•  
  •  
 

The Scientific Journal of Vehicles and Roads

Abstract

Screeching, as it turned out, Uzbekistan conditions establishing ethylaethan car johnllari judah difficult conditions suningdek physicist mechanic features turlicha bulgan gruntlada olib beard. Inle tuzilma elementlarikonligini,turgunligi shungdek yir tuzam framilyavlarini YUK Kulyaba ability to provide basic platonai avmani. Keshimoga announced dolinashadigan Bullsak, Jul kuziyavalash and gadyazda kuchirivchi zhumladman geosynthetic materialar cuttercatic declarati sitag Olgan hailik zarda technologist heat INS inshashirze metadze.

First Page

37

Last Page

41

References

1.I.I.Dmitriyev. Geosinteticheskiye materiali v dorojnom stroitelstve. Jurnal. Stroitelstvo unikalnix zdaniy i soorujeniy, 2016, №10 (49) str 35-58. 2.S.V.Ilyushin,A.I.Bugayeva,I.V.Krasina,A.N.Minyazova.Primeneniye geosinteticheskix netkanix materialov v dorojnom stroitelstve Vestnik texnologicheskogo universiteta 2017,T.20.№5. str 61-63. 3.Minchukova M.YE. Ispolzovaniye geosinteticheskix materialov pri stroitelstve zemlyanix soorujeniy razlichnogo naznacheniY. Vestnik Arxitektura i stroitelstva BNTU №3 2006 str 25-29. 4. Matveyev S.A. va Sirotyuk V.V. «Ispolzovaniye geosinteticheskix materialov dlya armirovaniya dorojnix konstruksii», Xanti-Mansiysk, 2010 y. str. 47-48. 5. Komilov S.I. Geosintetik materiallar bilan kuchaytirishning yо‘.l kо‘tarmasi ustuvorligiga ta’siri.diss.avt. Toshkent. 2019 yil.-82-89 bet. 6.Rekomendatsii po primeneniyu geosinteticheskix materialov pri stroitelstve i remonte avtomobilnix dorog. -M: 2003 g. str. 85-87. 7.Rekomendatsii po sovershenstvovaniyu metodov konstruirovaniya i texnologii povisheniya obshey ustoychivosti konusov i otkosov zemlyanogo polotna. -M.: Minavtodor. 1987. str. 4-7. 8.Xojmetov G.X.,Kayumov A.D.,Komilov S.I.,Xudaykulov R.M..Ixtiroga patent.№IAP 06049. Gruntning geosintetik materiallar bilan о‘zaro ta’siridagi mexanik xususiyatlarini aniqlash qurilmasi. О‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi.Toshkent 2019 y. 9. Khojmetov Gaibnazar Khodievich, Kayumov Abdubaki Djalilovich, Komilov Samandar Iskandarovich. Devices and methods for determining the parameters of geosynthetic materials-soil interaction. The European science review № 5-6, 2018 year,may-june.pp.296-298. 10. Xojmetov G‘.X., Kayumov A.D, Komilov S.I. Eksperimentalno teoreticheskiye issledovaniya ustoychivosti nasipey avtomobilnix dorog, armirovannix geosinteticheskimi materialami. VESTNIK KazdorNII № 1-2 (61-62) 2019 g.str 149-158. 11.Komilov S.I, Xudaykulov R.M. Yо‘l poйi ustuvorligini ta’minlashda geosintetik materiallardan foйdalanishning ahamiyati. Globalnaya nauka i innovatsiya 2020: sentralnaya aziya» Mejdunararodniy nauchniy prakticheskiy jurnal № 6(11). dekabr 2020. 84-89 bet.

Share

COinS