•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

An overdetermined stationary system of second-order differential equations is obtained. For the two-dimensional system, a variational statement of the problem is established. It is shown that the variational problem for the system of equations of two-speed hydrodynamics is well-posed in the corresponding Sobolev space

First Page

26

Last Page

31

References

1. Xalatnikov I. M. Teoriya sverxtekuchesti. – Moskva: Nauka, 1971. 2. Dorovskiy V.N. Kontinualnaya teoriya filtratsii / V.N. Dorovskiy // Geologiya i geofizika. – 1989. – №7. – S. 39-45. 3. Bloxin A.M., Dorovskiy V.N. Problemi matematicheskogo modelirovaniya v teorii mnogoskorostnogo kontinuuma. – Novosibirsk, 1994. 4. Dorovskiy V.N., Perepechko Yu.V. Gidrodinamicheskaya model rastvora v treshinovato-poristix sredax // Geologiya i geofizika. – 1996. – T. 37. – №9. – S. 123-134. 5. Frenkel, Ya.I. K teorii seysmicheskix i seysmoelektricheskix yavleniy vo vlajnoy pochve // Izvestiya AN SSSR. Seriya geografiya i geofizika. – 1944. – T. 8. – S. 133-149. 6. Gudovich I.S., Kreyn S.G. O nekotorix krayevix zadachax, ellipticheskix v podprostranstve // Mat. sb. 1971. T. 84(126), № 4. S. 595–606. 7. Jurayev D.A., Jian-Gan Tan, Imomnazarov X.X., Urev M.V. Krayevaya zadacha dlya odnoy pereopredelennoy sistemi, voznikayushey v dvuxjidkostnoy srede // UzbMJ, 2016, No.3, s. 58-69. 8. Urev M.V., Imomnazarov X.X., Jian-Gan Tan Krayevaya zadacha dlya odnoy pereopredelennoy statsionarnoy sistemi, voznikayushey v dvuxskorostnoy gidrodinamike // SibJVM, 2017, t. 20, No. 4, s. 425-437. 9. Urev M.V., Imomnazarov Sh.X. Klassicheskoye resheniye odnoy pereopredelennoy statsionarnoy sistemi, voznikayushey v dvuxskorostnoy gidrodinamike // SEMI, 2018, №. 15, S. 1621-1629. 10. Imomnazarov X.X., Imomnazarov Sh.X., Mamatkulov M.M., Chernix Ye.G. Fundamentalnoye resheniye dlya statsionarnogo uravneniya dvuxskorostnoy gidrodinamiki s odnim davleniyem // Sib. jurn. industr. matem., 2014, t. 17, № 4, s. 60-66. 11. Girault V., Sequeira A. A Well-Posed Problem for the Exterior Stokes Equations in Two and Three Dimensions // Arch. RationalMech. Anal., 1991, v. 114, pp. 313-333. 12. Demidenko G.V., Uspenskiy S.V. Uravneniya i sistemi, ne razreshennie otnositelno starshey proizvodnoy. Novosibirsk: Nauchnayakniga,1998. 13. Girault V. and Raviart P.-A. Finite element methods for Navier-Stokes equations. Springer-Verlag, Berlin, 1986. 14. Babushka I. The finite element method with Lagrangian multipliers // Numer. Math., 1973, v. 20, pp. 179-192. 15. Brezzi F. On the existence, uniqueness and approximation of saddle-point problems arising from Lagrange multipliers // R.A.I.R.O., Anal. Numer. R2, 1974, pp. 129-151.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.