•  
  •  
 

Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers

Abstract

Studies have been carried out to estimate the recovery time of the operation of rail circuits of alternating current of 25 Hz, taking into account the formalization of technological processes for searching and eliminating failures based on the apparatus of hierarchical color temporary Petri nets. The developed simulation model is constructed by analyzing the state of technical means, statistical, regulatory documentation and observing technical specifications and regulations, local conditions and the location of signal points on the stage. The methods of the theory of Petri nets are used, which are based on the discrete-event paradigm of simulation modeling and the methodology of top-down design. The MI developed on the basis of hierarchical color time Petri nets allows us to estimate the recovery time after a malfunction in rail AC circuits of 25 Hz. The model has the ability to configure time parameters, such as notification time, arrival time to the place, time to search for failures and their elimination, for the correct assessment of parameters, taking into account local characteristics of the signaling distance

First Page

101

Last Page

110

References

1. Arkatov V.S. Relsoviye cepi I texnicheskoe obslujivaniye. – M.:Transport, 1990, 295 s.

2. DmitriyevV.S., Minin V.A. Sistemiavtoblokirovki s relcovimi cepyami tonalnoy chastotati. – M.: Transport, 1992, 182 s.

3. Briliyeev A.M., Kravsov Yu.A., Shishlyakov A.V. Teoriya, ustroystvo i rabota relsovix cepey. – M.: Transport, 1978, 344 s.

4. Analiz jekspluatacionnoj dejatel'nosti hozjajstva avtomatiki i telemehaniki po itogam 2016 goda / JSC «Rossijskie zheleznye dorogi»; Upravlenie avtomatiki i telemehaniki Central'noj direkcii infrastruktury. – M. : 2017. – 85 s.

5. Shennon R. Imitasionnoye modelirovaniye system- iskustvo i nauka. – M.: Mir, 1978, 212 s.

6. Instrukcija po tehnicheskomu obsluzhivaniju i remontu ustrojstv i sistem signalizacii, cen-tralizacii i blokirovki. Utverzhdena rasporjazheniem OAO «RZhD» ot 30.12.2015g. №3168r.

7. Reglament ustranenija narushenij normal'noj raboty ustrojstv i sistem SCB. Utverzhdena rasporjazheniem MPS RF ot 26.03.2002 g. № CShC-15/7.

8. Bulavskiy P.E., Vaisov O.K. Modelirovanie processov elektronnogo dokumentooborota tehnicheskoy dokumentacii s pomoshh'ju setey Petri // Avtomatika na transporte. – 2018. – T4. - №4, S. 687-705.

9. Vaisov O.K., Bulavskiy P.E. Formalizaciya tehnologicheskih processov jelektronnogo doku-mentooborota tehnicheskoj dokumentacii s pomoshh'ju apparata setej Petri //Sbornik trudov konferencii «Perspektivy budushhego v obrazovatel'nom processe». – SPb. : FGBOU PO PGUPS. – 2018. – S. 43 – 44.

10. Vaisov O.K. Modelirovanie tehnologicheskih cepochek jelektronnogo dokumentooborota tehnicheskoj dokumentacii na osnove cvetnyh ierarhicheskih vremennyh setej Petri //Nauchnye trudy respublikanskoj nauchno – tehnicheskoj konferencii s uchastiem zarubezhnyh uchennyh «Resursos-beregajushhie tehnologii na zheleznodorozhnom transporte». – 2018. – S. 233- 236.

11. Frumin D. Branching processes of conservative nested Petri nets / D Frumin, I.A. Lomazova // VPT 2014. Second International Workshop on Verification and Program Transformation Vol. 28: EPiC Series. EasyChair, 2014. – Pp. 19-35.

12. Wang S. "A New Modified Reachability Tree Approach and Its Applications to Unbounded Petri Nets" / S. Wang, M. C. Zhou, Z. Li, and C // Wang IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics: Systems // 2013. – vol. 43, № 4. – Pp. 932–940.

13. Shen Q. Intermittent fault’s parameter framework and stochastic petri net based formalization model / Q. Shen, J. Qiu, G. Liu, K. Lv // Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 2016. – Vol. 18. №. 2. – Pp. 210–217.

14. Sbornik metodik i algoritmov poiska i ustranenija neispravnostej v ustrojstvah SCB. Utver-zhdena rasporjazheniem CDI OAO «RZhD» ot 23.11.2015 g.

15. Perkins B.D., Yagudin R.Sh. Preduprezhdenie i ustranenie neispravnostej v ustrojstvah SCB. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Transport, 1994, 254 s.

16. Jensen K. Formal Definition of Timed Coloured Petri Nets / K. Jensen, L. M. Kristensen // In Coloured Petri Nets. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2009. – Pp. 257–271.

17. Saren K. S. State space properties of Flexible Manufactoring Cell based on Hirarchical Timed Colored Petri Nets / K. S. Saren, F. Blaga, T. Vtsselenyi // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol.137, no. 01012.

18. Sapojnikov V.V., Sapojnikov Vl.V., Shamanov V.I. Nadezhnost' sistem zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemehaniki i svjazi. – M.: Transport, 2003, 263 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.