•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

In this paperbased on electron microscopic study of the samples of activated carbon obtained from walnut shells is shown that their structures have a developed porous surface. According to the results of semi-quantitative elemental analysis of the adsorbents investigated by the method of energy dispersive X-ray spectroscopy (EDAX), it was found that the adsorbent based on the walnut shells has the highest carbon content (92.3%). The activated carbon has the following characteristics: the moisture content is 6.9%, the total pore volume on water is 0.69 cm 3 /g, the pH of the aqueous extract is 6.9, the bulk density is 241 g/dm 3 , the adsorption activity on iodine is 63.8%, the specific surface area of 912 m 2 /g.

First Page

38

Last Page

42

References

1. Foley H. C. Carbogenic molecular sieves: synthesis, properties and applications //Microporous Materials. – 1995. – T. 4. – №. 6. – S. 407-433. 2. Pyanova L. G. Uglerodniye sorbenti v medisine i proteomike //Ximiya v interesax ustoychivogo razvitiya. – 2011. – T. 19. – №. 1. – S. 113-122. 3. Perederni M. A. Uglerodniye sorbenti iz iskopayemix ugley: sostoyaniye problemi i perspektivi razvitiya //Ximiya tverdogo topliva. – 2005. – №. 1. – S. 76-90. 4. Perederiy M. A. i dr. Sorbsiya nefteproduktov uglerodnimi sorbentami //Ximiya tverdogo topliva. – 2009. – №. 5. – S. 42-46. 5. Baklanova O. N., Plaksin G. V., Drozdov V. A. Mikroporistiye uglerodniye sorbent i na osnove rastitelnogo sirya //Rossiyskiy ximicheskiy jurnal. – 2004. – T. 48. – №. 3. – S. 89-94. 6. Surkov A. A., Glushankova I. S., Balabenko N. A. Sintez uglerodnix sorbentov iz otxodov polikarbonata metodom ximicheskoy aktivasii //Fundamentalniye issledovaniya. – 2012. – T. 1. – №. 9. 7. Chesnokov N. V. et al. Synthesis of Carbon Sorbents by Chemical Modification of FossilCoals and Plant Biomass //Journal of Siberian Federal University. Chemistry. – 2014. – T. 7. – №. 1. – S. 42. 8. Budniskiy G. A., Matveyev B.C., Kazakov M. Ye. Uglerodniye volokna i materiali na osnove viskoznix volokon //Ximicheskiye volokna.– 1993.– №.5.– S.19-22. 9. Vartapetyan R. Sh., Voloshuk A. M. Mexanizm adsorbsii molekul vodi na uglerodnix adsorbentax //Uspexi ximii. – 1995. – T. 64. – №. 11. – S. 1055-1072. 10. GOST 17219-71. Ugli aktivniye. Metod opredeleniya summarnogo obyema por po vode. -M.: Izdatelstvo standartov, 1987. - 11–14c. 11. GOST R 55959-2014. Ugol aktivirovanniy. Standartniy metod opredeleniya nasipnoy plotnosti. - M.: Standartinform, 2014. - 1–5c. 12. GOST R 55956-2014. Ugol aktivirovanniy. Standartniye metodi opredeleniya soderjaniya vlagi. -M.: Standartinform, 2014. - 1–6c. 13. Vyacheslavov A.S., Pomeranseva Ye.A. Izmereniye ploshadi poverxnosti i poristosti metodom kapillyarnoy kondensasii azota: metodicheskaya razrabotka. - M.: MGU, 2006. -C. 55s. 14. Vyacheslavov A.S., Yefremova M. Opredeleniye ploshadi poverxnosti i poristosti materialov metodom sorbsii gazov. – M.: MGU, 2011. – 65 s. 15. Kabulov A.T. Texnologiya polucheniya kompozisionnix uglerodsoderjashix materialov na osnove uglerodnogo sirya Kazaxstana //Dis. d.f. (PhD) – Almati. – 2015. – 59 s.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.