•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

We measured the radioactivity of dose-forming radionuclides Ra-226, Тh-232, К-40 in different building materials samples. Specific effective activities of samples of building materials were determined. Contributions of dose-forming radionuclides to specific effective activity were estimated.

First Page

1

Last Page

14

References

  1. Sanitarnye pravila raboty s radioaktivnymi veshhestvami i istochnikami ionizirujushhikh izluchenij, № 333 60. Utverzhdeny 25.06.60. SSSR, Moskva, 1960.
  2. Osnovnye sanitarnye pravila raboty s radioaktivnymi veshhestvami i drugimi istochnikami ionizirujushhikh izluchenij OSP 72/87. Utverzhdeny 26.08.1987. SSSR, Moskva, 1987.
  3. Federal'nye sanitarnye pravila, normy i gigienicheskie normativy. 2.6.1. Ionizirujushhee izluchenie, radiacionnaja bezopasnost'. Normy radiacionnoj bezopasnosti NRB-96. Gigienicheskie normativy GN 2.6.1.054 96. Utverzhdeny 19.04.1996. RF. 1996.
  4. Sanitarnye normy, pravila i gigienicheskie normativy Respubliki Uzbekistan. SanPiN № 0193 06 "Normy radiacionnoj bezopasnosti (NRB 2006) i osnovnye sanitarnye pravila obespechenija radiacionnoj bezopasnosti (OSPORB-2006)". Respublika Uzbekistan, Tashkent. 2006.
  5. Respublikanskie stroitel'nye normy. UzRSN 30-94, Instrukcija o radiacionnom kontrole za vypuskaemymi na predprijatijakh strojkompleksa Respubliki Uzbekistan stroitel'nymi materialami, konstrukcijami i stroitel'noj produkcii. Respublika Uzbekistan, Tashkent. 1994.
  6. Materialy i izdelija stroitel'nye. Opredelenie udel'noj ehffektivnoj aktivnosti estestvennykh radionuklidov. Mezhgosudarstvennyj standart GOST 30108-94. Rossija, Moskva. 1994.
  7. Metodika vypolnenija izmerenij udel'noj aktivnosti radionuklidov radija 226, torija 232, kalija 40, cezija 137, stroncija 90 v probakh produkcii promyshlennykh predprijatij, predprijatij sel'skogo khozjajstva i ob"ektov okruzhajushhej sredy. MVI № 805/05 Analiticheskij kompleks "RADEK". Sankt-Peterburg, 2005 g. (Metodika vypolnenija izmerenij O’z O’U 0539:2011 (126/210-(01.00250-2008)-2011)).
  8. Vinogradov A.P. Srednie soderzhanija khimicheskikh ehlementov v glavnykh tipakh izverzhennykh gornykh porod zemnoj kory //Geokhimija. 1962. Vyp. 7. S. 555 571.
  9. Vinogradov A.P. Zakonomernosti raspredelenija khimicheskikh ehlementov v zemnoj kore //Geokhimija. 1956. Vyp. 1. S. 6 52.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.