yuldashev N.R., Fayzullayev J.S., Jumaboyev S.X.– Zayavleno: 09.09.2020 g. 9. Fedotov A.V. Teoriya i raschet induktivnix datchikov peremesheniy dlya sistem avtomaticheskogo kontrolya: monografiya/A.V. Fedotov. – Omsk, izdatelstvo OmGTU, 2011. – 176 s. 10. Zaripov M.F. Preobrazovateli s raspredelennimi parametrami dlya avtomatiki i informatsionno-izmeritelnoy texniki.– Moskva: Energiya, 1969.– 176 s. 11. Demirchyan K.S., Neyman L.R., Korovkin N.V., Chechurin V.L. Teoreticheskiye osnovi elektrotexniki: V 3-x t. Uchebnik dlya vuzov. Izd. 4-ye – Sankt-Peterburg: Piter, 2006. – tom 1(464 s) 12. Amirov S.F., Babanazarova N.K., Yuldashev N.R. A study on dynamic characteristics of a new remote transformer current converter without compensating capacitor // International scientific and technical journal «Shemical technology. Sontrol and management», Tashkent, 2021, №3, p. 32-40 (05.00.00; №12).

Share

COinS