•  
  •  
 

Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers

Abstract

Analyzed the process of dephosphoration of steel in coreless induction furnaces with a capacity of 6 tones. As the tested metal used steel grade 20GL. An experimental study of the process of steel dephosphoration was carried out in induction furnace with the use of solid slag-forming mixtures

First Page

60

Last Page

68

References

1. GOST 32400-2013. Rama bokovaya i balka nadressornaya litye telezhek zheleznodorozhnyh gruzovyh vagonov. Tehnicheskie usloviya. – Izdanie oficialnoe. – M.: Standartinform, 2014.

2. Lunev V.V., Averin V.V. Sera i fosfor v stali. M.: “Metallurgiya”, 1988 g. -256 s.

3. Semin A.E., Tursunov N.K., Kosyrev K.L. Innovacionnoe proizvodstvo vysokolegirovannoj stali i splavov. Teoriya i tehnologiya vyplavki stali v indukcionnyh pechah. – M. Izd. Dom NITU «MISiS», 2017. -166 s.

4. Kudrin V. A. Teoriya i tehnologiya proizvodstva stali: Uchebnik dlya vuzov. — M.: Mir, Izdatelstvo ACT, 2003. - 528 s.

5. Grigoryan V. A., Stomahin A. Ya., Utochkin Yu. I. i dr. Fiziko-himicheskie raschety elektrostaleplavilnyh processov: Sb. zadach s resheniyami. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: MISiS. - 2007. – 318 s.

6. A Tayeb Mohammed, Fruehan Richard, Sridhar Seetharaman. Dephosphorization in the DRI-EAF Steelmaking and the Effect of Alumina // AISTech Proceedings. – 2014. – R. 1073-1086.

7. Grigoryan V. A., Belyanchikov L. N., Stomahin A. Ya. Teoreticheskie osnovy elektrostaleplavilnyh processov, M.: Metallurgiya, 1987. - S. -272.

8. Turkdogan E. T. Fizicheskaya himiya vysokotemperaturnyh processov; per. s angl. yaz. – M.: Metallurgiya, 1985. – S. 344.

9. Semin A.E., Alpatov A.V, Kotelnikov G.I. Sovremennye problemy metallurgii i materialovedeniya. Praktikum. – M.: Izd. Dom MISiS, 2015. -56 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.