•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

The paper describes the principles of correlation spectroscopy of scattered light and a method for determining the size of particles suspended in a liquid using such spectroscopy - the method of dynamic light scattering (DLS). Some features of the application of the DLS method are considered.

First Page

31

Last Page

37

References

1.Kammins G., Payk E. Spektroskopiya opticheskogo smesheniya i korrelyasiya fotonov.M.Mir,1978. 2.Svetkov V. N., Eskin V. E., Frenkel S. YA. Struktura makromolekul v rastvorax.M.Nauka,1964. 3.Eskin V. E. Rasseyanie sveta rastvorami polimerov i svoystva makromolekul.L.Nauka,1986.

4.Bunkin N.F., Shkirin A.V., Burxanov I.S., Chaykov L.L., Lomkova

A.K. Kvantovaya elektronika, 44 (11), 1022 (2014) [Quantum Electron. 44 (11), 1022 (2014)].

5. Kirichenko M.N., Sanoeva A.T., Chaykov L.L. Kr. soobsh. fiz.

FIAN, 43 (8), 32 (2016).

6. Kirichenko M.N., Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni

kandidata fiziko-matematicheskix nauk. Moskva – 2015g.

7.Analizator razmerov chastits serii Photocor. Rukovodstvo polzovatelya. OOO"Fotokor".Veb-sayt: www.photocor.ru. Programma obrabotki dannix fotonnoy korrelyasionnoy spektroskopii DYNALS:http://www.softscientific.com/science/WhitePapers/dynals1/dynals100.htm

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.