•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

The fauna and ecological complexes of large bivalve mollusks of three reservoirs from Central and southern Uzbekistan: Kattakurgan, Chimkurgan and Tallimarzhan were studied.According to the number of species - 10 and ecological complexes of mollusks is the richest, the first two reservoirs, the poor species (6) were Tallimarzhan.The reasons for their distribution in reservoirs are established. These bodies of water are analyzed by morphology, origin, biological type and saprobity.

First Page

43

Last Page

47

References

1. Boymurodov X.T. Dvustvorchatiye mollyuski (Bivalvia: Unionidae, Corbiculidae) vodnix basseynov Uzbekistana // Avtoref. dokt (DSc). diss. Po biol. naukam. Tashkent, 2017. – 60 s. 2. Bolshaya Uzbekskaya Sovetskaya Ensiklopediya. (UzSE): pod red. K.A.Zufarova. Tashkent., 1978. T.10. - S. 372 – 373. 3. Vodoxranilisha Mira. M., 1979. 287 s. 4. Jadin V.I. Mollyuski presnix i solonovatix vod SSSR. – M.-L.: Izd – vo AN SSSR, 1952. – 376 s. 5. Jadin V.I., Gerd S.V. Reki, ozyora i vodoxranilisha SSSR. Ix flora i fauna. M., 1961. -599 s. 6. Izzatullayev Z.I. O vidovom sostave krupnix dvustvorchatix mollyuskov Sredney Azii // Biol. osnovi rib. xozyaystva Sredney Azii i Kazaxstana. Frunze, 1978. - S. 65 – 67. 7. Izzatullayev Z.I. Dvustvorchatiye mollyuski sem. Corbiculidae Sredney Azii // Zool. j., 1980. T. 59. Vыp. 8. - S. 1130 – 1136. 8. Izzatullayev Z. Vodniye mollyuski Sredney Azii i sopredelnix territoriy // Avtoreferat dokt. diss. L., 1987. – 45 s. 9. Izzatullayev Z.I. Vodniye mollyuski Sredney Azii - indikatori zagryazneniya vodoyomov i vodotokov // Gidrobiol. jurn. T. 28, №1, 1992. – S. 85 -90. 10. Izzatullayev Z.I., Boymurodov X.T. Dvustvorchatiye mollyuski basseyna reki Zarafshan. Samarkand: SamGU, 2009. – 95 s. 11. Muxamediyev A.M. O tipologiii vodoxranilish Uzbekistana i sopredelnix respublik Sredney Azii // Biologicheskiye prosessi v morskix i kontinentalnix vodoyomax. Kishinyov: Shtiinsa, 1970. – S. 274 – 275. 12. Nuriyev X. Rasprostraneniyu balxashskogo okunya v Katta – Kurganskoye vodoxranilishye (Basseyn reki Zerafshan) // Biol. osnovi rib. xozyayst va respublik Sredney Azii i Kazaxstana. – Balxash, 1967. – S. 208 – 209.13. Starobogatov Ya.I. Fauna mollyuskov i zoogeograficheskoye rayonirovaniye kontinentalnix vodoyomov zemnogo shara. L.: Nauka, 1970. – 372 s. 14. Starobogatov Ya.I. Izzatullayev Z. Dvustvorchatiye mollyuski sem. Unionidae Sredney Azii // Byull. MOIP, otd. biol., 1984. T. 89, vыp. 5. – S.74 – 81. 15. Starobogatov Ya.I. i dr. Opredelitel presnovodnix bespozvonochnix Rossii i sopredelnix territoriy / Pod red. V.V. Bogatova i S.Ya.Sololixina. / Tom. 6. Mollyuski. Dvustvorchat iye mollyuski. Sankt – Peterburg: Nauka, 2004. – S. 10 – 249. 16. Izzatullayev Z.I. Results of Bivalve mollusks of Central Asia // BictnikJitomirskogopedagogichnogouniversitetu. Vipusk. Biologichninauki, 2002. №10. – S. 21 – 23.

Included in

Geography Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.