•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

In this work we developed a method of laser spectroscopy to study the frequency shift of Mandelshtam-Brillouin components in the fine structure of Reyleigh line, which are origin due to the pressure fluctuations. The method allows to study a character of hypersound (~109 Hz)propagation in a critical region of a thermodynamic instability. Analysis of a complex of experimental material , presented in the paper, allows one to conclude that in aqueous solutions of non-electrolytes at critical concentration there is a whole structural transformations in solutions at the singular point temperature in “temperature-concentration” coordinates

First Page

47

Last Page

67

References

1. Fabelinskiy I.L. Molekulyarnoye rasseyaniye sveta. – M. Nauka, 1965, 2. P.Debya J.Appl. Phys. 39. 789, 1012 3. G.S.Landsberg UFN 36, 284, 1948 4. L.I.Mandelshtam. JRFXO 58, 381, 1926. Polnoye sobraniye trudov T1. (M-L Izd vo AN SSSR 1947). 5. I.Brillouin Amid Phys/ (Paris) 17, 88.1926 6. E.F.Gross. Zs f. Phys. 63, 685, 1930 7. Fabelinskiy I.L.. UFN, 170, 93, 2000. 8. Anisimov M.A, Issledovaniye kriticheskix yavleniy v jidkostyax. – UFN, 1974, T. 114, №2, s. 249-294. 9. Landau L.D. Lifshits Ye.M. Mexanika sploshnix sred. – M.: Gostexizdat, 1953, 788 s. 10. Kovalenko K.V., Krivoxija S.V., Chaykov L.L., Chaban I.A. Obnarujeniye razlichnix faz v jidkostyax po skorosti i zatuxaniyu giperzvuka vblizi zamknutix oblastey rasslaivaniya rastvorov. JETF, 2008 tom 133 v.2 st.330-338. 11. Vuks M.F. Rasseyaniye sveta v gazax, jidkostyax i rastvorax. L., Izd-vo Leningrad., 1977, 320 s. 12. Eskin V.Ye., Nesterov A.Ye. Anomalnoye rasseyaniya sveta v nerasslaivayushixsya rastvorax i uroven fluktuatsiy. // Ukr. fiz. jur. 1964. t.9.№5. s.540-543. 13. Schneider G. Phaseng Leich gewichte in Flussigen systemen bei hohen drucken. // Ber. Bunsenges Phys. Chem-1966-70, №5,- p 497-519. 14. Harada J. Pseudo – Critical dynamics in binary fluids // bussey kinky –1981. –37, №2-122p. 15. Saidov A.A., Palchikova L.V., Karabayev M.K. Molekulyarnaya struktura vodnix rastvorov i butanol. //Izv. AN UzSSR.-1986.-№2.-s.83-85. 16. Saidov A.A., Xabibullayev P.K., Atabayev O.M., Tursunov Sh.O., Tajibayev P. Neravnovesniy fazoviy perexod, obuslovlenniy vneshnim vozdeystviyem v sistemi metanol-n-geptan. //DAN. SSSR. -1990.-№47-T. s. 889-891. 17. Schneider G.M Phase behavior and critical phenomenes in fluid mixtures under pressure // Ber. Bunsenges. Phys. Chem-1972.-76 ¾- p 325-331. 18. Schneider G.M., Russo C. Druskeinfluss auf die Entmischung flussigen system V . salzeffekte auf die Entmischung bei 1-Propanol -H2O, Butanol-H2O und Pyridin-H2O bis 6000 bar // Tbid. -1966 - 70, №9-p. 1008-1014. 19. Schneider G.M., Novak J.R., Druckeinfluss auf die Entmischung flussigen susteme VII . salzeffekte auf die Entmischung bei Alkahol - wasser und pyridin-wasser bis 3500 bar// Tbid 1968-72, №7-p791-798-1014. 20. Anisimov M.A. Kriticheskiye yavleniya v jidkostyax i jidkix kristallax. -M.: Nauka, 1987.-271 s. 21. Larsen G.A., Sorensen G.M. Light scattering and viscosity studies of a ternary mixture with a double critical point // J. Chem. Phys.-1985-89, №4-P.1985-19842. 22. Fixman M. Density correlations critical opalescence and the Free energy of nonuniform – fluids// J. Chem. Phys. – 1960 – 33/ - P. 1357 – 1362. 23. Fixman M. Absorption and dispersion of sound in critical mixtures// I bid. – 1962 – 36. № 8 – P. 1961 – 1964. 24. Krivoxija S.V., Sabirov L.M., Turakulov Ya., Utarova T.M. Izucheniye spektra rasseyaniya sveta i rasprostraneniya ultra i giperzvuka v rastvore - pikolin – voda. // Pisma JETF. – 1980. – 31. №12. – s 746-749. 25. Ismailov E., Sabirov L.M., Turakulov Ya., Utarova T.M. Temperaturnaya zavisimost skorosti i koeffitsiyenta poglosheniya giperzvuka i rastvore atseton – voda. // Fizika jidkogo sostoyaniya. – Kiyev, 1985. - №13 – s. 99 – 96. 26. Chaban I.A. Obshaya teoriya rasprostraneniya zvuka i rasseyaniya sveta v rastvorax s silnimi fluktuatsiyami konsentratsii// Akusticheskiy jurnal. – 1983. – 28. Vip.5. – s. 685-692. 27. Sandercock I.R., Some recent developments in Brillouin scattering-RCA Rev., 1975, v. 36, p. 86-107. 28. Tolojskiy S. Spektroskopiya visokoy razreshayushey sili. – M.: I. L, 1955, 436 s. 29. Fabelinskiy I.L., Chistiy I.L. Spektroskopiya visokoy razreshayushey sili. – UFN, 1976, t. 119, №3, s. 487-524. 30. Lisnyanskiy L.I. Issledovaniye intensivnosti svetorasseyaniya i vremeni oriyentatsionnoy relaksatsii v rastvorax s silnim mejmolekulyarnim vzaimodeystviyem – Dis…. Kand. Fiz.-mat. Nauk – Leningrad, 1962. 172 s. 31. Eskin V.Ye. Rasseyaniye sveta rastvorami polimerov. – M.: Nauka, 1973. 32. L.I. Lisnyanskiy, M.F. Vuks, Ukr. Fiz. Jurnali 7(7), 778 (1962). 33. J. Kenttavaa,E. Tommila, M. Martti, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A, Chimie 93,1(1959). 34. Enliss Q.W., Sore use n CM. Dynamic light scattering, studies of concentration fluctuations in aqueous t-butyl alcohol solutions / J. Chem. Phys. 1984. V. 80. № 10. P. 4767-4773. 35. Byks M.F. Rasseyaniye sveta v gazax, jidkostyax i rastvorax. L.: Izd. LGU, Leningrad. 1985. 178 c. 36. Malomuzh N.P., Slinchak E.L., Abnormal increase of the Landau-Placzek ratio near the pseudospinodal in diluted aqueous-alcoholic solutions, Ukr. J. Phys., 2008, v.53, N.10, pp. 966-970. 37. Malomuzh N.P., Pankratov K.N., Slinchak E.L., Self-diffusion processes in diluted aqueous-alcoholic solutions, Ukr. J. Phys., 2008, v.53, N.1, pp. 1080-1085. 38. Rodnikova M.N, Lanshina L.V., Chaban I.A. Nedostijimaya kriticheskaya tochka rasslaivaniya razbavlennix vodnix rastvorov neelektrolitov / DAN SSSR. 1990. T. 315. № 1. S 148-152. 39. Lanshina L.V., Rodnikova M.N., Chaban I.A. Sushestvovaniye nedostijimoy kriticheskoy tochki rasslaivaniya v vodnix rasporax neelektrolitov JFX. 1992. T. 66. Vii. 1. S. 204-208. 40. Nubuyuki lio.Tadashi Kato. Tsunetake Fujiyama Determination of local structure and moving unit formed in binary solution of t-butyl alcohol and water / Bull. Chem.Soc. Japan. 1981. V. 54. № 9. P. 2573-2578. 41. Kashayeva L.M, Omonova N.Sh, Sabirov L.M, Sabirov R.L, Turakulov Ya.T, Utarova T.M. Akusticheskiy jurnal. 1996, tom 42 №5 s 639-643. 42. Vuks M.F., Lisnyanskiy L.I. Mejmolekulyarnoye vzaimodeystviye i rasseyaniye sveta v rastvorax piridina i -pikolina v vode. – V kn.: Kriticheskiye yavleniya i fluktuatsii v rastvorax. M., 1960, s 27. 43. Andon R.I. L. Cox J. O. Herington E.F.G. Phase relationships in the pyridine series Pt. 6. The thermodynamics properties of mixtures of pyridine and of three its homologues with water// Trons. Foraday. Soc 1957. -53. Pt. -410-425. 44. Skrishevskiy A.F. – Strukturniy analiz jidkostey i amorfnix tel. – M.: V.Sh., 1980 s. 298 – 301. 45. Kramer F. – Soyedineniye vklyucheniya – M.: 1958. 46. Samoylov O.Ya. – Struktura vodnix rastvorov neelektronov i gidratatsiya ionov – M.:1957. 47. Chaykov L.A. – Pisma v JETF, 1984, T. 34. №4, S.45. 48. Vuks M.F., Lisnyansikiy L.I. – V sb.: Vodorodnaya svyaz; M.: Nauka,1964. 49. Sabirov L.M. dissertatsiya doktora «Spektri molekulyarnogo rasseyaniya sveta i rasprostraneniye giperzvuka v jidkostyax i rastvorax». 1984g. 50. Sabirov L.M., Semenov D.I., Haydarov H.S., “Temperature and Concentration Dependences of the Frequency Shift of the Rayleigh Line Fine-Structure Components in Aqueous Solutions of -Picoline”, Optics and Spectroscopy, 2007, v.103, #3, pp.490-495).

Included in

Physics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.