•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

Attenuation of acoustics waves and Grüneisen parameter has been investigated in AMG-2 and SAV-1 aluminum alloys used as a construction material in nuclear reactors. The measurements of attenuation coefficient of longitudinal acoustics waves were carried out by the echo pulse method at frequencies 10 and 30 MHz and temperature range 290 – 580 K. The maximum observed in temperature dependence of attenuation coefficient is explained by different relaxation mechanisms

First Page

68

Last Page

71

References

1. Alyuminiyevie splavi (svoystva, obrabotka, primeneniye). Spravochnik pod red. X. Nilsena. –M.: Metallurgiya. –1979. –679 s. 2. O.P. Maksimkin, A.V. Yarovchuk, D.S. Aulova, L.G. Turubarova, S.V. Karbisheva Korroziynaya stoykost alyuminiyevogo splava SAV-1 posle ekspluatatsii v aktivnoy zone reaktora VVR-K i xraneniya v vodnom basseyne. Voprosi atomnoy nauki i texniki. –2010. №5. –s.78-83. 3. V.M.Lebedev, V.T.Lebedev, S.P.Orlov, B.Z.Margolin, A.M. Morozov. Issledovaniye nanorazmernoy strukturi splava SAV-1, obluchennogo bistrimi neytronami do visokix flyuyensov, metodom malouglovogo rasseyaniya neytronov. Fizika tverdogo tela. –2014. T. 56, №1. –s.160-164. 4. Sh. A. Alikulov, F. R. Akhmedzhanov, S. A. Baitelesov, A. F. Boltabaev, F. R. Kungurov 5. E. T. Rakhimov, U. S. Salikhbaev. High temperature electric and thermal conductivity of the Aluminum Alloys SAV-1 and AMG-2. AtomicEnergy. 2015. V. 117 (5)p.334-339. 6. R.Truell, Ch.Elbaum, B.Chik. Ultrazvukovie metodi v fizike tverdogo tela. 1972. –M.: Mir, – 307 s. 7. U. Mezon. Fizicheskaya akustika. T.3. chast B. Dinamika reshetki. M.:Mir. 1968. – 392 s. 8. V.N. Belomestnix Akusticheskiy parametr Gryunayzena tverdix tel. Pisma v JTF. 2004. T. 30, №3, –s.14-19. 9. A.Novik, B.Beri. Relaksatsionnie yavleniya v kristallax. –M:Atomizdat. –1975. –472s. 10. V.S. Postnikov. Temperaturnaya zavisimost vnutrennego treniya chistix metallov i splavov. Uspexi fizicheskix nauk. 1958. T.66, №1. –s.43-77. 11. B.I. Kapranov, M.M Korotkov. Akusticheskiye metodi kontrolya i diagnostiki. Tomsk: TPU. – 2008. –186 s.

Included in

Physics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.