•  
  •  
 

Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers

Abstract

At the present time, the description of the joint work of multi-component, high-quality concretes in the framework of the structural and simulation modeling of cement composites is a very topical task of building materials science. In the context of the solution of the above problems, theoretical aspects of structural and simulation modeling are presented on the example of the developed program "Concrete-technology", which allows to predict the strength properties of multicomponent high-quality concrete at the macro structural level.

First Page

3

Last Page

14

References

1. Solomatov V.I. Polistrukturnaya teoriya kompozicionnyh stroitelnyh materialov / Solomatov V.I. i dr., - T.: Fan, 1991. 345 s.

2. Solomatov V.I. Razvitie polistrukturnoj teorii kompozicionnyh stroitelnyh materialov // Izv. vuzov. Stroitelstvo. Novosibirsk. 1985. -№8. s.58-64.

3. Bazhenov Yu.M. Dostizheniya, problemy i napravleniya razvitiya teorii i praktiki stroitelnogo materialovedeniya / Bazhenov Yu.M. // «Materialy 10 akademicheskih chtenij RAASN» / Penza-Kazan, 2006. s.3-7.

4. Bazhenov Yu.M. Osnovnye podhody k kompyuternomu modelirovaniyu stroitelnyh kompozitov / Bazhenov Yu.M. // Zhurnal «Stroitelnye materialy». 2006. - №7. s. 2-4.

5. Chermashencev V.M. Teoreticheskie aspekty kompyuternogo modelirovaniya effektivnyh kompozicionnyh materialov / Chermashencev V.M. // Izv. Vuzov. Stroitelstvo. Novosibirsk, 2002. №3. S.33-40.

6. Haritonov A.M. Issledovanie svojstv cementnyh sistem metodom strukturno-imitacionnogo modelirovaniya / Haritonov A.M. // Zhurnal «Stroitelnye materialy». 2008. №9. S.81-83.

7. Adilhodjaev A.I., Mahamataliev I.M., Tsoy V.M. About nature of interphase interactions of basalt aggregate and polycarboxylate super plasticizer with cement in multi-component concrete / Adilhodjaev A.I., Mahamataliev I.M., Tsoy V.M. // ”IBAUSIL” - “19 Internationale Baustofftaguung”, Weimar, Bundesrepablik Deutschland, 2015. R.1211-1219.

8. Adilhodzhaev A.I., Mahamataliev I.M., Coj V.M. Voprosy upravleniya kachestvom pri proektirovanii sostavov mnogokomponentnyh vysokokachestvennyh betonov s mineralnymi napolnitelyami / Adilhodzhaev A.I., Mahamataliev I.M., Coj V.M. // “Vestnik TashGTU” , 2016.- №1. S.252-260.

9. Vorobev V.A. Osnovnye zadachi kompyuternogo modelirovaniya stroitelnyh kompozitov / Vorobev V.A. // Zhurnal «Stroitelnye materialy». 2006. №7. s.19-21.

10. Vorobev V.A. Primenenie fiziko-matematicheskih metodov v issledovaniyah svojstv betona / Vorobev V.A. // M.: Vysshaya shkola, 1977. -345s.

11. Shaumarov S.S. On the issue of increasing energetic efficiency of buildings in railway transport / S.S. Shaumarov // VIII International Conference “Transport Problems - 2016”/ Katowice, Poland. p. 522-532

12. Shaumarov S.S. On peculiarities of formation of the thermal mode in operating panel buildings / Shaumarov S.S., Adilhodzhayev A.I., Karimova F.F. // International conference «Science and practice: a new level of integration in the modern world» / London, 2018. p. 365-368

13. Shaumarov S.S. On the method of estimation of thermal protective properties of external walls of operating residential buildings / Shaumarov S.S., Adilhodzhayev A.I., Kandakharov S.I. // International conference «Student science: research works» / March 30, 2018. San Francisco, California, USA. Part II. «B & M Publishing». p. 103-106

14. Adylhodzayev A.I., Shaumarov S.S. The issue of thermal renovation of infrastructure of railway transport is evaluated / A.I. Adylhodzayev, S.S. Shaumarov // X International Scientific Conference “Transport Problems - 2018”/ Wisla, Katowice, Poland. p. 13-18

Share

COinS